23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 3
ބޯލްޓަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވެވުނު

ކިންގްސްޓަން (ޖެނުއަރީ 23) – ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމަށް ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ނުވުމުން، ކުޅިވަރު ކެރިއަރު ނިންމާލައިފިން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ އުސެއިން ބޯލްޓް ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ބޯލްޓަށް ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކުން ހުށަހެޅުން ލިބިއްޖެ

ސިޑްނީ، އޮސްޓްރޭލިއާ (އޮކްޓޫބަރު 16) - އޮސްޓްރޭލިއާ ލީގުގެ ސެންޓްރަލް ކޯސްޓް މެރިނާސްގެ ޓީމުގައި ހިމެނުމަށް ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ދުވުންތެރިޔާ އުސައިން ބޯލްޓަށް ޔޫރަޕްގެ ކްލަބަކުން ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޓޯނީ ރެލީސް ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
"ފުޓްބޯޅައިގައި ވެސް ހުނަރު ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުން"

ސިޑްނީ، އޮސްޓްރޭލިއާ (އޮކްޓޫބަރު 11) - ފުޓްބޯޅައިގައި ވެސް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި މި ކުޅިވަރުގައި ވެސް އޭނާގެ ހުނަރު އެބަހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ދުވުންތެރިއާ އަދި މިހާރު އޮސްޓްރޭލިއާ ލީގުގެ ސެންޓްރަލް ކޯސްޓް މެރިނާސްގެ ފޯވާޑް އުސެއިން ބޯލްޓް ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
ދުވުންތެރިޔާ ބޯލްޓް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 28) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ދުވުންތެރިޔާ ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓް އަންނަ ޖޫން މަހު އޮންނަ ސެލެބްރިޓީ ޗެރިޓީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 1
ބޯލްޓަށް އަނިޔާވެ ހިތްދަތި ނިމުމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 13) – ދުނިޔޭގެ އެތުލެޓިކްސް ތާރީހު ދުށް އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވުންތެރިއާ ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓުގެ ކެރިއަރުގެ ފަހު ރޭހުގައި ރޭ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭގައި ދުވަނިކޮށް އަނިޔާވެގެން ހުއްޓާލަން ޖެހުނުއިރު އިނގިރޭސި ވިލާތުން މި އިވެންޓުގެ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ގެޓްލިންގެ ރަން މެޑަލުން ބޯލްޓަށް ހިތި ނިމުމެއް!

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 6) – ބައިނަލްއަގްވާމީ 20 ވަނަ ރަން މެޑަލާ އެކު ކެރިއަރު ނިންމާލުމަށް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް އައި ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިން ގެޓްލިން ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި އެންމެ ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016
ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ބޯލްޓް، ޑޯޓްމަންޑްގެ ތަމްރީންތަކަށް!

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 14) - ޖެމެއިކާ އަށް އުފަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ދުވުންތެރިޔާ އުސެއިން ބޯލްޓް ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 3
ނުވަ ރަން މެޑަލް ހަމަކޮށް ބޯލްޓަށް ހާއްސަ ރެކޯޑެއް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 20) - އޮލިމްޕިކްސްގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭ އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، އޮލިމްޕިކްސްގެ ސްޕްރިންޓް ތިން އިވެންޓަކުން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ގޭމްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ފުރަތަމަ އެތުލީޓުގެ ގޮތުގައި އުސެއިން ބޯލްޓް އޭނާގެ ކެރިއަރު ނިންމާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
200 މީޓަރުން ވެސް ބޯލްޓް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 19) - އޮލިމްޕިކްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި ކެރިއަރުގެ އަށް ވަނަ އޮލިމްޕިކްސް ރަން މެޑަލް ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016
200 މީޓަރު ދުވުމުން ބޯލްޓް ފައިނަލަށް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 18) – އޮލިމްޕިކްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު އޭނާއާ ވާދަވެރި އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިން ގެޓްލިން ސެމީ ފައިނަލުން ކަޓައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 2
100 މީޓަރުން ބޯލްޓް ތިން ވަނަ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 15) - އޮލިމްޕިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، ޖެހިޖެހިގެން ތިން އޮލިމްޕިކްސްގައި އެ އިވެންޓް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ދުވުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.