11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 5
މިޝޭލް އޮބާމާ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަފާނެ ބާ؟

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް އޮބާމާ އެ ގައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަނާގެ އަރިހުން އެދި އާދޭސް ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެ ކަމުގައި އެކަމަނާގެ ޖަވާބު ވަރަށް ސާފެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް އެފްބީއައި އިން ޖާސޫސް ކުރިތޯ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 21) - ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭނަށް "ނުރަނގަޅު މަގްސަދެއްގައި" އެފްބީއައި އިން ޖާސޫސް ކުރިތޯ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017
ކާމިޔާބު ލިބުނީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވިކަމަށް ބުނުމުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 12) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުމުގެ ސިއްރަކީ ރަޝިޔާ އިން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހަދައިގެން ދެއްކި ދޮގު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 3
އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރިކަމަށް ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - ޓްރަމްޕުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި، ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

March 02, 2017 5
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ޝައުގު އޯޕްރާ ފާޅުކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016
2020 ގައި ރައީސް ކަމަށް ވާދަކޮށްފާނަން: ބައިޑަން

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - ދެހާސް ވިހި ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ދެއްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 6
އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ސިސްޓަމް އުވާލަން ހުށަހަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް މީހަކު ހޮވާ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމަށް ސެނެޓަރަކު ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 9
ހިލަރީއަށް އަދި ވެރިކަމަށް އާދެވިދާނެ، ހަނި ފުރުސަތެއް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - އެމެރިކާގެ ފޯރިގަދަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާކަން މިހާރު މިިވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ހަރުކަށި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އޭނާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ގެންނަން ގިނަ ބަޔަކު ދެކޮޅު ހެދިޔަސް ހަގީގަތަކީ މިއީ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 36
ޓްރަމްޕުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް އުފާތަކެއްލިބޭ: ރައީސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވުމަކީ ކޮންމްވެސް ވަރެއްގެ އުފާތަކެއް އަދި ހިތްހަމަ ޖެހުންތަކެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ރަައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 2
ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ، އެފްބީއައި އަަށް ބަހުގެ ހަމަލާ

ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ އީމެއިލްތަކުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އެފްބީއައި އިން އިއްޔެ ބުނުމާ އެކު، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ، ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް...

November 07, 2016 5
އެފްބީއައި އިން ހިލަރީ "ސާފުކޮށްދީފި،"، ކެމްޕޭނަށް ދިރުން

އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިރު އީމެއިލް ފޮނުއްވުމުގައި އަމިއްލަ ސާވާއެއް ބޭނުންކުރެއްވުމުން ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ރިޔާސީ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ސިޔާސީ ކަންކަމާ ހެދި ބޯގޮވަނީ

އެެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ސިޔާސީ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު އިވޭތީ ރުޅި ގަދަވެފަ އެވެ. އެ ކަންކަމާ ހެދި ސިކުނޑި އަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެ އެވެ. އެމެރިކާ މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަހަރެމެންގެ ހާލާ މެދު ވެސް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 1
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޓްރަމްޕަށް ރަސްމީކޮށް ލިބިވަޑައިގެންފި

ކްލެވެލޭންޑް (ޖުލައި 20) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.