26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 50
ވެލާނާގޭ ދޮށުގައި ތިމާވެށީގެ ހަޅުތާލު ފަށައިފި

ތިމާވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ "ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ސްޓްރައިކް" ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 5
އާ ސޮފްޓްވެއާއާ އެކު ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ އުސޫލަށް ބަދަލު!

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އާ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތައާރަފްކޮށް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 15
އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް މުސާރަ ދިނުމަށް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް މިހާތަނަށް ބަޖެޓުން 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރި ދާއިރާ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 9
ވަކިވުމުން ދޭ އިނާޔަތްތައް ބަދަލު ނުކުރަން އަންގައިފި

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިވެގެން ދާއިރު އިނާޔަތްތައް ދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިވާ މީހުންނަށް މިހާރު ދޭ އެއްވެސް އިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 16
ވެލާނާގޭގައި ހުރި ކަރުދާސްތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ވެލާނާގޭގެ އަށް ވަނަ ބުރީގައި ހުންނަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަރުދާސްތަކެއްގައި މިރޭ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 10
އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރާނީ އޮފީސްތަކުން އަމިއްލަ އަށް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެެރޭ އިއުލާންތައް ގެޒެޓް ކުރުން އެ އޮފީހަކުން އަމިއްލަ އަށް ކުރާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.