30 ޖުލައި

July 30, 2018 11
ރިޝްވަތަކީ އާންމު އެއްޗަކަށް ހެދުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން

ރިޝްވަތަކީ އާންމު އެއްޗަކަށް ހަދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގަބޫލު ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ...

July 30, 2018 12
ފައިސަލް، ކެމްޕޭނަށް އދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް، ފައިސަލް ނަސީމް ކެމްޕޭނަށް އދ. އަތޮޅަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި...

28 ޖުލައި

July 28, 2018 42
އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ އިލެކްޝަންސުން ބަލައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ކެންޑިޑެސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 30
އިބޫ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ 70 ޕަސެންޓުން: އަލީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް، މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު 70 ޕަސެންޓްގެ ވޯޓާ އެކު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 26, 2018 9
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު...

July 26, 2018 40
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓް އިބޫގެ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 29
12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ނާންނާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލާގައި ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގައި...

July 25, 2018 39
އިބޫ ހޮވިއްޖެނަމަ ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނާނެ: އަޒްލީން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، އޭނާގެ ނައިބަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންނަވައި އެމަނިކުފާނަށް ވެރިކަން...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 43
ރަނިންމޭޓް ހޮވި އިންތިޚާބު ރަނގަޅު: އަލީ ހުސައިން

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ކައުންސިލްގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބު ސައްހަ ކަމަށާއި އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން...

July 23, 2018 46
ރަނިންމޭޓް ހޮވުމަށް އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ކޯޓަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓަކު ހޮވުމަށް އަލުން އިންތިޚާބުން ބޭއްވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 32
އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް އަތުން ބީވެގެން ނުވާނެ: ފައިސަލް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބީވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 19
މަތިން މާކްސް ލިބޭ މީހާ ދަށަކަށް ނުލާނެ: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނީ ހައްގުވެރިންނަށް ކަމަށް، އެ ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 19, 2018 21
ހައްގުތައް ނުދީ ބާއްވާ އިންތިހާބެއް ގަބޫލު ނުކުރާނަން

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަނެގެން ބާއްވާ އިންތިހާބެއް ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 5
ރަނިން މޭޓަކަށް ފައިސަލް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ރަނިން މޭޓުގެ ގޮތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ...

July 17, 2018 22
ޝަހީމްގެ ފުރަތަމަ ކެމްޕޭން ދަތުރު އުފަން އަތޮޅަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އޭނާގެ ކެމްޕޭންގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި...

16 ޖުލައި

July 16, 2018 8
ވީހާ ގިނަ ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި އެންމެ ހަތް ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ވީހާ ގިނަ...

July 16, 2018 10
އިބޫ، ރައްޔިތުންނަށް މާޔޫސްކަމެއް ނުގެންނާނެ: ފައިސަލް

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ރައްޔިތުންނަށް މާޔޫސްކަން ގެންނާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް...

14 ޖުލައި

July 14, 2018 35
"ބަދަލު ގެނެސްދީ، ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނާނަން"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޓީމު އޮތީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 24
އެކަކު ވެސް އިންސާފުން އެއްކިބާ ނުވާނެ: ފައިސަލް

އެއްވެސް ރައްޔިތަކާ މެދު ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އިންސާފުން އެއްކިބާވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް މިރޭ ޖޭޕީން ކަނޑައެޅި، މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 76
ޔާމީން ބަލިކުރެވޭނެ ރަނިން މޭޓަކީ އަޅުގަނޑު: އަލީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށް، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ރަނިން މޭޓަކީ އޭނާ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 35
ފައިސަލް ނަސީމާއި ޑރ. ހުސެން ވެސް ރަނިންމޭޓް ކަމަށް

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓަކަށްވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ނައިބު ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް މިއަދު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 85
އިބޫއާ އެކު ޖޭޕީން ރަނިންމޭޓަކަށް ނަގާނީ ކާކު؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އިއްޔެ އިއުލާންކުރީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ނިންމުމެކެވެ؛ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލައްވައި، ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކާއި ރަނިންމޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކު ނެރުމެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 1
ފައިސަލް ނަސީމްގެ ޕާސްޕޯޓު ވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމަށް ފަހު، ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 3
އިންތި، ފައިސަލް، އަދި އަމީތަށް ދައުވާ ނުކުރާނެ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ގޮވައިލި މައްސަލައިގައިި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) އާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ މައްޗަށް ދައުވާ...

08 މެއި

May 08, 2018 7
ދަރިފުޅާއެކު ފައިސަލް އަށް ބޭރަށް ވަޑައެއްނުގެންނެވުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމުން، އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިނުގެންނެވުނު ކަަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 6
ދުސްތޫރާ ޚިލާފު އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ސަރުކާރުން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 4
މެމްބަރު ފައިސަލް ފުވައްމުލަކަށް ލައިފްބޯއީ ރިންގްތަކެއް

މޫދަށް އެރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން ހިނގާފާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ލައިފް ބޯއީ ރިންގްތަކެއް މިއަދު ބަހައްޓައިދީފި އެވެ.