04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ދުއްވަމުން ފޯނު ބޭނުންކުރާކަން ދެނެގަންނަ ކެމެރާއެއް

ކާރު ދުއްވަމުން މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަނޭވެނެ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ކެމެރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 61
ބާރަށް ދުއްވާ އުޅަނދު ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ބާރަށް އުޅަނދުތައް ދުއްވާ މީހުން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ޖޯކު ޖެހިޔަސް ސައިބަޓްރަކަށް 200،000 އޯޑަރު

ވަރަށް ޒަމާނީ އަދި އެހާމެ ވަރުގަދަ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދައްކައިލި އާ އުޅަނދު "ސައިބަޓްރަކް" އަށް މިހާތަނަށް 200،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އޯޑަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
ޓެސްލާގެ "ސައިބަޓްރަކް" އަށް ޖޯކު ޖަހަނީ

ވަޒަން އެރިޔަސް ހަލާކުނުވާ ބިއްލޫރި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ އާ ވެހިކަލް "ސައިބަޓްރަކް" ދައްކައިލަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޑެމޯއެއްގައި ދަގަނޑު ބޯޅައަކުން ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޖެހުމުން ރެނދުލުމުން ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
މިފަހަރު 5ޖީ ފޯނެއް ނޫން، ޓަޔަރެއް

އިންޓަނެޓްގެ އަހުލުވެރިން 5ޖީގެ ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކަނީ ސްމާޓްފޯނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ 5ޖީ އާއި ފޯނުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ 5ޖީ ޓަޔަރެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 27
ބީލަމުގެ އުސޫލުން ޑޮމެއިން ވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޮމެއިން ނަމްބަރުތައް ދޫކުރުމުގައި ބީލަމުގެ އުސޫލުން އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ މީހަކަށް ވިއްކަންޖެހޭ ގޮތަށް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 39
ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވާ އުޅަނދު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތް ހަދަނީ

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ބާރަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް އެކުލަވާލައި، ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
މިއީ އާދައިގެ ސައިކަލެއް ނޫން

ވެހިކަލްތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް މޮޑިފައިކޮށްގެން ދުއްވާ މީހުން މިހާރު ބައިވަރެވެ. އިންޑިއާގެ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ ބެރިލީން ފެންނަ ރަތް ކުލައިގެ މި ސައިކަލަކީ ވެސް މޮޑިފައިކުރިލެއް ބޮޑުކަމުން، ބަޔަކު ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑަށް ތަފާތުކޮށްލާފައިވާ ސައިކަލެކެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 9
ފައިސާ ދީގެން ޕާކު ކުރަން ހުޅުވާލި 40 ޖާގަ ދޫކޮށްފި

ފައިސާ ދީގެން ޕާކު ކުރާ ގޮތަށް ހުޅުވައިލި ޕާކިން ޒޯނުގައި ހިމެނޭ ޖާގަތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ދޫކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 8
މިދިޔަ ހަފްތާގައި 759 އުޅަނދުގައި ސްޓިކާ ޖެހި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި 750 އަށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދުގައި މިދިޔަ ހަފްތާ ޓްރެފިކް ސްޓިކާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 8
މިިދިޔަ ހަފްތާގައި 100އަށް ވުރެ ގިނަ ވެހިކަލް ޓޯކުރި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ވެހިކަލް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޓޯކުރި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 29
ކާރުތަކަށް ހާއްސަ ޕާކިން އޭރިއާއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަނީ

ހަމައެކަނި ކާރު ޕާކު ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހާއްސަ ޕާކިން އޭރިއާއެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 6
އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކެއް އުކާލައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ހުރި ބާ ވެހިކަލްތަކެއް ފުލުހުން މިއަދު އުކާލައިފި އެވެ.

October 02, 2019 29
ތިން ސަރަހައްދަކުން ވެހިކަލް ޓޯ ކުރަން ފަށަށީ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވެހިކަލް ޕާކްކުރުން މާލޭގައި އާއްމުވެފައިވާ ތިން ސަރަހައްދަކުން ވެހިކަލް ޓޯ ކުރަން ފަށަން ފުލުހުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 59
ގިނަ މަގުތަކުގައި ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާލޭގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ އަށް ބަދަލު ގެނެސް ގިނަ މަގުތަކެއްގައި ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 45
ވެހިކަލް އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި ބަޔަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ދެ ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ވަގަށް ވެހިކަލް އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދެ އޮފިސަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 3
މިއީ އެންމެ ކަޅު ކާރު

މިއީ ކަޅަށް ވުރެ ކަޅު ކާރެކެވެ. މި އަށް ވުރެ ވަކިން ކަޅު ކާރެއް އަދި ނުއުފައްދަ އެވެ. ދައްކަން މި އުޅެނީ ކާރުގައި ލާފައި ހުރި ކުލައިގެ ވާހަކަ އެވެ. މި ކުލަ އަށް ކިޔަނީ "ވޭންޓަބްލެކް" އެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް އަހަރެމެންނަށް ފެންނަ އެންމެ ކަޅަށް ވުރެ ވެސް ކަޅެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 20
ވަގަށް ވެހިކަލް އެތެރެކުރާ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ވަގަށް ރާއްޖެއަށް ވެހިކަލް އެތެރެކުރާ މައްސަލަ ކަމާގުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަކަމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހުމަދު ނުއުމާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
އެމްސްޓެޑަމުން ސާފު ހަކަތަ އަށް ހާއްސަވަނީ

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން ނެދަލެންޑްސް އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، އެމްސްޓެޑަމް އިން 2030 އަންނަންވާ އިރަށް، ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 16
ދެ ކޮންޓެއިނަރު ދޫކުރަން އަމަލުކުރީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ހުޅުމާލޭ ޓާމިނަލުން ދެ ކޮންޓެއިނަރެއްގެ މުދާ ބޭރު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2019 64
ދެ ކާރެއްގައި އެއް ބޯޑެއް! އެއް ކާރު ޓޯކޮށްފި

ދެ ކާރެއްގައި އެއް ނަމްބަރު ބޯޑު ޖަހައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކާރު ފުލުހުން ޓޯކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 3
ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކުރާ އުސޫލަށް ބަދަލެއް

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ހުޅުމާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އުސޫލަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.