01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ގައުމީ ޓީމާ ޕޮޕޯފް ހަވާލުވީ ކީއްވެ؟

ގައުމީ ޓީމެއްގެ ކޯޗުކަން ކުރުމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ކުރަން ބޭނުންވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ކޯޗު ބަލްގޭރިއާގެ ވެލިޒާ ޕޮޕޯފް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 13
ގައުމީ ޓީމަށް އާ ކޯޗެއް ހޯދުން، ސަމާލުވާން ޖެހޭ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ކޮންމެ ކޯޗަކު ހަވާލުވާނީ ވެސް ސަޕޯޓަރުންނަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. އެކަމަކު މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް، ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެ ކޯޗަކު ވަކިކުރާ މަންޒަރެވެ. އަހުލާގީ މައްސަލައެކެވެ. ނުވަތަ ނަތީޖާ ނުނެރެވުމެވެ. އެއާ އެކު ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފަ އެވެ. މިދިޔަ...