17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ވީޑިއޯގޭމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޕްލޭޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަގުގެ 12 ގައި ނެރެން ނިންމައި، އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް މި ފަހަރު ގޮނޑިއެއް

ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ އުފެއްދުންތައް އިތުރުވަނީ އެވެ. ބޭނުމަކީ ޕަފޯމަންސް އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޗުވިންގަމެއް ނެރެފައި ވާއިރު، ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށާ ހާއްސަ ބޫޓެއް ވެސް މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނެރެފައިވެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޕީއެސް 5ގެ އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު

ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ވިއްކަން ފަށާނެ އިރަކަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު އެ ތާރީހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ލައިވް އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ޗުވިންގަމެއް ނެރެފި

ވީޑިއޯގޭމާއި ހާޑްވެއާ އުފައްދާ ކުންފުނި ރޭޒާ އިންކުން، ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޗުވިންގަމެއް "ރެސްޕޯން" ގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ކޮންސޯލްތައް ނޮވެމްބަރު 10 ގައި

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރޭ އާ ކޮންސޯލް އެކްސްބޮކްސް ސީރީޒް އެކްސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ވިއްކަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އީ-ސްޕޯޓްސް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ގިލްޑް އީސްޕޯޓްސް" ލަންޑަންގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ޕަބްޖީން ޗައިނާގެ ޓެންސެންޓް ދޫކޮށްލައިފި

ޗައިނާ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ޓެންސެންޓްގެ ދަށުން އިންޑިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދިޔަ މަޝްހޫރު ޕަބްޖީ ގޭމްގެ މޯބައިލް ވާޝަން އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގޭމްގެ ޕަބްލިޝިން ރައިޓްސް ޓެންސެންޓުން ނަގައި ސީދާ ޕަބްޖީ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކަން ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
"އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ނެރެފި

މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ "މާވެލްސް އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 5
ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ އަށް ފައު-ޖީ

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮތް މަޝްހޫރު ގޭމް ޕަބްޖީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ އެކު، އެ ގޭމްގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ މީހުންނަށް ފައު-ޖީ (ފިއަލެސް އެންޑް ޔުނައިޓެޑް-ގާޑްސް) ގެ ނަމުގައި އާ ގޭމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެ ގޭމް ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
އިންޑިއާގައި ޕަބްޖީ މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ހުރި 118 އެޕެއް މިއަދު މަނާކޮށްފައި

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5ގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ޕްލޭސްޓޭޝަން 5ގެ ކޮންސޯލް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލާފައި ވަނިކޮށް އޭގެ ޕްރި-އޯޑަރު ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ސޮނީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
ޒެފާ މައުސް: ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަކީ ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން މައުސް ބޭނުންކުރާ ބައެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަތްތިލައިން ދާހިއްލުން އިތުރުވެ، ގޭމް ކުޅެން ދަތި ވެސް ވެ އެވެ. އެހެންވެ މިއޮތީ އެކަމަށް ހޯދައިދިން ހައްލެކެވެ. މިއީ ޒެފާ މައުސް އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
ޖޯކާ ކެރެކްޓާ ފޯޓްނައިޓްގެ އާ ގޭމަށް

ޑީސީ ކޮމިކްސްގެ ކެރެކްޓާތަކެއް މީގެ ކުރިން ވެސް "ފޯޓްނައިޓް" ގެ ގޭމްގެ ތެރެއަށް އައިސްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބެޓްމޭނާއި ކެޓްވުމަން އާއި ހާލީ ކްއިން ފަދަ ކެރެކްޓާތައް ހިމެނެ އެވެ. އުފާވެރި ޚަބަރަކީ އެފިކް ގޭމްސް އިން ނެރޭ "ފޯޓްނައިޓް" ގެ އާ ގޭމް "ދަ ލާސްޓް ލާފް ބަންޑްލް" ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ގައި ނެރޭ އިރު އެއަށް ޖޯކާ ކެރެކްޓާ ވެސް...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
އެޕިކް ގޭމްސް އިން އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އަށް ދައުވާ

އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން ވީޑިއޯ ގޭމް ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ އިން ބައިއެޅުމާ މެދު އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ގުޅިގެން، މަޝްހޫރު ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" ނެރޭ އެޕިކް ގޭމްސް އިން ގޫގުލް އާއި އެޕަލް އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020
ނިންޓެންޑޯގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ވާހަކަ އިނގިރޭސި ބަހުން

"ނިންޓެންޑޯ" ވީޑީއޯ ގޭމްގެ ތާރީހުގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ޖަޕާނުގެ ސަޓޯރޫ އިވާޓާގެ ޓްރިބިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޖަޕާނު ބަހުން ނެރުނު ފޮތް "އިވާޓާ-ސެން" އަންނަ އަހަރު އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ގޭމް އަންނަ މަހު

މައިކްރޮސޮފްޓް ކުންފުނީގެ 37 އަހަރުވީ ގޭމް ސީރީޒް "ފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ" ގެ އާ ވާޝަން އަންނަ މަހުގެ 18 ގައި ލޯންޗްކުރަން ނިންމައި ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

July 15, 2020
އޭޝިއާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ އަންހެނުން އިތުރުވަނީ

ފަހަކަށް އައިސް، ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020
ސޮނީން އެޕިކް ގޭމްސްގެ ހިއްސާ ގަނެފި

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމް ފޯޓްނައިޓް ވުޖޫދަށް ގެނައި އެމެރިކާގެ ކުންފުނި އެޕިކް ގޭމްސް އިން ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ކުންފުންޏަށް މައިނޯރިޓީ ހިއްސާ ވިއްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ޕަބްޖީ ކުޅެން ކާފަގެ ޕެންޝަނުން ދެ ލައްކަ ރުޕީސް

ކާފަގެ ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ހުރި ފައިސާ އިން އިންޑިއާގެ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކު ޕަބްޖީ ކުޅެން ދެ ލައްކަ ރުޕީސް ހޭދަކުރިކަން ފަޅާއަރައި އާއިލާގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ގޯސްވެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 31
އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތް ދޭއިރު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތްތައް ކުދިންނަށް ދޭއިރު ބެލެނިވެރިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް "މިކްސާ" ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅިއްޖެ

ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ހާއްސަ މައިކްސޮފްޓްގެ ލައިވްސްޓްރީމިން ސާވިސް "މިކްސާ" ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.