16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 4
"ސްކޫލު ނިޒާމުން ފަންނުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ"

ސްކޫލު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހުނަރުތަކާއި ފަންނުވެރިކަން ދަސްކޮށްދީ، އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހަދަން އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 14
ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތްދިނުމުގެ ބިލް ބޭރުކޮށްލައިފި

ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރި ނުވެ، އެ މަގާމުން ވަކިވާ ބޭފުޅުންނަށް، ދައުލަތުން އިނާޔަތެއް ދޭން ފާސްކުރި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 97
ނައިބު ރައީސުންގެ އިނާޔަތުގެ ބިލް ތަސްދީގެއް ނުކުރެއްވި

ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރި ނުވެ، އެ މަގާމުން ވަކިވާ ބޭފުޅުންނަށް، ދައުލަތުން މަހަކު 35،000ރ. ގެ އިނާޔަތެއް ދޭން ފާސްކުރި ބިލް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލައްވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 11
ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ހޯދުން މުހިންމު: ޖިހާދު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަޒަރުގައި މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވެ، އެ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 2
އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް އަކީ މޮޔައެއް: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔަން (މެއި 24) - އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ މޮޔަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕެންސަކީ މޮޔަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ނޯތު ކޮރެއާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އީރާނުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖަލަށް

ތެހެރާން (މާޗް 15) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އީރާނުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ހާމިދު ބަޣާއީ ޖަލަށްލާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 22
ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގައި އުޅެން އެނގެން ޖެހޭ: ޖިހާދު

ކުރިއާ ހިލާފަށް ދިވެހިންނަކީ ވެސް މިހާރު ދުނިޔެއާ ބަވަނަވެފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި ގައުމީ ލޯބި އާލާ ކުރުމާ އެކު، ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ހަމަތަކުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 3
އެމެރިކާގެ ނައިބްރައީސްއަށް ފަލަސްތީނުން މަރުހަބާނުކިޔާނެ

ގުދުސް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފަލަސްތީނުން މަރުހަބާ ނުކިޔާނެ ކަމަށް އަންގައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 4
މުގާބޭގެ ބޭވަފާތެރި ނައިބް ރައީސް ވަކިކޮށްފި

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 7) - ޒިމްބާބުވޭގެ ނައިބް ރައީސް އެމާސަން މަންގަގްވާ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 33
ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އިސްކަން ދެން: ޖިހާދު

ރާއްޖޭގައި ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން މި ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 3
ފާޑުނުކިޔޭ ނަމަ ޑިމޮކްރެސީ ވާނީ ޚުދުމުޚްތާރު އެއްޗަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 10) - ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް މިނިވަންކަމާ އެކު ފާޑު ނުކިޔޭ ނަމަ ޑިމޮކްރެސީ ބަދަލުވެގެންދާނީ ޚުދުމުޚްތާރު އެއްޗަކަށް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ހާމިދު އަންސާރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017
ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅޭ ވާހަކަތައް ޕެންސް ދޮގުކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ވިހި ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ދޮގު ކުރަައްވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 52
މީރާ އަކީ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނަމޫނާ ތަނެއް:ޖިހާދު

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަކީ ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނަމޫނާ ތަނެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 1
އަފްޣާންގެ ނައިބް ރައީސްގެ ބޯޓު ޖެއްސުމަށް ހުއްދަ ނުލިބުނު

ކާބުލް (ޖުލައި 19) - ތުރުކީގައި ދުވަސްތަކަކު އުޅުއްވުމަށް ފަހު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނައިބް ރައީސް އަބްދުއް ރާޝިދު ދުސްތުމް ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގަތުމުން މަތިންދާ ބޯޓު ޖެއްސުމުގެ ހުއްދައެއް ނުލިބުނެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 3
އަފްޣާނިސްތާން ނައިބް ރައީސް ފިއްލެވި ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި

ކާބުލް (މެއި 20) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ވަގަށް ނެގުމާއި ސިޔާސީ މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނައިބް ރައީސް އަބްދުލް ރާޝިދު ދުސްތުމް ގައުމު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017
ސެމްސަންގެ ވައިސް ޗެއާމަންއާ ދެކޮޅަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 28) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާ ހިންގި ޖަމިއްޔާ އަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާ ލީ ޖައި-ޔަންގުގެ މައްޗަށް...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 8
އާޒަބައިޖާންގެ ނައިބް ރައީސްކަން ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް

ބާކޫ (ފެބްރުއަރީ 22) - އާޒަބައިޖާންގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މެހްރިބާން، ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭފް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
ވެނެޒުއެލާގެ ނައިބް ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 14) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ނެޓްވޯކެއް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވެނެޒުއެލާގެ ނައިބް ރައީސް އެލް އައިސަމީއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ތައުލީމީ ވަޒީރު ސަލާމަތްވީ ނައިބް ރައީސްގެ ވޯޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ބެޓްސީ ޑިވާސް އަށް ރުހުން ދިނުމަށް ސެނެޓުގައި ނެގި ވޯޓު އެއްވަރުވުމުން ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 39
"ރައީސް ޔާމީނަކީ ވައުދުވެ، ވައުދު ފުއްދާ ރައީސެއް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ވައުދުވެ، އެ ވައުދު ފުއްދަވާ ރައީސެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.