23 މެއި

May 23, 2018 3
ވިކްޓަރީ އާއި ގްރީން އިން ޕޮއިންޓް ހިއްސާކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ މިރޭ ވިކްޓަރީ އާއި ގްރީންސްޓްރީޓްސް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 5
ކިސްގެ މަސައްކަތް ވިކްޓަރީގެ ނަތީޖާތަކުން ފެނޭ

މި ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީއާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސް އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުމަކީ އޭނާ ބޭނުންވާ ލެވެލާ ގާތަށް ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ނެތުމެވެ. ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ކިސް ބުނަމުންދިޔައީ، ވިކްޓަރީގައި އޮތީ އެންމެ މައްސަލައެއް...

11 މެއި

May 11, 2018 8
"އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ވިކްޓަރީ ކުޅޭ ސްޓައިލް"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ވިކްޓަރީ ކުޅޭ ސްޓައިލް ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު ސްޕެއިންގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ތިން ވަނަ އަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ވިކްޓަރީން ލީގުގެ ތިން ވަަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 34
ގަދަފަދަ ނިއު އަތުން ވިކްޓަރީ މޮޅުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ގަދަފަދަ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 2-1 އިން ވިކްޓަރީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް އަތުން ނިއު ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 18
ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތާ މެދު ނިއު ކަންބޮޑުވެފައި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި 23 އަހަރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނުއިރު އަދި މިއަދު ވެސް ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ގޭމް ޕްލޭނަށް ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ހުރަސްތަކެއް އެޅޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަޝްރަފް ލުތުފީ (ސަމްޕަތު) ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 5
ވިކްޓަރީން ފަހަތުން އަރައި ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން 2-1 އިން ވިކްޓަރީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

April 16, 2018 4
ވިކްޓަރީ މެޗަކީ ވެލެންސިއާ އަށް ފައިނަލެއް: ސޮބާ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓަރީ އަތުން މޮޅުނުވެވިއްޖެ ނަމަ ކުރިއަށްދާން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި މިރޭގެ މެޗު ނަގަނީ ފައިނަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު ސޮބާހު...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 9
ވިކްޓަރީން ފަހަތުން އަރައި ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ

ފަހު ވަގުތު އާދަމް އިޝާމް (ސަން) ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަތުން 2-1 އިން ވިކްޓަރީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 21
ވިކްޓަރީގެ ޗެއާމަނަކަށް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅިވަރު ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާމަނަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އަދި ވައިސް ޗެއާމަނަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް އިންތިބާކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 6
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓަރީ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަރައިފި އެވެ.

March 19, 2018 5
މާޒިޔާ އިން ކުޅެނީ އިންމަގެ ރީތި ކުޅުން: ކިސް

މާޒިޔާ އިން ކުޅެނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ކުޅުނު ފަދަ ރީތި ކުޅުމެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމާ މެދު ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާއާ...

12 މާޗް

March 12, 2018 10
ޓީސީ ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ފިޔަވަޅެއް ކުރިޔަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 1
ނިޒާމްބެއާ މެދު ފަހުރުވެރިވޭ: ކިސް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އާ މެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަދި ނިޒާމްބެ އަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސް ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018
ނިޔާ ވަގުތީ ގޮތުން ވިކްޓަރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް

ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު ނިޔާޒް (ނިޔާ) ވަގުތީ ގޮތުން ވިކްޓަރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 7
ވިކްޓަރީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި ޔޫވީ މޮޅުވެއްޖެ

އެސްްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 2-1 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 02, 2018 8
ސަމުގާ އެބައޮތް، ދާން ޖެހޭ މިސްރާބު އެނގޭ: ނަޒީހު

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަނީ ސަމުގާއެއް އޮވެގެން ދާން ޖެހޭ މިސްރާބު ވެސް އެނގިގެން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ގޯސް ކަންތައްތަކެއް ނުކުމެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 2
ފަހަތުން އަރައި ވިކްޓަރީ އަތުން އީގަލްސް އަށް މޮޅެއް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން އާ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 7
ފިޓްނަސް މައްސަލައިގައި ކިސް ބޯހަލާކުވެފައި!

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އާއި އަލީ އުމަރާއި މުޚުތާރު ނަސީރު (ޓޫކިލޯ) މެންގެ މޮޅު ކުޅުމުގެ ސިއްރަކީ ފިޓްނަސް ކަމަށާއި މިހާރުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ފިޓް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު ލާސްލޯ ކިސް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 8
ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖް ބޮޑު ސީޒަނެއް

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ފެނުނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބެނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުމުންނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގަ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަޔަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަކި ފޯރި ކުޑަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 1
ނައްޓޭ ވިކްޓަރީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މިިދިޔަ އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018
ޒިޔަޒަން ވިކްޓަރީ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ގޯލްކީޕަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަޒަން ވިކްޓަރީ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 3
ޝާފީ، އިމްރާން އަދި އެންހެލް ވިކްޓަރީ އަށް

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގައި އެންމެ ވަނދުކޮށް ފެނުނު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ ސޮއި ހޯދައި ހޯދައި ސްކޮޑް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.