26 މާޗް

March 26, 2020
ފޯޑުން މާސްކާއި ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އެމެރިކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ، މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ކާރު ކުންފުނި ފޯޑް މޮޓޯ އިން މެޑިކަލް ސާމާނު އުފައްދައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުން އިންޑިއާގައި

އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުނި ޕީއޭއެލް-ވީގެ ފެކްޓްރީއެއް އިންޑިއާގައި ހަދަން ނިންމައި، މި މަޝްރޫއުގެ އެމްއޯޔޫގައި ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020
ބީއެމްޑަބްލިއުގެ ލޯގޯ އަށް 23 އަހަރު ފަހުން ބަދަލެއް

ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކާރު ކުންފުނި ބީއެމްޑަބްލިއުގެ ލޯގޯ އަށް 23 އަހަރު ފަހުން ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
އަގު ހެޔޮ އިލެކްޓްރިކް ކާރެއް

ގޮނޑަށް އެއްލައިލަން ވެފައި އޮތް ކާރެއް ނޫނީ ހައެއްކަ ހާސް ޑޮލަރަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު ފްރާންސްގެ ކާރު ކުންފުނި ސިޓްރޯއީން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ "އަމީ" ކިޔާ މި ބްރޭންޑްގެ ކާރުގެ އަގަކީ 6،000 ޔޫރޯ ނުވަތަ 6،600 ޑޮލަރު (102,366ރ.) އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ޑެލިވަރީކޮށްދޭ ވޭނެއް

ޑެލީވަރީގެ ހިދުމަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އިންސާނަކާ ނުލައި ދުއްވާ ކުޑަ ވޭނެއް މަގުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދީފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 4
ބަރުގޮނު އަޅާ ނަމަ ލައިޓްގައި ގިނައިރުވާ އަދަބެއް ދެނީ

ރަތް ބޮކި ދިއްލިފައި ހުއްޓައި ވެސް ބަރުގޮނު އަޅައި، މަގުމަތީގައި ދުއްވާ މީހުންނާއި އެ ސަރަހެއްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް ވެސް އުނދަގުވާ ގޮތަށް ބަރުގޮނު އަޅާ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ފުލުހުން ހާއްސަ އަދަބެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވޭ ތަފާތު ކާރެއް

މަޝްހޫރު ހޮންޑާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޖެނެރަލް މޮޓޯޒްގެ ދަށުން ހިންގާ ކްރޫޒް އިން، ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވާ ކާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
އިންޑިއާ އަށް އިލެކްޓްރިކް "ކުރޮޅި"

އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތްދޭ އެމެރިކާގެ އެމެޒޯނުން އިންޑިއާގައި މުޅިން އަލަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް އިލެކްޓްރިކް ރިކްޝާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ސޮނީން އިލެކްޓްރިކް ކާރެއް ދައްކާލައިފި

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސޮނީން ކާރު އުފައްދަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކާ އެކު، އެ ކުންފުނިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އިލެކްޓްރިކް ކާރުގެ ނަމޫނާއެއް މި އަހަރުގެ ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) ގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުގެ ސައިރެން ދޫންޏެއްގެ އަޑުން

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތި ވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އެ ގައުމުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ، އަނދަމުން ދިއުމެވެ. އެހެންވެ، އެ ގައުމުގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައީ އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސައިރެންގެ އަޑެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
ޓެސްލާގެ ކާރުތަކަށް ޑިޒްނީ+ ވެސް އަންނަނީ

ޓެސްލާގެ މި ފަހުގެ މޮޑެލްތަކަކީ ކާރު ތެރޭގައި ތިބެގެން ސްޓްރީމިން ސާވިސްގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބޭ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އެގޮތުން ނެޓްފްލިކްސް އާއި ޔޫޓިއުބް ވެސް ޓެސްލާގެ ފަހުގެ މޮޑެލްތަކުގައި ޓެސްލާގެ ތިއޭޓާ ސޮފްޓްވެއާގެ އެހީގައި ލިބެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 1
ކާރު ދުއްވާ މީހާ އެލާޓް ކޮށްދޭ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

ކާރެއް ދުއްވާ އިރު މީހާގެ ފޯކަސް ގެއްލިގެން އެސިޑެންޓްތައް ހިނގުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ހާދިސާތަކުގެ 30 ޕަސަންޓަކީ ކާރު ދުއްވަމުން ފޯނާ ކުޅުން، ސިނގިރެޓް ބުއިން، މިއުޒިކަށް ގެއްލިފައި އިނުން ނުވަތަ ކާރު ތެރޭގައި ކެއުން ކަހަލަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ހިނގާ ހާދިސާތަކެވެ. އަދި 20 ޕަސަންޓް އެކްސިޑެންޓްތަކަކީ ދުއްވާ މީހާ އަށް...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ޓެސްލާގެ ވެހިކަލްތަކަށް ލޭޒާ ވައިޕަރު

ކާރުފަދަ ވެހިކަލްތަކުގެ ވިންޑްސްކްރީން ސާފުކުރަން މިހާރު ހުންނަ އާދައިގެ ވައިޕަރުގެ ބަދަލުގައި ލޭޒާ އިން އެކަން ކުރެވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޓެސްލާ އިން އެމެރިކާގެ ޕެޓެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްމާކް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 1
ކާރު ގަނެދޭތޯ ކާރަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަކުރެވެނީ ކުޅޭ އެއްޗެއް ނުދީގެން ތުއްތު ކުއްޖަކު ބޮޑާ ހޭކުން ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ އެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ދުއްވަމުން ފޯނު ބޭނުންކުރާކަން ދެނެގަންނަ ކެމެރާއެއް

ކާރު ދުއްވަމުން މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަނޭވެނެ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ކެމެރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 62
ބާރަށް ދުއްވާ އުޅަނދު ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ބާރަށް އުޅަނދުތައް ދުއްވާ މީހުން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ޖޯކު ޖެހިޔަސް ސައިބަޓްރަކަށް 200،000 އޯޑަރު

ވަރަށް ޒަމާނީ އަދި އެހާމެ ވަރުގަދަ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދައްކައިލި އާ އުޅަނދު "ސައިބަޓްރަކް" އަށް މިހާތަނަށް 200،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އޯޑަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
ޓެސްލާގެ "ސައިބަޓްރަކް" އަށް ޖޯކު ޖަހަނީ

ވަޒަން އެރިޔަސް ހަލާކުނުވާ ބިއްލޫރި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ އާ ވެހިކަލް "ސައިބަޓްރަކް" ދައްކައިލަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޑެމޯއެއްގައި ދަގަނޑު ބޯޅައަކުން ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޖެހުމުން ރެނދުލުމުން ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
މިފަހަރު 5ޖީ ފޯނެއް ނޫން، ޓަޔަރެއް

އިންޓަނެޓްގެ އަހުލުވެރިން 5ޖީގެ ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކަނީ ސްމާޓްފޯނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ 5ޖީ އާއި ފޯނުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ 5ޖީ ޓަޔަރެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 27
ބީލަމުގެ އުސޫލުން ޑޮމެއިން ވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޮމެއިން ނަމްބަރުތައް ދޫކުރުމުގައި ބީލަމުގެ އުސޫލުން އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ މީހަކަށް ވިއްކަންޖެހޭ ގޮތަށް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.