28 މެއި

May 28, 2020
ވިދިޔާގެ ފުރަތަމަ ކުރު ފިލްމަކީ "ނަޓްކަޓް"

ބަތަލާ ވިދިޔާ ބަލަންގެ އަލަތު ކުރު ފިލްމު "ނަޓްކަޓް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް އެމެޒޯނަށް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ފިލްމުތައް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވެން ނެތުމުން، ބަތަލާ ވިދިޔާ ބަލަންގެ ފިލްމު "ޝަނުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންތަކެއް ގެވެށިއަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ދަނީ ގެވެށިއަނިޔާ އާއި ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. އެހެންވެ މިއީ ކޮވިޑް-19 ކަހަލަ ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔަކާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ފޯކަސް ހުއްޓިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ކަބީރު ޚާންގެ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންގެ ވަކިވަކި ސްޓިލް ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 5
ވިދިޔާ ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ވިދިއާ ބާލަން ޗުއްޓީ އަށް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

December 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވިދިޔާ ބާލަން ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 8 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 1
ވިދިޔާގެ "ކަހާނީ" ސީރީޒްގެ ޕްރިކްއެލްއެއް

ވިދިޔާ ބާލަންގެ މޮޅު އެކްޓިންއެއް ފެނުނު ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމު ކަމަށްވާ "ކަހާނީ" ސީރީޒްގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ހަދަން ޑައިރެކްޓަރު ސުޖޯއި ގޯޝް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ކެޓްރީނާ އާއި ވިދިޔާ އެއް ފިލްމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއް ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ވިދިޔާ ބާލަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
ވިދިޔާގެ ދަރިފުޅުގެ ރޯލަށް ސާނިއާ

ސާނިއާ މަލްއުތުރާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި 2016 ގެ ފިލްމު "ޑަންގަލް" ގައި އާމިރު ޚާން ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު އެހެން ތަރިއެއްގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން އޭނާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ "ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރު" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ކުރީގެ އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ ޝަކުންތަލާ ދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ސީރީޒް "ބާގީ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި މޯނީ ރޯއި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މޭޑް އިން ޗައިނާ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019
"ބޫލް ބުލައްޔާ 2" އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 31 ގައި

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ސުޕަނެޗްރަލް/ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ބޫލް ބުލައްޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ލޯޑް ރޯލަށް، ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު އޭނާއާ އެކު ފިލްމު ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބަތަލާ ވިދިޔާ ބާލަން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ކުރު ފިލްމު "ނަޓްކަޓް" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން 2013 ގައި ލޯންޗް ކުރި މިޝަން އަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާގެ އާ ފިލްމު "ހެޕީ ހާޑީ އެންޑް ހީރް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ފަސްކުރަމުން ގޮސް، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ޖަބަރިޔާ ޖޯޅީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.