15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 4
ވިލާ ގޭސްގެ ކޮމްޕޮސިޓް ފުޅީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ވިލާ ގޭސްގެ ކޮމްޕޮސިޓް ފުޅީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
ވިލާ ގޭހުން ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ވިލާ ގޭހުން ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
ވިލާ ގޭހުގެ ޚިދުމަތް އީދު ދުވަހު ވެސް ލިބޭނެ

ވިލާ ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ފިތުރު އީދު ދުވަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 1
ވިލާ ގޭހަށް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ދެވޭނެ

ވިލާ ގޭހުން އޮންލައިންކޮށް ގޭހަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
ހަތަރު މަހަށް ވާވަރަށް ގޭހުގެ ސްޓޮކް އެބަހުރި: ވިލާ

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހަށް ވާވަރަށް ކައްކާ ގޭހުގެ ސްޓޮކް އެބަހުރި ކަމަށް ވިލާ ހަކަތައިން ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
މެންދުރުފަހު ވިލާ ގޭހުން ވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ

ވިލާ ހަކަތައިން ވެސް މިއަދު މިއަދު މެންދުރު 2:00 އިން ފެށިގެން ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ވިލާ ގޭހުން 10:30 ވަންދެން އޯޑަރު ނަގާނެ

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ވިލާ ގޭހުން މިރޭ އޯޑަރުތައް ނަގާނެ ވަގުތުތައް ހާމަކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 1
އެމްފައިސާ އިން މިހާރު ވިލާ ގޭހަށް ވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭ

އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ވިލާ ގޭސް ފުޅިއަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ގޮތް ވިލާ ގޭހާއި އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ވިލާ ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން، ވިލާ ގޭހުގެ "ލައިޓް ސޭފް" ފުޅީގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 17
ގޭސް ލިބުން ދަތިވެ ބައެއް ރަށްރަށް ގޭހަށް ޖެހިއްޖެ

ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ގޭހުގެ ސްޓޮކް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ގޭސް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުން ބައެއް ރަށްރަށުން އެއްކޮށް ގޭސް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 4
ވިލާ އިން ވެސް ރޯދަ މަހަށް ގޭސް އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ވިލާ އިން ވެސް 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅިއަކުން 50ރ. ކުޑަކޮށް، 150ރ. އަށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 5
ރައްކާތެރި، ލުއި ގޭސްފުޅި ވިލާ ގޭހުން ތައާރަފްކޮށްފި

ރައްކާތެރި، ލުއި ގޭސް ފުޅި ވިލާ ގޭހުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 10
ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރީކުރާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ މުދާ، މި ރޯދަމަހު ފިހާރަތަކާއި ގޭގެ އަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ވަގުތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 3
ވިލާއިން ވިއްކާ ދިހަ ކިލޯގެ ގޭސް ފުޅީގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ވިލާ ހަކަތަ އިން ވިއްކާ 10 ކިލޯގެ ގޭސް ފުޅީގެ އަގު ރޯދައާ ދިމާކޮށް ހެޔޮ ކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017
ގޭސް ޑެލިވަރީ ކުރާނެ ވަގުތަކާ މެދު އަލުން މަޝްވަރާއަށް

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ މުދާ، ފިހާރަތަކާއި ގޭގެ އަށް ގެންގޮސްދޭނެ ވަގުތަކާ މެދު ހިޔާލު ހޯދަން ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އަލުން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 12
ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރީގެ ވަގުތަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ މުދާ، ފިހާރަތަކާއި ތަަންތަނަށް އުފުލަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅި ވަގުތުތަކަށް އަމަލު ކުރުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 64
ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރީކުރަން ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ ގިނަ މުދާ، ފިހާރަތަކާއި ތަަންތަނަށް އުފުލާނެ ވަކި ވަގުތުތަކެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016
ވިލާ އިން 10 ކިލޯގެ ގޭސްފުޅީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ވިލާ ހަކަތަ އިން ވިއްކާ 10 ކިލޯގެ ކައްކާ ގޭސް ފުޅިއަކުން 10 ރުފިޔާ މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.