17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ކެޓްރީނާ އާއި ވިދިޔާ އެއް ފިލްމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއް ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ވިދިޔާ ބާލަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
ވިދިޔާގެ ދަރިފުޅުގެ ރޯލަށް ސާނިއާ

ސާނިއާ މަލްއުތުރާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި 2016 ގެ ފިލްމު "ޑަންގަލް" ގައި އާމިރު ޚާން ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު އެހެން ތަރިއެއްގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން އޭނާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ "ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރު" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ކުރީގެ އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ ޝަކުންތަލާ ދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ސީރީޒް "ބާގީ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި މޯނީ ރޯއި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މޭޑް އިން ޗައިނާ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019
"ބޫލް ބުލައްޔާ 2" އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 31 ގައި

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ސުޕަނެޗްރަލް/ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ބޫލް ބުލައްޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ލޯޑް ރޯލަށް، ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު އޭނާއާ އެކު ފިލްމު ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބަތަލާ ވިދިޔާ ބާލަން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ކުރު ފިލްމު "ނަޓްކަޓް" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން 2013 ގައި ލޯންޗް ކުރި މިޝަން އަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާގެ އާ ފިލްމު "ހެޕީ ހާޑީ އެންޑް ހީރް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ފަސްކުރަމުން ގޮސް، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ޖަބަރިޔާ ޖޯޅީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
އޮގަސްޓް 15 ބޮލީވުޑަށް ބޮޑު ދުވަހަކަށް ވާނެ

އޮގަސްޓް 15 އަކީ އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހެވެ. ބޮލީވުޑަށް މި ދުވަސް މި ފަހަރު ހާއްސަވަނީ ބޮޑު ތިން ފިލްމެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރާތީ އެވެ. އެހެންވެ މިއީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު "ތަޅާލުންގަނޑެއް" ކުރިއަށް ދާނެ ދުވަހެކެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާހްބަލީ" އިން ވިދައިލި އެކްޓަރު ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމު "ސާހޯ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ އޮގަސްޓް 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އެ މަހުގެ 9 އަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019
އަކްޝޭގެ "ބޫލް ބުލައްޔާ" ގެ ވާހަކަ އަދި ނުނިމޭ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކާމިޔާބު ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ "ބޫލްބުލައްޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
އިންޑިއާގެ "ހިއުމަން ކޮމްޕިޓަރު" ގެ ރޯލަށް ވިދިޔާ

އިންޑިއާގެ "ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރު" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ކުރީގެ އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ ޝަކުންތަލާ ދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ވިދިޔާ ބާލަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 1
"ޕިންކް" ގެ ތަމަޅަ ފިލްމުން ވިދިޔާ ފެންނާނެ

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ފިލްމު "ޕިންކް" ގެ ތަމަޅަ ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ވިދިޔާ ބަލަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ،

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުޅޭނެ ރަނގަޅު ފިލްމެއް ނުލިބޭތީ ބޮޑު ސްކްރީނާ ދުރުގައި ވަރަށް ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު އެކްޓަރު ބޮބީ ޑިއޯލް މި ފަހުން ކުޅުނު ތިން ފިލްމަކީ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް އެހާ ކަމުދިޔަ ފިލްމުތަކެއް ނޫނެވެ. އެއީ "ޕޯސްޓަރު ބޯއި" އާއި "ރޭސް 3" ގެ އިތުރުން "ޔަމްލާ ޕަގްލާ ދީވާނާ: ޕިރް ސޭ" އެވެ.