20 މެއި

May 20, 2020 7
މެޑިކަލް ޓީމަށް ތޯރިގު ދެއްވީ 100

އުމުރު ދެ ބައި ވަނީ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގައި އެޅި ވޭނާއި އެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ މުހައްމަދު ތޯރިގް މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނިއުމޯނިޔާގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބޮޑުކަމުން ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ނާޒުކުވެ، 12 ދުވަހު އައިސީޔޫގައި ބޭއްވި އެވެ. މީގެ ކުރިން ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވިއަސް ކޮވިޑް-19 އިން...

01 މެއި

May 01, 2020
ވިލާ ހައި ސްކޫލަށް 10 އަހަރު: ބޮޑު އަމާޒެއް!

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް، މި ސަރަހައްދުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހައި ސްކޫލަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ސައީދު އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 8
އޭލެވެލްއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ވިލާ: ޕްރިންސިޕަލް ސައީދު

ގްރޭޑް 11 އަދި 12 ކިޔަވަން އެންމެ ރަނގަޅީ ވިލާ ހައި ސްކޫލް ކަމަށް އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސައީދު އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: މޮޅު ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ކިޔެވުމުގެ އާދަ

ދިރާސީ އާ އަހަރު ނިމުމާ އެކު ދަރިވަރުން އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާނީ ސްކޫލު ބޮޑު ޗުއްޓީއަށެވެ. އެ ޗުއްޓީ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ބަހައްޓާނެ ގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. މި ގެނެސްދެނީ، ތައުލީމީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ކަންކަން ބަހައްޓާ ގޮތުގެ ބައެއް މައުލޫމާތެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 15
މޮޅު ކުއްޖެއް، އެކަމަކު ސިއްހީ ހާލަތު ދަށަށް!

އަބްދުﷲ ޖިނާހު އަލީ ފެންނަ އިރު އެހެން ކުދިންނާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ފާހަގަނުވެދާނެ އެވެ. ތައުލީމީ ގޮތުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަށް އެކަނި ވިސްނައިފި ނަމަ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހުރި ވޭންތައް ނޭނގިދާނެ އެވެ. މިދިއަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި އޭނާ ހިމެނުނެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ހަމައެކަނި އޯޓިޒަމްގެ ކުއްޖަކަށް ވުމެއް ނޫނެވެ: އޭނާގެ ދެ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 11
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަހުނަފް

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަލީ އަހުނަފް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ދަރިވަރުން ނިންމާލައިފި

މި ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ބޭރުގެ އިލްމީ މުބާރާތެއް ތައާރަފުވެފަ އެވެ؛ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕެވެ. ބަހުސްކުރުމާއި އެކި މައުލޫއުތަކުން އަންނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ލިއުން ފަދަ ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މި މުބާރާތް ރާއްޖެ އަށް އައުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްތަކުން، ޓީމުތައް ހަދައިގެން ބައިވެރިވެ، ފަހު ބުރުގައި...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 8
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގައި މިއަދު ކިޔަވައިދިނީ ދިވެހިން

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ވީއައިއެޗްއެސް) ގައި ހުރިހާ މާއްދާއެއް ދިވެހި ބަހުން މިއަދު ކިޔަވައި ދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
18 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިލާ ހޯދައިފި

ސެންޓަަ ފޯ ހަޔަ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ)ގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި ދިރާގު މަމެން 18 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ވީއަައިއެޗްއެސް) ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 3
ވިލާގެ ދަރިވަރުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ތަޖުރިބާ ދެނީ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ ސައިންސް ސްޓްރީމް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 2
ވިލާ ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
ވިލާހައިސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިކުރުވަނީ

ވިލާ ހައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި "އިންކުއަރިންގް މައިންޑްސް"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
ވިލާ ހައި ސްކޫލުން ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ބެލެނިވެހި"ގެ ނަމުގައި އެ ސްކޫލުން ޕޯޓަލެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 2
ވިލާ ހައި ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ ނާބިހު

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު، އަހުމަދު ނާބިހު މުހައްމަދު ނައީމަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 1
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގައި ސައިންސް ފެއާ ބާއްވައިފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ ސައިންސް ފެއާ މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 3
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018
ވިލާ ހައި ސްކޫލުން 293 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން 290 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ގްރެޖުއޭޓް ވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018
ވިލާ ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ އޯޕަންޑޭ މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ އޯޕަންޑޭ މިއަދު ހަވީރު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.