19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 16
އެޗްޑީސީން ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ގޯސްކޮށް

ވިލާ ގްރޫޕްްގެ ޗެއާމަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަނބަލަކަށް ހުޅުމާލޭން ކުއްޔަށް ދިިނުމަށް ފަހު، އެޗްޑީސީން އަތުލި ދެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން ދެމި އެބަ އޮތްކަަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 6
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ވިލާ އެއާ އަށް އަނބުރާ ދޭން ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
ވިލާ ގޭހުން ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ވިލާ ގޭހުން ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 85
ނަހުލާ ރިސޯޓުގައި މަޑުކުރަނީ އޯނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރިސޯޓެއްގައި މަޑުކުރައްވަނީ އޯނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 1
ވިލާ ގޭހަށް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ދެވޭނެ

ވިލާ ގޭހުން އޮންލައިންކޮށް ގޭހަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 92
ވިލާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެން ލިބޭނީ 1،000ރ.

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ހެދި، މި މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހު ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު ދެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކަށް 1،000ރ. ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
ހަތަރު މަހަށް ވާވަރަށް ގޭހުގެ ސްޓޮކް އެބަހުރި: ވިލާ

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހަށް ވާވަރަށް ކައްކާ ގޭހުގެ ސްޓޮކް އެބަހުރި ކަމަށް ވިލާ ހަކަތައިން ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 79
ރިސޯޓްތައް ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް: ގާސިމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ކަރަންޓީނު ކުރުމަށާއި އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ވިލާ ކުންފުނީގެ ތިން ރިސޯޓް ދީފައިވަނީ ހިލޭ ސާބަހަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ، އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 10
ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަށް އައްޑޫން ބިމެއް ދީފި

އައްޑޫގައި މަތީ ތައުލީމު ދޭން ޝައުގުވެރިވާ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް ބިން ދޫކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައި އޭގެ ދަށުން ވިލާ އެޑިކޭޝަން ސާވިސަސް އަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 27
ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ ފައިސާއިން ވިލާގެ ބިލްތަކަށް ނުކެނޑޭނެ

ރިސޯޓު ހެދުމަށް ރަށްތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އެ ރަށްތައް ސަރުކާރުން ހަވާލު ނުކުރި މައްސަލައިގައި، ވިލާ ގްރޫޕްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައީ ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް އެނގުމަކާ ނުލައި ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން މައްސަލަ ޖައްސަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 32
ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ރިސޯޓު ހެދުމަށް ރަށްތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެ ރަށްތައް ހަވާލު ނުކުރި މައްސަލައިގައި ވިލާ ގުރޫޕްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރޭވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިއަދު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 18
ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 5.6 މިލިއަން ދޭން ނިންމައިފި

ރިސޯޓު ހެދުމަށް ރަށްތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެ ރަށްތައް ހަވާލު ނުކުރި މައްސަލައިއި ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 5.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 15
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަނބުރާ ދޭން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ސަރުކާރުން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެތަން ވިލާ ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 27
ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ރިސޯޓް ހެދުމަށް ރަށްތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެ ރަށްތައް ހަވާލު ނުކުރި މައްސަލާގައި ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު (200 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައްކަން ދައުލަތާއި އެއިމްސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 29
ވިލާއަށް ދިން ރަށްތަކުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ފަށައިފި

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ރަށްތައް އަތުލި މައްސަލައިގައި ވިލާއާ އެއްކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 5
ފްލައިމީ، އައްޑޫ/ފުވައްމުލަކަށް އަންނަ މަހު އުދެހެނީ

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 33
އޭސީސީން ވެސް ނިންމީ ގާސިމާ އެއްކޮޅަށް

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފަސް ރަށެއް ސަރުކާރުން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ވެސް ގާސިމާ އެއްކޮޅަށް އެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 6
"ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 1.7 ބިލިއަން ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ"

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ރަށްތަކެއް ހަވާލު ނުކުރި ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް އެ ކުންފުނިން ހޯދަން އެދޭ 112 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 6
ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ 1.7 ބިލިއަންގެ ދައުވާ ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އިން 112 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ވެސް ނާކާމިޔާބުވުމުން އެންމެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 16
އޭސީސީން ވަނީ ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ގޮން ޖަހާފައި: ޖޭޕީ

ވިލާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތައް ސަރުކާރުން އުވާލީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވިލާ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދަން އުޅުމަކީ ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ގޮން ޖެހުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.