22 ޖޫން

June 22, 2020 5
އޮންލައިން ވިޔަފާރިއާ އެކު ވީބީގެ ވެބްސައިޓެއް

ވީބީ މާޓުން އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށްފަހު ވީބީގެ ފިހާރަތައް ހުޅުވައިފި

ވީބީގެ ފިހާރަތަކަށް ބާޒާރު ކުރަން ފަހަރަކު ވަދެވޭނީ ދެ ކަސްޓަމަރުންނަށް. ކޮންމެ ކަސްޓަމަރެއް ވަނުމުގެ ކުރިން ހުން ޗެކު ކުރާނެ. ކަސްޓަމަރުންގެ އަތް ސެނިޓައިޒް ކުރާއިރު މުދަލުގައި އަތްލުމަކީ ވެސް މަނާކަމެއް. ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ތަކެތި ނަގައިދޭނީ މާސްކް އަޅައިގެން އަތަށް އަންގި ލައްވައިގެން ހަރަކާތެރިވާ މުވައްޒަފުން.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 3
ވީބީ އިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ވީބީ ބްރަދާސްގެ ފިހާރަތައް ޑިސް އިންފެކްޓުކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ކެލޯގްސް ބްރޭންޑްގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ވީބީން ކެލޯގްސް ބްރޭންޑްގެ އިތުރު ތިން އުފެއްދުމެއް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019
ޕްރިންގަލްސް ލަކީ ޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިން އިންގްލެންޑަށް!

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޗިޕްސް ބްރޭންޑް، ޕްރިންގަލްސްއިން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގު ބެލުމަށް އިންގްލެންޑަށް ފުރައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 50
ވީބީ ހަސަން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ އަށް

ވީބީ ބްރަދާސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝިޔާމް (ވީބީ ހަސަން) ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ވީބީގެ ޗޮކްލެޓް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ވީބީ ބްރަދާސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރާ "މާސް" ޗޮކްލެޓް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.