05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 12
މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެހީގައި ދަތުގެ ކޭމްޕެއް

ކ. ގާފަރާއި އެ އަތޮޅު ކާށިދޫގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެހީއާ އެކު ދަތުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 6
މެމްބަރު ފައިސަލް ގާފަރަށް ޑަސްބިންތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކ. ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ޑަސްބިންތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 17
މެމްބަރު ފައިސަލްގެ ގިނަ އެހީތަކެއް ދާއިރާގެ މީހުންނަށް

ކ. ކާށިދޫ އާއި ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ގިނަ އެހީތަކެއް ދީފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 4
ރަނގަޅު ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ބިރުގަނޭ: ފައިސަލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ރަނގަޅު ކަންކަން ކުރަން ބިރުގަންނަ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 25
ހާޒިރީން ވަނަ ހޯދުމަށްވުރެ މުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން ކޮންމެ ދައުރެއްގައި ވަނަ ހޯދުމަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާ މުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އެކަމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 18
މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީން ފުލަށް ސިޔާމާއި ފައިސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދައުރުގައި އެންމެ މަދުން ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވި ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 56
42 މެމްބަރުން ހޯދަން އުޅޭތޯ ފައިސަލްއާ ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ހޯދަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 41
މެމްބަރު ފައިސަލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 9
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހަނީ ސެލްޓޮކްސް ޖަހާހެން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަގުމައްޗަށް އެއްވުމުން ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހަނީ ކުރަފިތަކަކަށް ސެލްޓޮކްސް ޖަހާހެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 18
ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ސަބްސިޑީއެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފެނާއި ކަރަންޓަށް 2،000ރ. ގެ ސަބްސިޑީއެއް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 7
ފައިސަލްގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން، ކ. ގާފަރާއި ކާށިދޫގައި، މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ބޭއްވި މެޑިކަލް ކޭމްޕަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 4
ކާށިދޫ އާއި ގާފަރުގައި ބޮޑު މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް

ކ. ކާށިދޫ އާއި ގާފަރުގައި ބޮޑު މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 11
އިބޫ އާއި އީވާ ޕާޓީން ވަކިކުރީ ފޯމް ފޮނުވާފައި އޮއްވާ

ފިންގާ ޕްރިންޓް ނެތިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ...

October 26, 2016 53
ސޮއި ނެތިގެން އިބޫ، އީވާ، ފައިސަލް ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުރުން ކާށިދޫ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 1
ފައިސަލްގެ އިސްލާހުތައް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްފި

ދެ ގާނޫނަކަށް އިސްލާހު ގެންނަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ބަލައިނުގަނެ، މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 3
އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރުން އަވަސް ކުރަން ފާހެއް ނުވި

ދެ ގާނޫނަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ބަހުސް ކުރުން އަވަސް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 23
ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމްދޭ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތައުލީމާއި ތަމުރީން ލިބޭ ގޮތަށް، ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 16
"އަބުރުގެ ބިލުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލެވޭ"

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ބިލުގެ ސަބަބުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލެވޭ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބަހުސްގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 3
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމް ދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތައުލީމާއި ތަމުރީން ލިބޭ ގޮތަށް، އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.