29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 11
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަހުނަފް

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަލީ އަހުނަފް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ދަރިވަރުން ނިންމާލައިފި

މި ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ބޭރުގެ އިލްމީ މުބާރާތެއް ތައާރަފުވެފަ އެވެ؛ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕެވެ. ބަހުސްކުރުމާއި އެކި މައުލޫއުތަކުން އަންނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ލިއުން ފަދަ ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މި މުބާރާތް ރާއްޖެ އަށް އައުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްތަކުން، ޓީމުތައް ހަދައިގެން ބައިވެރިވެ، ފަހު ބުރުގައި...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 8
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގައި މިއަދު ކިޔަވައިދިނީ ދިވެހިން

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ވީއައިއެޗްއެސް) ގައި ހުރިހާ މާއްދާއެއް ދިވެހި ބަހުން މިއަދު ކިޔަވައި ދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
18 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިލާ ހޯދައިފި

ސެންޓަަ ފޯ ހަޔަ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ)ގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި ދިރާގު މަމެން 18 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ވީއަައިއެޗްއެސް) ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 3
ވިލާގެ ދަރިވަރުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ތަޖުރިބާ ދެނީ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ ސައިންސް ސްޓްރީމް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 2
ވިލާ ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
ވިލާހައިސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރިކުރުވަނީ

ވިލާ ހައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ޝައުގުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި "އިންކުއަރިންގް މައިންޑްސް"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
ވިލާ ހައި ސްކޫލުން ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ބެލެނިވެހި"ގެ ނަމުގައި އެ ސްކޫލުން ޕޯޓަލެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 2
ވިލާ ހައި ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ ނާބިހު

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު، އަހުމަދު ނާބިހު މުހައްމަދު ނައީމަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 1
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގައި ސައިންސް ފެއާ ބާއްވައިފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ ސައިންސް ފެއާ މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 3
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018
ވިލާ ހައި ސްކޫލުން 293 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން 290 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ގްރެޖުއޭޓް ވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018
ވިލާ ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ އޯޕަންޑޭ މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ އޯޕަންޑޭ މިއަދު ހަވީރު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017
ވިލާ ސްކޫލަށް ކުރިމަތިލާން ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލަނީ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 1
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ލަމްހާ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން މި އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފާތިމަތު ލަމްހާ ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 15
"މަތީ ތައުލީމަށް ރަނގަޅު ޔުނިވާސިޓީ އިހުތިޔާރުކުރޭ"

ސްކޫލު ތައުލީމް ނިންމާލުމަށްފަހު މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވާއިރު ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިވާސިޓީތައް އިހުތިޔާރުކުރެއްވުމަށް ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 1
ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ އޯޕަން ޑޭ ފަށައިފި

އޯ ލެވެލް ނިންމުމަށްފަހު ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް، އެ ސްކޫލާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ބާއްވާ އޯޕެން ޑޭ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 3
ގްރޭޑް 11، ވަގުތު ބޭކާރު ނުކުރޭ!

ގްރޭޑް 10 އެއް ނިންމި އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް 2017 ގައި ކިޔަވަން ފަށާނީ ގްރޭޑް 11 ގަ އެވެ. އެއީ އަަނެއްކާވެސް ދަރިވަަރުންގެެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އެހެން މަރުހަލާއެކެވެ.