02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
އިންޑިއާގެ "ފައު-ޖީ" ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ކުރިން އޮންނާތީ އިންޑިއާގައި މަނާކުރި ވީޑިއޯ ގޭމް ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ އިން އުފެއްދި އެ ގައުމުގެ އަމިއްލަ ގޭމް ފައު-ޖީ: ފިއަލެސް އެންޑް ޔުނައިޓެޑް ގާޑް، ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި ޕްރި-ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލައިި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
"ފޯޓްނައިޓް" އަށް ފީ ދައްކާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކުރަނީ

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އޮންލައިން ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" އިން މަހު ފީ ދައްކާ ގޮތަށް "ފޯޓްނައިޓް ކްރޫ" ގެ ނަމުގައި އާ ހިދުމަތެއް ދޭން ނިންމައި އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 30, 2020
ބެލެންސިއާގާގެ އާ ކަލެކްޝަން ވީޑިއޯ ގޭމަކުން

ފެޝަން ޝޯތައް ކުރިން ބާއްވާ ގޮތަށް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ނެތުމުން ލަގްޒަރީ ފެޝަން ކުންފުނި ބެލެންސިއާގާގެ ކުރިއަށް އޮތް ކަލެކްޝަން ވީިޑިއޯ ގޭމަކުން ދައްކާލަން...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 2
ބޭލް އާއި އިބްރަހިމޮވިޗް ފީފާ ގޭމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - އީއޭ ސްޕޯޓްސް އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ ފީފާ ގޭމުން ހުއްދަނެތި ގަރެތު ބޭލް އާއި ޒަލަޓާން އިބްރަހޮމޮވިޗްގެ ނަމުގައި ފައިދާތަކެއް ހޯދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ވީޑިއޯ ގޭމް އުފައްދަނީ

އިނގިރޭސީ ޖާސޫސީ އެޖެންޓް ޖޭމްސް ބޮންޑަށް ބިނާކޮށް މުޅިން އޮރިޖިނަލް ވާހަކައަކަށް ވީޑިއޯ ގޭމެއް އުފެއްދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
ވީޑިއޯ ގޭމުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވޭ

ގިނައިރު ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުމުން ނަފުސަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސް އުފާވެރިކަން އިހުސާސްކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 2
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 އަދި ވިއްކާނީ އޮންލައިންކޮށް އެކަނި

އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވިއްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްލޭސްޓޭޝަން (ޕީއެސް) 5 މި ވަގުތު ވިއްކާނީ އޮންލައިންކޮށް އެކަނި ކަމަށާއި ގޭމް ކޮންސޯލް ގަންނަން ފިހާރަތަކުގެ ދޮށުގައި ކިއޫތައް ނުހެދުމަށް ސޮނީން އެދެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު

ޕީއެސް 5 މި މަހުގެ 12 ގައި ނެރޭނެ

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ފޭސްބުކުން ކްލައުޑް ގޭމިން ތައާރަފުކޮށްފި

ފޭސްބުކުން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލޯންޗްކުރި ފޭސްބުކް ގޭމިންގެ ދަށުން ކްލައުޑް ގޭމިންގެ ހިދުމަތް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
އިންޑިއާގެ ވީޑިއޯ ގޭމް "ފައު-ޖީ"ގެ ޕްރޮމޯއެއް

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮތް މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމް "ޕަބްޖީ" އެ ގައުމުގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ބަދަލުގައި ގެނެސްދޭ އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ގޭމް "ފައު-ޖީ" ގެ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020
އަބޫ ދާބީގައި އީ-ސްޕޯޓްސް ހަބެއް ތަރައްގީކުރަނީ

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އަލް ގާނާ ކޮމްޕްލެސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ސްޕޯޓްސް އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ޓްރެއިނިން ކޮމްޕްލެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް "ޕިކްސެލް" ގެ ނަމުގައި ހަބެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 "ކުޑަކޮށްލެވޭނެ"

ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދައްކާލުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށުނީ އޭގެ ސައިޒާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެ ކޮންސޯލް "ބިޔަކަމުން" ޖޯކި ޖެހި މީހުން ބައިވަރެވެ. ބައެއް މީހުން ޕީއެސް ސިފަކުރީ ބޮޑު އުސް ޓަވަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ވަނީ ޕީއެސް އަށް ލޯބިކުރިޔަސް އެހާ ބޮޑު އެއްޗެއް، އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުދިކުދި ތަންކޮޅުގެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ލޫނާ: އެމެޒޯންގެ ގޭމިން ޕްލެޓްފޯމް އަންނަ މަހު

"ލޫނާ" ގެ ނަމުގައި އަންނަ މަހު ކްލައުޑް ގޭމިން ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެޒޯން އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ވީޑިއޯގޭމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޕްލޭޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަގުގެ 12 ގައި ނެރެން ނިންމައި، އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް މި ފަހަރު ގޮނޑިއެއް

ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ އުފެއްދުންތައް އިތުރުވަނީ އެވެ. ބޭނުމަކީ ޕަފޯމަންސް އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޗުވިންގަމެއް ނެރެފައި ވާއިރު، ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށާ ހާއްސަ ބޫޓެއް ވެސް މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނެރެފައިވެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޕީއެސް 5ގެ އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު

ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ވިއްކަން ފަށާނެ އިރަކަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު އެ ތާރީހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ލައިވް އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ޗުވިންގަމެއް ނެރެފި

ވީޑިއޯގޭމާއި ހާޑްވެއާ އުފައްދާ ކުންފުނި ރޭޒާ އިންކުން، ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޗުވިންގަމެއް "ރެސްޕޯން" ގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ކޮންސޯލްތައް ނޮވެމްބަރު 10 ގައި

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރޭ އާ ކޮންސޯލް އެކްސްބޮކްސް ސީރީޒް އެކްސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ވިއްކަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އީ-ސްޕޯޓްސް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ގިލްޑް އީސްޕޯޓްސް" ލަންޑަންގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ޕަބްޖީން ޗައިނާގެ ޓެންސެންޓް ދޫކޮށްލައިފި

ޗައިނާ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ޓެންސެންޓްގެ ދަށުން އިންޑިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދިޔަ މަޝްހޫރު ޕަބްޖީ ގޭމްގެ މޯބައިލް ވާޝަން އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގޭމްގެ ޕަބްލިޝިން ރައިޓްސް ޓެންސެންޓުން ނަގައި ސީދާ ޕަބްޖީ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކަން ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
"އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ނެރެފި

މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ "މާވެލްސް އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.