29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަނުން އިލެކްޓްރިކް ބައިސްކަލް ހަދަނީ

ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ސައިކަލް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަނުން މުޅިން އަލަށް ކަރަންޓް ބައިސްލެއް ނެރެން ނިންމައި، އެ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 4
މިހާރު ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ވެހިކަލް ދުއްވޭނެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދީ، ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް މިރޭ ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 18
މާލޭގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަަސް

މާލޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ވެހިކަލެއް އީބޭގައި ވިއްކާލައިފި

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ ފަހުގެ ދެ ފިލްމެއްގައި ބޭނުންކުރި ވެހިކަލެއް އީބޭގައި 265،000 ޕައުންޑް (339,993 ޑޮލަރު) އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 2
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިންޑިއާ ދޫކޮށްލަނީ

ޓެކްސް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު އުފެލުންދާތީ އާއި މަގުބޫކަލަން ވެސް ދަށްކަމުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސައިކަލް ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިން އިންޑިއާގެ މާކެޓް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ތެލުން ދުއްވާ ވެހިކަލް ކެލިފޯނިއާގައި މަނާކުރަނީ

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ވިހަ ގޭސްތައް ޖައްވަށް ދޫކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު 2035 އިން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ވިއްކުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
ޓެސްލާ ޗާޖަރުތަކުން އެހެން ކާރުތައް ޗާޖުކުރެވޭ މައްސަލަ

ޓެސްލާ ވީ3 ސުޕާޗާޖަރުތަކަކީ ޓެސްލާ ކަރަންޓް ކާރުތަކަށް ޚާއްސް ޗާޖިން ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. މިއީ ވަރަށް ފަހުގެ އުފެއްދުމެވެ. ޗާޖަރުތަކުގެ ތަބީއަތަކީ ޓެސްލާ ކާރެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނޫނީ ޗާޖުކުރަން ނުފެށުމެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
ހެޕީ މާކެޓުން ބެޓަރި ވެހިކަލް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފިނިކުރި ކަބޯތަކެތީގެ ފިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނި، ހެޕީ މާކެޓްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބެޓަރިން ދުއްވާ ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 5
އުދުހޭ ކާރެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޖަޕާނުން، އުދުހޭ ކާރެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 30
ރޭގަނޑު ޑެލިވަރީ ނުކުރެވޭތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

ރޭގަނޑު 8:00 ން ފަތިހު 5:00 އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުމުން ރެސްޓޯރަންޓް/ކެފޭ ހިންގަން ދަތިވާކަމަށް ބުނެ، ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަދޭން ގޮވާލައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

August 23, 2020 28
ވެހިކަލް މަނާކުރީ އެއްވުންތައް ހުއްޓުވަން: އެޗްޕީއޭ

ރޭގަނޑު 8:00 ން ފަތިހު 5:00 އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރީ، އެ ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭކަމަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންގެ އިޖުތިމާއީގެ އެއްވުންތަކާއި ދަތުރުކުރުންތައް ވީހާ ވެސް...

August 23, 2020 16
ފިހާރަ/ކެފޭތަކުގެ ހިދުމަތް 9:30 ވަންދެން ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލައި އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އާ ދެމެދު އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މިރެއިން ފެށިގެން...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 33
ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ލާޒިމްނުވާ ގޮތަށް އިސްލާހެއް

އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
ސްޓޭޑިއަމަށް ނުވަދެވުމުން މުބާރާތް ބެލީ ކްރޭނަށް އަރައިގެން

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަން ޖެހޭތީ ސްޓޭޑިއަމަށް ވަންނަން ފުރުސަތު ނުލިބުނު ފޭނުންތަކެއް، ޕޮލެންޑްގައި ބޭއްވި ކާރު ރޭހެއް ބަލަން ކްރޭންތަކެއް ކުއްޔަށް ހިފައި އެއަށް އަރައިގެން ރޭސް ބަލައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 4
ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުމުގައި އޮޅުވާލާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުމަށް ފަހު، ޑިއުޓީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އޮޅުވައިލާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަސްޓަމްސް އިން މަޝްވަރާ ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ކާރު ބޭނުންކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 9
ނުގަވައިދުން ޕާކްކުރި ވެހިކަލްތައް ނަގަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފުލުހުން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 37
އޮޅުވާލައިގެން ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ ބަޔަކާ ގުޅިގެން

އެއް ގަރާޖެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އޮޅުވާލައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުުލާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 95
ސިފައިންގެ އުޅަނދުތައް ފުލުހުން ޗެކްކުރާ ސަބަބު ހޯދަނީ

އެމްއެންޑީއެފް ވެހިކަލްތައް ފުލުހުން ހުއްޓުވައި، ޗެކްކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ފެންމަތި ކުރެއްވުމުން އެކަން ހިނގާ ގޮތް ސާފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ފޯޑުން މާސްކާއި ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އެމެރިކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ، މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ކާރު ކުންފުނި ފޯޑް މޮޓޯ އިން މެޑިކަލް ސާމާނު އުފައްދައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުން އިންޑިއާގައި

އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުނި ޕީއޭއެލް-ވީގެ ފެކްޓްރީއެއް އިންޑިއާގައި ހަދަން ނިންމައި، މި މަޝްރޫއުގެ އެމްއޯޔޫގައި ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020
ބީއެމްޑަބްލިއުގެ ލޯގޯ އަށް 23 އަހަރު ފަހުން ބަދަލެއް

ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކާރު ކުންފުނި ބީއެމްޑަބްލިއުގެ ލޯގޯ އަށް 23 އަހަރު ފަހުން ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.