05 ޖުލައި

July 05, 2019 1
ވިކްޓްރީ އަތުން ފޯކައިދޫ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީ އަތުން 1-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

July 05, 2019
ވިކްޓްރީގެ ފޯމު ފޯކައިދު އަށް މުހިއްމެއް ނޫން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައި އޮތް ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭއިރު ކުރިން އެ ޓިމު ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް ށ....

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 24, 2019 1
ވިކްޓްރީއާ ހަވާލުވީ ހާލަތު އެނގިހުރެ: ކޯޗު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކަށް ފަހު ޒުވާން ޓީމެއް ގޮވައިގެން ނުކުންނަން ނިންމީ ހާލަތު އެނގިހުރެ ކަމަށާއި މި ޓީމަށް ނަތީތާ ނެރެވޭނެ ކަމުގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
ވިކްޓްރީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ މޮޅުވެއްޖެ

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ބީ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަޝްހޫރުވި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 11
ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ ފެށުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރިހޯދައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 3
ވިކްޓްރީ މި ސީޒަނުގައި ފެންނާނެ!

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރުމަށް ނަގަން ޖެހޭ އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 10
ވިކްޓްރީ އަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަތައް ހަމަޖައްސަން ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އިދާރީ ކަންކަން ނިންމައި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އެފްއޭއެމް އަށް ކްލަބް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 12
ވިކްޓަރީ އަށް މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވިދާނެ!

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތުމުން މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމު ނުފެންނާނެކަން ޔަގީންވެފައިވަނިކޮށް، ވާދަވެރި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ވެސް މުސާރައިގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 6
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު އާދަމް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗަކަށް ކުޅިވަރުގެ އެކި މަގާމުތަކުން މީީގެ ކުރިން ފެނުނު މުހައްމަދު އާދަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އޭދަފުށިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 2
ވިކްޓަރީ-އޭދަފުށި މެޗުން ވެޓެރަންސް މުބާރާތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބ. އޭދަފުށްޓާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 15
މިއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އަނދިރި ދުވަހެއް: މާއްޓޭ

ފުޓްބޯޅައިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސަސްޕެންޑްކުރަން އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސް އިން އިއްޔެ ނިންމުމަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އައި އަނދިރި ކަމެއް ކަމަށާއި، ކްލަބްތަކަށް ކުރިމަތިވާ މާލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ މި ނޫން ގޮތްތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ވާދަވެރި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ވައިސް ޗެއާމަން އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ...

24 މާޗް

March 24, 2019 13
މާދަމާގެ ކޮންގްރެސްއާ ދިމާކޮށް ވިކްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމެއް!

އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިގެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި ކަންކަން، މާދަމާ ބާއްވާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކަންކަން ހިމެނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހިމަނައިދިނުމަށް ވިކްޓްރީން...

09 މާޗް

March 09, 2019 18
ކްލަބްތައް އަމިއްލަ އަށް ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އިސްވެ އޮވެ، 15 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެފްއޭއެމްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދުނު އެދުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ފުރަގަސްދީފައިވާތީ އެ ކްލަބުން އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުން ލިބޭ އިހުތިޔާރެއްގެ ދަށުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޕެރެޑައިސް...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 6
ފީފާއިން ވިކްޓަރީގެ ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ޖަޕާނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަޓްސުޝީ ޝިމޯނޯ އަށް މުސާރަނުދީ އޮތް މައްސަލައެއްގައި އެ ކްލަބުގެ އަތުން ތިން ޕޮއިންޓު އުނިކުރަން ފީފާ އިން އެފްއޭއެމް އަށް އަންގައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 6
"ވިކްޓްރީގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރީ 15 ކްލަބަކުން"

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެގުމަށްޓަކައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 15 ކްލަބަކުން ކަން އެފްއޭއެމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 11
ހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކުރި އަދަދާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވައިދޭން އެދި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި ސިޓީގައި 19 ކްލަބަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އޭގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 15 ކްލަބަކުން ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 7
ވިކްޓްރީ އެދުނު ގޮތަށް ކޮންގްރެސް ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސެއް ބާއްވައިދޭން އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، ފީފާގެ ލަފާގެ މަތިން އެކަން ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 11
އެފްއޭއެމްއާ ދެކޮޅަށް ކްލަބްތަކުން ހުށަހެޅީ ކޮންކަމެއް؟

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިވަނީ 19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އާދީއްތަ ދުވަހު އެދިފަ އެވެ. އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓް ލެވޭ 50 އިންސައްތަ ކްލަބުން އެދިއްޖެ ނަމަ 14...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 11
ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެތީ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ވިކްޓްރީ

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅުމުން، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީ ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންކުރީ ލިބިފައިވާ ހައްގަކަށްވާތީ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާމަން ޑރ. އިބްރާހިމް ނަޝީދު (ނާޝް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ވިކްޓަރީން ޓީސީ ހިފަހައްޓައި ގްރޫޕް ފޯރިގަދަ ކޮށްލައިފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ 1-1 އިން ވިކްޓަރީ އެއްވަރުކުރުމުން އެ ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުތަކުގެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.