02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
ސިލްކް އެއާގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ސިންގަޕޫރުގެ ރީޖަނަލް އެއާލައިން، ސިލްކް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 91
ވީއައިއޭއަކީ ހިލޭ އެޅެން އޮތް ތަނެއް: ނަޝީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީކުރަން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަންނަ އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަަމަށާއި އެ ވަރަށް ލޯނު ނެގި އިރު އެއީ ހަަގީގަތުގައި ހިލޭ އެޅެން އޮތް ތަނެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 11
މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެއާޕޯޓުގެ ކޮންސަލްޓަންޓު

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނުނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންޓު ހެޑް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 8
އެއާޕޯޓުން އަނެއްކާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 110 މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
މިދިޔަ މަހު ވީއައިއޭގެ 1148 މޫވްމަންޓް

މިިދިޔަ މަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) އިން 1،148 އެއާ ޓްރެފިކް މޫވްމަންޓް ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ފްލައިދުބާއީގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފްލައިދުބާއީގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 51
އުފާވެރި މަންޒަރެއް: އަމިއްލަ ޖެޓުތަކުން އެއާޕޯޓް ފުރެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަޅުކަމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާޕޯޓް، ވީއައިއޭގެ އޭޕްރަންތައް އަމިއްލަ ޖެޓްތަކުން ފުރެން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 2
ބޯޑަރުު ހުޅުވިފަހުން އެންމެ ގިނަ މޫވްމަންޓް ހޯމަ ދުވަހު

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވިފަހުން އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ފްލައިޓް މޫވްމަންޓް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 1
ވީއައިއޭގެ އެއާޓްރެފިކް މިދިޔަ މަހު ދަށްވެއްޖެ

އޮގަސްޓު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ އެއާ ޓްރެފިކް މިދިޔަ މަހު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ޓޫރިސްޓުންގެ ނެގެޓިވް ޓެސްޓު އޮތްތޯ ބަލަން ފަށައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ދެން ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 5
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވަނީ!

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ އެއާ ޓްރެފިކާއި ޕެސެންޖާ ޓްރެފިކް ކޮންމެ މަހަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ވީއައިއޭއަށް ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަތީ ސެޓްފިކެޓެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެއާޕޯޓްގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅުވެ، އިތުބާރު ހިފޭތީ އެއާޕޯޓް ކައުންސިލް އިންޓަނޭޝަނަލް (އޭސީއައި)ގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 2
ފްރޮންޓްލައިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނައީ އެއާޕޯޓުގައި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނައީ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވަޒީފާނެތް މީހުން ކަމަށާއި ފްްރޮންޓްލައިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެއާޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 6
އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 3
ބޯޑަރު ހުޅުވިތާ މަހެއް، 399 ފްލައިޓު މޫވްމެންޓު

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވިތާ މަހެއް ވީއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ޖެއްސި އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓުތަކުގެ 399 މޫވަމަންޓު (އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި އަދި ފުރި ފްލައިޓުތައް) ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 16
ވީއައިއޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 9
އެއާޕޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް، މީހަކު ފިހިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި މީހަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 1
އެއާޕޯޓް ކާގޯ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ކާގޯ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 35
ބޯޑަރު ހުޅުވާލީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަނުޖައްސައި: ސައީދު

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވުމާ އެކު، އައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއްގެ ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ނުހެދިގެން ނުފުރި ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައިވާ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 21
މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައީ 1769 ޓޫރިސްޓުން

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައީ 1،769 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.