10 ޖޫން

June 10, 2018 12
ވިލާއަށް ރަށްތައް ދިން މައްސަލަ އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ހުރިހާ ރަށްތަކެއް ދޫކުރުމަށް ހެދި ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓުތަކުގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 7
ވިލާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ބަންދު ކޮށްފި

ފަންސަވީސް ބުރި އަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ދެކުނުން ހުރި ވިލާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 24
ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި 2.5 ބިލިއަންގެ ދައުވާ ނަގައިފި

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ކުންފުނިން ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ކުރި ދައުވާތައް އިއްޔެ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 42
ވިލާ އިން 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ

ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ގްރޫޕަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލް ކުރުމުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހުނު 188 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިން އެ ކުންފުނި ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 6
ހުޅުމާލެއިން ވިލާއަށް ދޫކުރި ބިމެއް އަތުލީ ރަނގަޅަށް

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ހުޅުމާލެ އިން ދޫކުރި ބިމެއް ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

April 18, 2018 108
އަތުލި ރަށްތަކުގެ މައްސަލަ ވިލާއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމައިފި

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފަސް ރަށެއް ސަރުކާރުން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފަސް ރަށުގެ މައްސަލަ ވިލާ ކުންފުންޏާ އެއްކޮޅަށް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 2
ވިލާގެ ރަށްތަކުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަންތަން ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
ވިލާގެ ރަށްތަކުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަންތަން ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 3
ވިލާގެ ރަށްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފަސް ރަށެއްގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލު ކުރި މައްސަލައިގައި ވިލާ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 1
ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވީ ވިލާއިން: ދައުލަތް

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ދޭން ނުޖެހޭ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ސަރުކާރުން އޭރު ދިން ކަމަށާއި އެކަމަކު ވިލާއިން އެ އެއްބަސްވުންތަކާ ހިލާފުވި ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 2
ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފެއް ނުވަން: ވިލާ

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ތިން ރަށަކާއި ދެ ފަޅުގެ އެއްބަސްވުންތަކާ އެ ކުންފުނިން ޚިލާފް ނުވާ ކަމަށާއި އެ ރަށްތައް އަތުލީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ވިލާއިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 2
ވިލާއަށް ދިން ރަށްތައް އަތުލި މައްސަލަ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ވިލާ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަން އެ ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 37
ވިލާއިން ޓެކްސް ފައިސާ ދެއްކުމުން ދައުވާ ނަގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ޝިޕިން ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 56 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމުން، އެ ފައިސާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 54
ގާސިމްގެ މުދާ ވިއްކައި، ފައިސާތައް ހޯދަން ގޮވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާޙިމްގެ ވިލާ އިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އޭނާގެ މުދާތައް ވިއްކައި، އެ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ސަރުކާރަށް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރާ އެތެރެނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ދިން މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ރިސޯޓުތަކަށް ރާ އެތެރެ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އަނެއްކާ ވެސް ހުއްދަ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 27
ވިލާ ފަހަތަކުން ނުދަން، ވަކި މީހަކާ ޖައްސައެއް ނުލަން

ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދީގެން އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަކި ވިޔަފާރިވެރިއަކާ ޖައްސާލައިގެން ނޫޅޭ ކަމަށާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ...

January 30, 2018 23
އާޒިމާގެ ރައްދު: އަބުރުވެރިކަމާއެކު ފައިސާ ދައްކަވާ

ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް އަބުރުވެރިކަމާއި ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު ދެއްކެވުމުގެ ރީތި ގޮތް އިޚުތިޔާރު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 6
މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަން އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

January 26, 2018 13
ވިލާގެ ވަކީލު ޝަފީގު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ވިލާ ގުރޫޕްގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ވަކީލް އަހުމަދު ޝަފީގު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 8
100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ވިލާއިން ކޯޓަށް ދަނީ

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލާގައި 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބަދަލެއް ހޯދަން ކޯޓަށް ދާން ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 25, 2018 22
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޯންނާނެ: ވިލާ

ވިލާ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ވިލާގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން 188 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ހާމަކުރަނީ...

January 25, 2018 40
އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ބަނގުރޫޓު ކޮށްލަން: ގާސިމް

ވިލާ ގްރޫޕްގެ ވިޔަފާރިތަކާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ހިންގަނީ ހައްގު ނޫން އަމަލުތަކެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އުޅެނީ އޭނާ ބަނގުރޫޓު ކޮށްލުމަށް ކަމަށް އެ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އަދި ޖުމްހޫރީ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 31
ހުއްދަ ދިނަސް ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރާ އެތެރެ ނުކުރެވޭ

ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވިޔަސް ކަސްޓަމްސް...

January 24, 2018 34
ނަންތައް އާއްމުކުރީ ބިރުދައްކަން: ޕީޕީއެމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަސްޓަމްސް އިން ހިންގި ތަހުގީގު ޓީމުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރީ،...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 32
ރާ އެތެރެކުރުމަށް ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކުރުމަށް 14 ދުވަހުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 22, 2018 14
ފޯރިއާއެކު ސަން އައިލެންޑްގެ މުޒާހަރާ ކުރިއަށް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ސަން އައިލެންޑު ރިސޯޓުގައި ކުރާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ މިއަދު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ، ފުޅާވާން ފަށައިފި...

January 22, 2018 32
ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކާ މެދު މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުން ޒަމީރަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓްތަކާ މެދު ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މައި ޖަމިއްޔާ މަޓީގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ޓޫރިޒަމް...