07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ޕަބްޖީ ކުޅެން ކާފަގެ ޕެންޝަނުން ދެ ލައްކަ ރުޕީސް

ކާފަގެ ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ހުރި ފައިސާ އިން އިންޑިއާގެ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކު ޕަބްޖީ ކުޅެން ދެ ލައްކަ ރުޕީސް ހޭދަކުރިކަން ފަޅާއަރައި އާއިލާގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ގޯސްވެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 31
އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތް ދޭއިރު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތްތައް ކުދިންނަށް ދޭއިރު ބެލެނިވެރިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް "މިކްސާ" ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅިއްޖެ

ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ހާއްސަ މައިކްސޮފްޓްގެ ލައިވްސްޓްރީމިން ސާވިސް "މިކްސާ" ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
އޭޑީއެޗްޑީގެ ކުދިންގެ ފަރުވާއަކަށް ވީޑިއޯ ގޭމެއް

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ އެޓެންޝަން ޑެފިސިޓް ހައިޕައެކްޓަވިޓީ ޑިސްއޯޑާ (އޭޑީއެޗްޑީ) ހުންނަ ކުދިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވީޑީއޯ ގޭމަކަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 4
ދިރާގާއި އާސިލްސްއިން "ތަކުރު ވޯސް"ގެ ނަމުގައި ގޭމެއް

ދިރާގާއި ރާއްޖޭގެ ގޭމް ޑިވެލޮޕާއެއް ކަމަށްވާ "އާސިލްސް" އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އޮންލައިން މަލްޓި ޕްލެޔާ ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ކުޅެވޭ މޯބައިލް ގޭމެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދައްކާލައިފި

ސޮނީގެ ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދެކިލާ ހިތުން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި މީހުންގެ އުންމީދުތަކާ އެއްވަރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންސޯލެއް ދައްކާލައި އެންމެން އާޝޯހުކޮށްލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 1
ޕީއެސް 5 ދައްކައިލުން ކެންސަލްކޮށްފި

ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދައްކައިލަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމި އިވެންޓް އެމެރިކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 1
ޕީއެސް 5 ދައްކައިލުން އަންނަ މަހުގެ 4 ގައި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޕްލޭޝަންގެ ފަސް ވަނަ ކޮންސޯލް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނެރެން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަށް އިންތިޒާރުކުރާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އުފާވެރި ޚަބަރަކީ އަންނަ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އޮންލައިން އިވެންޓެއްގައި ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދައްކައިލަން ހަމަޖެހިވުމެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
"ފޯޓްނައިޓް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ހެދި ރިލީޒްކުރަން ފަސްކުރި، މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" ފަހު ސީޒަން ރިލީޒްކުރުން އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 1
އުމުރުން 90، އަދިވެސް ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުމުގައި

މިއީ ޖަޕާނަށް އުފަން މޯރީ ހަމާކޯ އެވެ. މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ގޭމާ ގްރޭންޑް މާ އެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން މިހާރު 90 އަހަރެވެ. އެ އުމުރުގެ އެހެން އަންހެނުންނާ ހިލާފަށް މޯރީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެގެންނެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 2
"ކޮރޯނާވައިރަސް އެޓޭކް" ގޭމް ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާ އަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް ގޮތަށް ސިފަކޮށް، އެ ގައުމުގެ ދިދައިގެ ކުލަތަކާ އެކު ދާދި ފަހުން އާންމުކުރި ވީޑިއޯ ގޭމް "ކޮރޯނާވައިރަސް އެޓޭކް" ޗައިނާ އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
"ފޯޓްނައިޓް" އެންމެ ފަހުން ގޫގުލް ޕްލޭ އަށް

ރޯޔަލްޓީ ނަގާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ދެ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައި ވަނިކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" ގޫގުލް ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
ފޭސްބުކުން މޮބައިލް ގޭމިން އެޕެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކަރަންޓީނުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިބެން ޖެހިފައިވާތީ މި ފޫހި ދަނޑިވަޅުގެ ތެރޭގައި ފޫހިފިލުވައިދޭން ހާއްސަ ގޭމިން މޮބައިލް އެޕެއް ފޭސްބުކުން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020
"ފޯޓްނައިޓް" ގެ އާ ސީޒަން ފަސްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" އާ ސީޒަން ރިލީޒްކުރުން ދެ ހަފުތާއަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެކަން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ގޭމިން ކޮންފަރެންސް ކެންސަލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ކޮންފަރެންސް އިލެކްޓްރޯނިކް އެންޓަޓައިންމަންޓް އެކްސްޕޯ (އީ3) ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
ކައިވެންޏަށް ޕްރޮޕޯޒް ކުރީ ވީޑިއޯ ގޭމަކުން

އެކި މީހުން ލޯބި ހުށަހަޅަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. މީގެ އެންމެ އާންމު ގޮތްތަކަށް ބަލާ އިރު ފިނިފެންމަލާއި ޗޮކްލެޓަކީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗިއްސެވެ. އަދި ކައިވެންޏަށް ޕްރޮޕޯޒް ކުރާ އިރު، އަނގޮޓި ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށް ވެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ޕޫމާގެ ބޫޓެއް

އީ-ސްޕޯޓްސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕޫމާ އިން އިސްޓާކީނެއް ކަހަލަ ބޫޓެއް ނެރެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019
މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކެރެކްޓާ 500 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ވީޑިއޯ ގޭމް "ޖަސްޓިސް އޮންލައިން" އަށް ޗައިނާ މީހަކު 10 މިލިއަން ޔުއާން ހަރަދުކޮށްގެން އަމިއްލަ އަށް ފައްކާކުރި ކެރެކްޓާއެއް އޭނާ އަށް ނޭނގި ރައްޓެއްސަކު އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކައިލި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނެރެނީ

ޕްލޭސްޓޭޝަނުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ސޮނީން މިހާރު މި ވަނީ ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭނެކަން ޔަގީންކޮށް ދީފަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި ގޭމުން...

October 10, 2019 2
"ފޯޓްނައިޓް" ގޮވައިގެން ކެނެޑާގެ އާއިލާއެއް ކޯޓަށް

މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، ފިޔަވަޅު އަޅައި ދޭން އެދި ކެނެޑާގެ އާއިލާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ވީޑިއޯ ގޭމްތަކުން ކުދިންނަށް ކުރަނީ ކޮން އަސަރެއް؟

ހަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށް އަދި ރީތިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުމަށް، ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުން ނަސޭހަތްތެރިވެ އެވެ. އަޚުލާގު ރަނގަޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުރުމަށް، އަޚުލާގު ރަނގަޅު މީހުންނާ އެކު އުޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް، އުމުރުން ދޮށީ މީހުން ބުނެ އެވެ.