02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 1
އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިން މޮބައިލް ގޭމެއް ނެރެފި

އިންޑިއާގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ހިދުމަތަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދައި، އެ ހިދުމަތާ ގުޅޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އިންޑިއަން އެއާ ފޯސް (އައިއޭއެފް) އިން މޮބައިލް ގޭމެއް ނެރެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019
ފޯޓްނައިޓްގެ ޗެމްޕިއަނަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރު

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ވީޑިއޯ ގޭމް ފޯޓްނައިޓްގެ ވޯލްޑް ކަޕް 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ކާމިޔާބުކޮށް، އިނާމަކަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 4
"ޕަބްޖީ ލައިޓް ބެޓްލްގްރައުންޑް" އަށް ރަޖިސްރީކޮށްފިންތަ؟

ޕަބްޖީގެ ޖާދޫގައި ޖެހިފައި ތިބި ދޭން އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އާންމުކޮށް ފޯނުން ކުޅޭ މި ގޭމްގެ ތަންކޮޅެއް ލުއި ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ނަމަކީ "ޕަބްޖީ ލައިޓް ބެޓްލްގްރައުންޑްސް" އެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކަށް ވާނީ މޮބައިލް ފޯންގެ ބަދަލުގައި ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައި ގޭމް ކުޅެވޭނެ ކަމެވެ. އެހެން...

10 ޖޫން

June 10, 2019
ޖޯޖް އާރްއާރް މާޓިން ހިއްސާވާ ވީޑިއޯ ގޭމެއް

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ވާހަކަ ލިޔުނު ޖޯޖް އާރްއާރް މާޓިން ހިއްސާވާ ވީޑިިއޯ ގޭމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 2
ޕަބްޖީ ކުޅެން ހުރަސް އަޅާތީ އަންބަކު ވަރި އަށް އެދެފި

ގިނަ ބަޔަކު އެ ގޭމަކަށް ދެވިހިފާފައިވާ ޕަބްޖީއަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން މި ގޭމް މަނާ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ޔޫއޭއީގައި ވެސް ވަނީ ޕަބްޖީގެ މައްސަލާގައި ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމެއް ހިނގައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
އެންޓޯނިއޯ: އެންމެ ގިނަ ވީޑިއޯ ގޭމް ގެންގުޅޭ މީހާ

ބައެއް މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އުފަލަކަށް އެކި އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވީޑިއޯ ގޭމްތައް އެއްކުރަން ލޯބިކުރާ މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 3
"ފޯޓްނައިޓް" ކުޅެން ހެޔޮނުވާނެ: ޕްރިންސް ހެރީ

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެން ދެވި ހިފާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޑޮކްޓަރު ލިޔެދިން ބޭސްސިޓީ ގައި ވަނީ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމްތައް ކަމަށްވާ ފޯޓްނައިޓާއި މައިންކްރާފްޓާ ދެ ހަފުތާ ވަންދެން ދުރުގައި ހުރުމަށެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
70 އަހަރުގެ މީހަކު 24 ފޯނުން ޕޯކެމޮން ކުޅެނީ

ޕޯކެމޮން ގޭމް ކުޅުމަކީ އެތައް ބަޔަކު ދެވި ހިފާފައިވާ ކަމެކެވެ. ޓައިޕޭ އަކީ މި ގޭމަށް ފޯރި ހުންނަ މީހުން ވަކިން ގިނަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައި އޮންނައިރު އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެކަކު ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 2
މި ކުއްޖާ ކުރާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުން

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެން ދެވި ހިފުމަކީ ނަފުސާނީ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. އެހެންވެ މިފަދަ ގޭމުތަކުގެ ދުނިޔެ އަށް ގެއްލިފައި ތިބޭ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ވެސް މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް މި ވަނީ ދޭން ޖެހިފަ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
ގޭމް ސްޓްރީމްކޮށްގެން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މިހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު "ފޯޓްނައިޓް" ގެނެސްދޭ އެޕިކް ގޭމްސްއާ ގުޅިގެ މަސައްކަތްކުރި ޒުވާނަކަށް މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
ގޭމުގެ ފޯރި ގަދަވެ، ގެޔަށް ވަނީ ފުލުހުން

"ހެޔޮ ނުވާނެ އަހަރެން މަރާ ނުލާތި" އޭ އަންހެނަކު ބުނާ އަޑު އިވުނެވެ. ދެން އިވެނީ ފިރިހެނަކު "މަގޭ ބަޑި ނެގީ ކީއްވެހޭ؟" އަހާ އަޑެވެ. އަވަށްޓެރިއެއްގެ ގެއަކުން މީހަކަށް އިވުނު މި އަޑުތަކާ އެކު އޭނާ ގަތީ ބިރެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
އަސްލު "ސުޕަ މާރިއޯ" މަރުވެއްޖެ

"ސުޕަ މާރިއޯ" ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭނީ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ނަން ހަގީގަތުގައި ވައިގައި ހިފާލީ މީހަކަށް އެ ނަން ނިސްބަތްވާތީ އެވެ. އެއީ މާރިއޯ ސެގާލީ އެވެ. އޭނާގެ ނަމުން ނިންޓެންޑޯގެ މި ގޭމަށް ނަން ދިނުމުގެ ކުރިން "ސުޕަ މާރިއޯ" ވީޑިއޯގެ ނަމަކީ "ޖަމްޕްމޭން" އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ވީޑިއޯ ގޭމާއި ލެގޯ ކުޅުމުން ކުދިންގެ ހުނަރު އިތުރުވޭ

ވީޑިއޯ ގޭމަކީ މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު މުނިފޫހިފިލުވަން އެންމެ ގިނައިން ކުޅޭ ކުޅިވަރެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވެސް ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެގެން ހިތަށް އުފާ ހޯދަ އެވެ. ގިނަ މީހުން ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެނީ ސްޓްރެސް ނުވަތަ ރުޅި އާ ދުރުހެލިވުމަށެވެ. އަދި ކިޔަވާ ކުދިން ވެސް ކިޔަވާ ކިޔާވާ ވަރުބަލިވުމުން އިރުކޮޅަކު ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެލަން ބޭނުންވެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
އަޓާރީ 20 އަހަރު ފަހުން ގޭމިން ބާޒާރަށް ނިކުންނަނީ

ވީޑިޔޯ ގޭމް ހާޑްވެއާ ވުޖޫދަށް އައި އިރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އުޅުނު "އަޓާރީ" އިން 20 އަހަރު ފަހުން ގޭމް ކޮންސޯލެއް ނެރެން ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 1
"ޕްލޭލިންކް" ފީޗާއިން ފޯނުން ޕީއެސް ގޭމް ކުޅެވޭ

ސޮނީގެ ޕްލޭސް ސްޓޭޝަން 4 ކޮންސޯލަށް، ފޯނުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ހާއްސަ ގޭމް ތަކަކާއި އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފީޗާ ކަމަށްވާ "ޕްލޭ ލިންކް" އެ ކުންފުނިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
ބެޓްލްފީލްޑުގެ އާ ގޭމެއް މިއަހަރަކު ނުނެރޭނެ

މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު ގައި "ބެޓްލްފީލްޑް 1" ނެރެގެން ލިބުނު ކާމިޔާބީން، އެ ގޭމު އުފެއްދި އިލެކްޓްރޯނިކް އާޓްސް (އީއޭ) ވެސް ހައިރާންވި އެވެ. މިދިޔަ މާޗް މަހާ ހަމަޔަށް، މި ގޭމު ކުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު 19 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗައް ދިޔަ އެވެ. އެ ގޭމަށް އޮތް ޑިމާންޑް އަދިވެސް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އާ ގޭމެއް އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް...

16 ޖޫން

June 16, 2017
އީ-3 ގޭންމިން އެކްސްޕޯގައި އާ ގޭމުތަކުގެ ފޯރިގަދަ

މި އަހަރުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އެންޓާޓެއިންމަންޓް އެކްސްޕޯ (އީ-3) ބުދަ ދުވަހު ފަށާފައި ވާއިރު ގޭމް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ އާ އުފެއްދުންތައް އަންނަނީ ދައްކާލަމުންނެވެ. އީ3 ގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތަރުހީބު ލިބުނު ގޭމުތަކަކީ ވީޑިޔޯ ގޭމް ބާޒާރުގައި ރަސްކަންކުރާ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެއީ ނިންޓެންޑޯ،...

02 މެއި

May 02, 2017 1
ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ފައިދާ 100 ބިލިއަނުން މައްޗަށް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ މި އަހަރު 108.9 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރާ ނިއުޒޫ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 4
ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެގެން ގެއްލުން ވާނެތަ؟

ވީޑިއޯ ގޭމްތަކާ ދެކޮޅަަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމެއް ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުގެ އެކި ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ވީޑިއޯ ގޭމުން ސިކުނޑި އިތުރަށް ތަރައްގީވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 12
އިތުރު 15 ގައުމަކަށް ޕޮކެމޮން ދޫކޮށްފި، ރާއްޖެ ނެތް

"ޕޮކެމޮން ގޯ" އޭޝިއާގެ 15 ގައުމަކަށް މިއަދު އަލަށް ދޫކޮށްފި އެވެ. ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާ އާއި އޯޝަނިކްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަޕޫރާއި ތައިލެންޑާއި ޓައިވާނަށް ވެސް ވަނީ ގޭމު ދޫކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނެ އެވެ.