29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 4
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ކިސް!

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 5
ވިކްޓަރީ ދޫކޮށް ބަކާ ވެސް މާޒިޔާ އަށް

ވިކްޓަރީ ދޫކޮށް ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ވެސް މާލޭ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

July 25, 2017 8
ރިލޭ އެނބުރި ނިއު އަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ކަޓާފައިވާ ވިކްޓަރީގެ ޑިފެންޑަރު ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017
ވިކްޓަރީ ކެޕްޓަން އީސަ މާޒިޔާ އަށް

މި ސީޒަނުގައި ރެކޯޑް އަގަކަށް ވިކްޓަރީ އަށް ބަދަލުވި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އިސްމާއިލް އީސަ (މެސީ) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 24, 2017
މަޓިއަޝްގެ ދޫކޮށްލައި މާޒިޔާ އިން މަހުމޫދު ގެނެސްފި

މާޒިޔާގެ އެއް ނަމްބަރު ގޯލްކީޕަރު ކިރްގިސްތާނުގެ ޕަވެލް މަޓިއާޝް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެ ޓީމުން ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅުނު ސީރިއާގެ ގޯލްކީޕަރު މަހުމޫދު އަލް ޔޫސުފް ގެނެސްފި އެވެ. މީގެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2017
މަގާމުގައި ދެމި ހުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނަން: ސުޒޭން

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުނުވަންޏާ އެ ޓީމުގައި ހުރެގެން މާބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވިސްނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށައި މަގާމުގައި ހުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
ވިކްޓަރީ ކަޓައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ ގަދަ ހަތަރަކުން ކެޓިއިރު. މި ނަތީޖާއާ އެކު ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކޮށް...

July 18, 2017 1
"ޓީސީ އަށް ވުރެ ވިކްޓަރީ އަށް އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑު"

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދުމަށް މިރޭ ވިކްޓަރީ އާއި ޓީސީ މުހިއްމު މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑީ ވިކްޓަރީ އަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 4
ވިކްޓަރީ މޮޅުވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ 2-0 އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ވިކްޓަރީ މޮޅުވުމާ އެކު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފަހު ދެ ޖާގައިގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 2
ނެގި ވިލާގަނޑުން ފެންފޮދެއް ނުލިބުނު: ސުޒޭން

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ވާހަކަތައް ދެން އިތުރަށް ނުދައްކައި ބޭނުންވަނީ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއްދޭން ކަމަށް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 5
"ޕްރެކްޓިހަށް ދަނީ ސުޒޭނަށް އިހުތިރާމްކުރާތީ"

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިއާ ހަމަޔަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރެވެ. ގައުމީ ތަށި ދެ ފަހަރު މިލްލުކޮށް އޭގެ އިތުރުން ވެސް ޝަރަފްވެރި އެތައް ކާމިޔާބެއް ހޯދި އެވެ. އެކަމަކު 2012 ވަނަ ކްލަބުގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު މައްސަލަތަކަށް ފަހު ކްލަބް ވަރަށް ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް...

08 ޖުލައި

July 08, 2017 9
ނިއު ލީގަށް، ވިކްޓަރީ އަށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓަރީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ނިއު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު ވިކްޓަރީން ވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ...

July 08, 2017 14
ނިއު އަކީ ހަތުރެއް ނޫން، ގާތް ވާދަވެރިއެއް: ސުޒޭން

ނިއު ރޭޑިއަންޓަކީ ހަތުރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ 46 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި އެ ކްލަބާ އެންމެ ގާތް ވާދަވެރިޔާ ކަމަށާއި އެ ކްލަބް އަތުން މޮޅުވުމަކީ އަބަދުވެސް ލިބޭ...

04 ޖުލައި

July 04, 2017 1
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ސީޒަނުގެ އެންމެ މުހިއްމު މެޗަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަކީ މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކުޅޭނެ އެންމެ މުހިއްމު މެޗު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސޮބާހް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 2
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ވާދަވެރިކަން އިންތިހާގައި

އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފޯމެޓަށް މި ފަހަރު އެފްއޭއެމުން ގެނައި ބަދަލާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ލީގު ކަމަށްވާ ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅޭ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމަކަށެވެ. ދެ ބުރަކަށް ކުޅޭ މާލޭ ލީގުގެ ފަހު ހަތަރު މެޗަށް ޓީމުތަކުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، އަދި އެއްވެސް...

29 ޖޫން

June 29, 2017 14
ވިކްޓަރީގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި އިއްޔެ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނީ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފިކުރަކީ ޓީމު ހަމަވެދާނެތޯ ކުރެވޭ ފިކުރު ކަމަށެވެ. އިއްޔެގެ މެޗުން ވިކްޓަރީ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، މެޗަށް ފަހު ސުޒޭން ބުނީ ވިކްޓަރީ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު މި މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން...

28 ޖޫން

June 28, 2017 4
އީގަލްސް އާއި ވިކްޓަރީ އެއްވަރުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި އޮތް ވިކްޓަރީ އާއި އީގަލްސް ކުޅުނު މެޗު 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 28, 2017 4
އީގަލްސް ފޯމުގައި، ވިކްޓަރީ އަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މުހިއްމު މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު އީގަލްސް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތްއިރު، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ވިކްޓަރީ އޮތީ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް އެ...

11 ޖޫން

June 11, 2017
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ނިއު އަށް

ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 6-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 3
ވިކްޓަރީ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ކުރީކޮޅު ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 10
މާޒިޔާ ހުއްޓުވައި ވިކްޓަރީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ވިކްޓަރީ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ މާޒިޔާ އިން ދަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް މިއަދު ނިމުން އައިސްފި އެވެ.

May 22, 2017 5
"މާޒިޔާއާ ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް އެޑްވާންޓޭޖް އޮވޭ"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް އެޑްވާންޓޭޖް އޮންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަރްޔަން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 2
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ފަސް ވަނަ އަށް

ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 1
ވިކްޓަރީ ޖާޒީގައި ކުޑަ އިންމަ ފުރަތަމަ މެޗަށް

މިިދިޔަ ދެ އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުމަށް ފަހު މި އަހަރު ވިކްޓަރީ އަށް ބަދަލުވި ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާން (ކުޑަ އިންމަ) މާދަމާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިކްޓަރީގެ ޖާޒީގައި...

May 06, 2017 2
ދެބެންގެ ކުރިމަތިލުން ދެ ކްލަބުގެ ކުރިިމަގާ ގުޅިފައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަލީ ސުޒޭންގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު މާޒިޔާ އިން ވަނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ މުހައްމަދު ނަޒީހުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 1
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ހަމަނޭވާއެއްލައިފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހަމަ ނޭވާއެއްލީއިރު، ވެލެންސިއާ ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

April 29, 2017 1
ވެލެންސިއާ އަތުން މޮޅުވުން މަޖުބޫރު: ސުޒޭން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ވިކްޓަރީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން މޮޅުވުން މަޖުބޫރު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 6
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފުރުސަތު ވިކްޓަރީ އަށް ހަނިވަނީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވެ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތު ވިކްޓަރީ އަށް ހަނިވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.