17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 11
ތަރުކާރީ ވިއްކާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންގައިފި

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކާ ހުރިހާ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަން ޖެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 65
ތަރުކާރީ/މޭވާގެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ލާޒިމް

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮޮށް، ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 1
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކެބެޖާއި ކިއުކަމްބާ އެހީއަކަށް ވެދާނެ

ކެބެޖާއި ކިއުކަބްމާ ކެއުމަކީ ކޮވިޑް-19 އިން އަވަހަށް ފަސޭހަވާ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އަމަލުކުރާނެ އާ ގައިޑްލައިނެއް

ކެންސަރާ ދުރުވެ ތިބުމަށް ބެލެންސް ޑައިޓަކާ އެކު، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އެމެރިކަން ކެންސަ ސޮސައިޓީން އަންގާރަ ދުވަހު އާ ގައިޑްލައިނެއް ނެރެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނާ ކްލިއާކުރި

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނަރުގެ ކާބޯތަކެތި ކްލިއާ ކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 24
ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 10
ހެޕީމާކެޓުން ދިނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް، ތައުރީފު އޮހެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ބައެއް މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށް، ދެ ރިސޯޓަކާއި މީހުން އުޅޭ ރަށެއް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ...

March 07, 2020 1
ޖައްވުގައި ހެއްދި ލެޓިއުސް ކާން ރައްކާތެރި

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ނާސާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުންތަކެއް ވަނީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނުގައި ކުކީޒް ފިހެ، އެއީ އިންސާނުން ކާން ރައްކާތެރި އެއްޗެއްތޯ ޓެސްޓްކުރަން ދުނިޔެ އަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އެ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 1
ބަރުދަން ލުއިކުރަން މުހިންމު 5

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުން ނަމަ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކަސްރަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑުކުރަންޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަނގަޅު ޑައިޓެއްގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރެގެން ނޫނީ، ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 1
އިންޑިއާގައި ފިޔާ އުފުލާ ޓްރަކްތަކަށް ބިރުވެރިކަން

އިންޑިއާ އިން ހައްދާ ފިޔާގެ ސަޕްލައި މަދުވެ، ޑިމާންޑް އުފުލި ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ފިޔާގެ އަގު ރަނަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާ ކުރާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ފިޔާގެ ވާހަކަ އަންނަނީ ދެއްކެވެމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޖާ ގޮތްގޮތަށެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 1
އަލުވި ރޯސްކުރަން ހާއްސަ ފޯމިއުލާއެއް

ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކަކީ އެ އެއްޗެހީގެ ރަހަ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އަލުވި ރޯސް ކުރާ ނަމަ އެކަމަށް ވެސް ހާއްސަ ގޮތެއް މިހާރު އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ދަރިވަރުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި ފޯމިއުލާއެކެވެ. މީގެ އެންމެ މައިގަނޑު ކަމަކީ އަލުވި 30 ޑިގްރީ އެންގަލަށްވާ ގޮތެއް ކޮށުމެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ވިޓަމިން ބީ12 ކިހާ މުހިއްމު މާއްދާއެއް؟

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ޕްލާންޓް-ބޭސްޑް ޑައިޓް ނުވަތަ މުޅިން ވެސް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތަކަށް ބަރޯސާވާ ޑައިޓްތައް ފޮލޯކުރަމުން ދިއުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ސިފަކުރާ ނަމަ އެފަދަ ކާނާތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ ވެޖެޓޭރިއަނުންނެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 5
ފިރިހެނުން ޓޮމާޓޯ ކާންޖެހޭ ހާއްސަ ސަބަބެއް

ދަރިން ލިބުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ ފިރިހެނުން ޓޮމާޓޯ ކެއުމުން ދަރިފަނީގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 1
ކުޑަ ކާރަކަށް ވުރެ ބަރު ބަރަބޮލެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު ބަރަބޮލުގެ ރެކޯޑް ނުލިބުނަސް މިއީ އާދައިގެ ބަރަބޮލެއް ނޫނެވެ. ބަރުދަނުގައި 2,294.5 ޕައުންޑް (1،040.8 ކިލޯ) އެބަ ހުއްޓެވެ. ބަރުދަނަށް ބަލާ އިރު މިއީ ކުޑަވަރެއްގެ މިޓްސުބިޝީ މިރާޖް ބްރޭންޑްގެ ކާރަކަށް ވުރެ ވެސް ބަރު ބަރުބޮލެކެވެ. އެ ބްރޭންޑްގެ ކާރެއްގެ ބަރުދަނުގައި ހުންނަނީ 2،018 ޕައުންޑް (915 ކިލޯ) އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ "ސެލަޑް ފްރޮސްޓިން" އެއް

ތަރުކާރީ ނުކާން އުޅޭ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ ބޮލުގެ ރިހުމަށް މިއީ ހައްލަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ކްރާފްޓްސް ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ތަރުކާރީ ކާން ކުދިން ހިތްޖެއްސުމަށްޓަކައި ހާއްސަ "ސެލަޑް ފްރޮސްޓިން" އެއް ނެރެފަ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 1
ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް

ކާނާ ނުބައި ނުވާނެހެން ތާޒާކަންމަތީ ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ހުރެ އެވެ. މި ކިޔައިދެނީ މިގޮތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަމެކެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 3
ދުންފަތާ ދުރުވެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކެއުން ގިނަކުރޭ

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުމަކީ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން އެނގެ އެވެ. ސައިންސްވެރިން މި ވަނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީން އަދާކުރާ ރޯލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިފަ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކާ ނަމަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
އިސްކޮޅު ހުންނަވަރުގެ ބޮނޑިކޮޕީއެއް ހައްދައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަނޑުވެރި ދެމަފިރިއަކު، ބޮނޑިކޮޕީ ހެއްދޭނީ ކިހާ ބޮޑުކޮށްތޯ ބެލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި އާދަޔާ ހިލާފް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 4
މަހުގެ ބާވަތެއް ނުހިމެނޭ ސޮސެޖް ރޯލެއް

މަހުގެ ބާވަތްތަކާ ދުރުވެ ތަރުކާރީ އަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ދުނިޔޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު އެފަދަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭކަރީ ޗެއިން ގްރެގްސް އިން "ވެޖަން-ފްރެންޑްލީ ސޮސެޖް ރޯލް" ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 4
ސްޕިނެޗް ބޭނުން ކުރަންވީ ސުމޫތީއެއްގެ ގޮތުގައި

ސްޕިނެޗް ފަތުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ސްމޫތީ ހަދައިގެން ބުއިން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.