25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 2
އަނިޔާލިބޭ އަންހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީއެއް ނުލިބޭ

އަނިޔާ ލިބޭ ގިނަ އަންހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީ ނުލިބޭ ކަމަށާއި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރާ ގިނަ ބަޔަކަށް އަދަބު ނުލިބި މިނިވަންކަމާ އެކު އުޅޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 1
އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި އދ. އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރެޒިޑެންޓް ކާޑިނޭޓަރު ކެތުރީން ހަސްވެލް މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 1
ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 37
ސިނގިރެޓު ބުއިން މަނާކުރަން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ހެލްތު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 3
ދިރާސާ އިން މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަންޖެހޭ: ފަައިސަލް

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ހަދައި އެ ކަމަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 04, 2020 2
ކޮވިޑަށް އެމްއެންޔޫން ހެދި ދިރާސާގެ އަދަދު ނެރެފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ހެދި ދިރާސާތަކުގެ ހާއްސަ އަދަދު މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

November 04, 2020 5
މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުޑަކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެ...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 3
ޚާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ އެކު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 5
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހާއްސަ ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ލޯކަލް ޓްރާސްމިޝަނެއް އޮތް ކަމަށް އިއުލާންކޮށް، އެ ރަށަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ޓާސްކް ފޯހެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 4
އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް ޑިގްރީ ކޯސްތަކެއް ފަށައިފި

މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަކީ ޔުނިވާސިޓީ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް ހަދަން ތައާރަފްކުރި ކޯސްތައް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 6
އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ރައީސާއި ނައިބުު ރައީސްގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަ މަހަށް ކުޑަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 6
ރައީސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަށަނީ

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 2
ނައިބު ރައީސް، މީޑިއާތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، މީޑިއާތަކާ އެޗްއީއޯސީގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 5
އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަނުން ނައިބު ރައީސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކަށީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭ ކަންކަން މޯލްޑިވިއަން އޯތޮޕީޑިކް އެސޯސިއޭޝަނުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާ މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 7
ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުތް އެއްސަބަބަކީ ހުސައިން: ރައީސް

ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކަށް ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް މެެދުވެރިވި އެއް ސަބަބަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 12
ސީއެސްސީ ހަރުދަނާކުރަން ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ސިވިލް ސާޥިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް، މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އާ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 2
ރާއްޖެ/ލަންކާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ރޮހާނާ ބެއްޑާޖުއާ އެކު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 9
ނައިބު ރައީސް، އެޗްއީއޯސީ ބައްދަލުވުންތައް ޗެއާކުރަަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޗެއާ ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 17
އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިސްވެ ހުންނަވައި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 3
ރައްކާތެރިކަަމަށް އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭން އެދިވަޑައިގެންފި

ތެލާއި ގޭސް ފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންގުޅޭކަން ކަށަވަރުކުރަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ނައިބު ރައީސް، އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 4
ޒުވާނުންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދިމާވި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަށް "ސްކިލްސް ފޮ ރިޒިލިއަންޓް ވޯކާސް" ޕްރޮގްރާމް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އިފްތިތާހުކުރައްވައިފި އެވެ.