02 ޖުލައި

July 02, 2019 21
އިންފްލުއެންޒާ އިތުރުވެއްޖެ، އަވަހަށް ވެކްސިން ޖަހާ!

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން އިންފްލުއެންޒާ ބީ ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމަށް ހާއްސަ ވެކްސިން އަވަހަށް ޖެހުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ)ން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
ޖަރުމަނުގައި ދަރިންނަށް ވެކްސިން ނުދޭ ނަމަ ޖޫރިމަނާއެއް

ދަރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ވެކްސިން ނުދޭ މައިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ޖަރުމަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 52
ވެކްސިން ޖެހުން ދަށަށް، ކަންބޮޑުވާންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ޝައްކުކުރުމާއި ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ އަޑުތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަށް ގަދަވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން އެނގެނީ ވެކްސިން ދެވޭ އަދަދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުންނެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 13
ޑޮކްޓަރުން: އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން އަވަހަށް ޖަހާ

އިންފްލުއެންޒާ ރޯގާ ފެތުރުން އިތުރުވެދާނެތީ އެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހަން ޖެހޭ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޖެހުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިލްތިމާސް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
އެޗްޕީވީ ވެކްސިންގެ ކާމިޔާބީ ސްކޮޓްލެންޑުން ފެނިއްޖެ

ރަހިމުގެ ދޮރަށް ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގު ފަހިކުރުވާ ހިއުމަން ޕެޕިލޯވާވައިރަސް (އެޗްޕީވީ) އާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުމުން މި ބާވަތުގެ ކެންސަރުޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ސްކޮޓްލެންޑްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 46
ވެކްސިނަކީ ރައްކާތެރިވުމެއް. ދެކޮޅުނުވޭ!

"ވެކްސިނުގެ ސަބަބުން އޯޓިޒަމަށް މަގުފަހިވެ އެވެ. ތުއްތު ކުދިންގެ ގަޔަށް ކަށިހެރުމަކީ އެ ކުދިންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ. ބަލިތަކުން ދިފާއުވާން ވެކްސިން ދިން ނަމަވެސް އެކަމުން އިތުރު ބަލިތައް ޖެހެ އެވެ."

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 1
މޫނުގައި ބިހި ނެގުން ހުއްޓުވަން ވެކްސިނެއް އުފެއްދިދާނެ

މޫނުގައި ބިހި ނަގާތީ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ މީހުންނަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފައިވާ ގޮތުގައި ބިހި ނައްތައިލަން ވެކްސިނެއް އުފެއްދުން އޮތީ އެހާ ދުރަކު ނޫނެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
އެޗްއައިވީ ވެކްސިނުން އުންމީދީ ނަތީޖާއެއް

މަރު ބައްޔެއް ކަމަށްވާ އެއިޑްސް ޖައްސާ އެޗްއައިވީއާ ދެކޮޅަށް އުފެއްދި ވެކްސިނެއް އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ޓެސްޓްކޮށް، އުންމީދީ ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 26
އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެރޯގާގައި އިންފުލުއެންޒާ އޭ އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ ދުވަސް އަންގާ ކަމަރެއް

ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި ވެކްސިން ނުދެވި ތަފާތު ބަލިބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުދިން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކްލިނިކްތަކުން ކިތަންމެ ބަރާބަރަށް ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ބެލެނިވެރިންނާއި މައިންބަފައިންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުންނާއި ހަނދާންކޮށްދޭނެ މާގިނަ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 5
ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ނުދިން މަންމައަކު ޖަލަށް

ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅު ހެދި އެމެރިކާ އަންހެނަކު ޖަލަށް ލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 1
ގޮނޯރިއާއާ ދެކޮޅަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެކްސިނެއް

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ގޮނޯރިއާ (ކިހުނު ބަލި) އާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިނެއް ކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޔުނިވަސިޓީ ސޮފް އޯކްލެންޑުގެ ދިރާސާ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 2
އިންޖެކްޝަންގެ ބަދަލުގައި ފުލޫ ވެކްސިނަށް މަލަންކޮޅެއް

އިންޖެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ފުލޫ ވެކްސިން ޖަހަން ބިރުގަންނަ މީހުންނަށް މާ ފަސޭހަ އަދި ލުއި ގޮތެއް ސައިންސްވެރިން އީޖާދުކޮށް، އިންސާނުންގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން ވެސް އެ ފަރުވާ ފާސްވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
އަޖުމަބެލުމަށް މެލޭޝިއާގައި ޑެންގީ ވެކްސިން ހުއްދަކޮށްފި

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން މެލޭޝިއާގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޝަރުތުތަކަކާ އެކު އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 18
އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން އެތެރެކުރަން ފުރުސަތު ދީފި

އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 9
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެ އަށް ވެކްސިން ހޯދައިދެނީ

ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗްވަންއެންވަން އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ރާއްޖެ އަށް 30،000 ޑޯޒު ވެކްސިން ހޯދައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 2
އެމްއާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މީސެލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އެމްއާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުއްދަތު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 26
އެމްއާރު ވެކްސިނާއި އޯޓިޒަމްއާ ގުޅުމެއް ނެތް

ވެކްސިނަކީ އޯޓިޒަމަށް މަގުފަހިކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނާ ލިޔުންތައް އިންޓަނެޓުގައި ގިނަ އެވެ. އެއީ ބައެއް ދިވެހިން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ވާހަކައެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނެތް ގައުމަކަށް ހަދަން މިހާރު ފަށައިގެން އުޅޭ ވެކްސިން ކެމްޕެއިނުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި އެ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ އުފެދިފަ އެވެ. އެ ސަބަބާ ހެދި،...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 25
ހިމަބިހި ވެކްސިންގެ މަޝްރޫއު އާދިއްތަދުވަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭން ހިމަބިހި ނައްތާލަން ސަރުކާރުން ހިންގާ ގައުމީ މަޝްރޫއު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ އިރު ކުރިން އެ ވެކްސިން ޖަހާފައި ހުއްޓަސް، ދެ ވަނަ ޑޯޒެއް ޖެހިކަން ޔަގީންނުވާ ކުދިން ވެސް އަލުން ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 1
ޑެންގީގެ ވެކްސިން ގުއަޓެމާލާގައި ވިއްކަން ފަށަނީ

މަދިރިން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޑެންގީން ދިފާއުވުމަށް ތައްޔާރުކުރި ފުރަތަމަ ވެކްސިން ގުއަޓެމާލާގައި ވަރަށް އަވަހަށް ވިއްކަން ފަށާނެކަމަށް މި ވެކްސިން އުފައްދާ ފްރާންސްގެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.