19 މެއި

May 19, 2019 14
ނުގަވައިދުން ޕާކްކޮށްގެން 800 ސްޓިކާ ޖަހައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރި ވެހިކަލްތަކުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްޓިކާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
މީހަކާ ނުލައި ދުވާ ޓްރަކް ސްވިޑްންގެ އާންމު މަގުތަކަށް

މުދާ ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންކުރާ ޓްރަކްތަކެއް، ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވޭ ގޮތަށް މުޅިން އަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ސްވިޑްންގެ އާންމު މަގުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 70
އަނެއްކާވެސް ވެހިކަލް ލިމިޓް ކުރުމުގެ ވާހަކަ

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނަނީ މިހެންނެވެ؛ މާލޭގެ ޓްރެފިކް މައްސަލައަށް ހައްލެއް އައިސް، ތޮއްޖެހުން ކުޑަވާނީ އެތެރެކުރާ އުޅަނދުގެ އަދަދު މަދުކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި އެންމެ އާއްމު މީހާ ވެސް ދައްކާ ވާހަކައެެވެ. އެކަމަކު އެއަށް އަމަލު ނުކުރެވި އުޅެނިކޮށް މިހާރު މި ވަނީ މައްސަލަ ބޮއްސުންލާފަ އެވެ. ހަތަރު ކިލޯ މީޓަރު...

08 މެއި

May 08, 2019 49
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް މަޖީދީމަގު ވަންވޭ ކުރަނީ

މުދާ އުފުލާ ވަގުތުތަކާއި ސްކޫލްތައް ނިމޭ ގަޑިއާ ދިމާވެ، މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގެ ޓްރެފިކަށް ބާރު ބޮޑުވާތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އެ މަގުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8 ން މެންދުރު 2 އަށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ދުއްވޭނީ ހަމައެކަނި ހުޅަނގުން އިރަށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 15
ފިނޭންސް ކައިރީ ޕާކު ކުރެވޭނެ ޖާގަ ހަދައިފި

އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތުގެ ކައިރީގައި ވެހިކަލްތަކަށް ޕާކު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައި، އަމީނީމަގުގެ ބައެއްގައި ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 4
ރޯދަ މަހު މުދާ އުފުލާނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ ރޯދަ މަހު ހަވީރު 3:00 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އާ ދެމެދު މާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ ނުއުފުލޭ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 1
ސައިކަލުތައްރޯކޮށްލި މައްސަލައިގާ މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު މާލޭގައި ސައިކަލުތަކެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 6
ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލޭގައި މިރޭ ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި ރޯވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 33
އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ގެތަކުގެ ވެރިންނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ފްލެޓުތަކާއި ރޯހައުސް ނުވަތަ ބިންތަކުގެ ވެރިފަރާތަށް އެކަނި ކަމަށް ހައުސިން ޑިވޮލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 5
އެންމެ ބޮޑު އެސްޔޫވީ ޝެއިހް ހަމަދުގެ އަތްޕުޅުގައި

ބަލައިލަން އެހާ ހިތްގައިމު އުޅަނދެއް ނޫން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެސްޔޫވީ ކަމަށްވެ އެވެ. އަސްކަރީ ޓްރަކަކާއި ޖިޕެއް މަސްހުނިކޮށްގެން ތައްޔާރާރުކޮށްފައިވާ މި އުޅަނދުގެ ވެރިޔަކީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ޝެއިހް ހަމަދު ބިން ހަމަދު އަލް ނަހުޔާނެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 2
ޓެޒްލާގެ އެންމެ ފަހުގެ ކާރަށް އޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު ޓެޒްލާގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ "މޮޑެލް 3" އަށް އޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިމޯޖީތައް ނަމްބަރު ޕްލޭޓްތަކަށް

ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ވެހިކަލްތަކުގެ ނަންބަރު ޕްލޭޓުން ފެންނަ ގޮތް ހަދަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްއީންސްލޭންޑުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ސްމާޓް ފޯނު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ އެކު މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުން އާންމުވެފައިވާ އިމޯޖީތައް ނަންބަރު ޕްލޭޓަށް ގެންނަނީ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 11
ޓޯކޮށްފައިވާ 58 ކާރާއި 180 ސައިކަލް ނައްތާލަނީ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރުމުން ޓޯކޮށްފައިވާ 58 ކާރަކާއި 180 ސައިކަލެއް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 2
އިޓަލީގެ އެކި ހިސާބުތަަކަށް ދުއްވާ ލައިބްރަރީއެއް

އެންޓޯނިއޯ ލަ ކާވާ ދެކޭ ގޮތުގައި ފޮތާ ނުލައި ނުވަތަ ކިޔުންތެރިކަން ނެތި އުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެކަނިވެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ މޮޓޯއަކީ "ކިޔަމާ ހިނގާށޭ" އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 7
"140 މިލިއަނަށް ގަތް ވެހިކަލްތައް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭ"

ކުރީގެ ސަރުކާރުން 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ގެނައި ވެހިކަލްތަކަކީ ބަނދަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 112
އަޖުމަބަލަން ހެދި ރޭމްޕް މަތީގައި ވެސް ޕާކްކުރަނީ!

ދުވާރުން މަގަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދި ފުރަތަމަ ރޭމްޕް މަތީގައި ވެސް ސައިކަލް ޕާކްކުރަން ފެށުމުން އޭގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 173
ސިނަމާލެ ބްރިޖާ އެކު ލޭގެ ކޯރުތައް!

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ޓްރެފިކް ލައިޓުގެ ސިގުނަލް ފެހިވުމާ އެކު އަހުމަދު ފަޒާލް އޭނާގެ ސައިކަލު ދުއްވާލި އެވެ. އޭނާގެ ކަނާއަތުން ވެސް މީހަކު ސައިކަލެއްގައި ދާ ތަން ފަޒާލަށް ފެނެ އެވެ. އެކަމަކު ޓްރެފިކް ސިގުނަލް ރަތްވުމުގެ ކުރިން ހުރަސް ކުރަން އުޅޭ މީހަކު އޭނާގެ ފަހަތުން ގަޑިއަކު 100 މޭލު ބާރު މިނުގައި އަންނަކަމެއް ނޭނގުނެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 74
މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް އައިޝާ މަގުތަކަށް

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތާއި ވެހިކަލްތައް ޕާކް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ބައެއް މަގުތަކަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 12
ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ އުވާލުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ އުވާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާކުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ފުލުހުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 47
90 ދުވަސްތެރޭ މަގުތައް އަލުން ހުޅުވާލާނެ: ސަރުކާރު

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި، ހުޅުވާލަން ޖެހޭ މަގުތައް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.