06 ޖުލައި

July 06, 2020 21
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މަޖިލިސް ބޮއިކޮޓް ދޫކޮށްލައިފި

އެންމެ ފަހުން ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހޫނުވެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ތަޅުމުން ނެރެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ޝިޔާމަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މަޖިލީސް ބޮއިކޮޓްގެން ތިބުމަށް ފަހު މާދަމާ އިން ފެށިގެން...

05 ޖުލައި

July 05, 2020 39
ރިޒާގެ އެކައުންޓު ފްރީޒްކުރޭ، މުސާރަ ދީ: ނަވާނަވައި

ރިސޯޓެެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުދީ، ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި، އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ އެކައުންޓުތައް ފްރިޒްކޮށް، އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ދޭން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށް ވާ ނަވާނައި އިން...

03 ޖުލައި

July 03, 2020 83
ރިޒް އަށް ވަނީ އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައި: ސީލް

ބ.އަތޮޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ރަށުގެ ޑިވެލޮޕަރު ފައިސާ ނުދޭތީ ކަމަށް ބުނެ...

July 03, 2020 20
ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުން: 19 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ބ.ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މުސާރަ ނުލިބިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އިއްޔެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ 19 މީހަކު...

02 ޖުލައި

July 02, 2020 182
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރަހީނުކުރި ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށްފި

ބ. ތުޅާދުއާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ ހަޅުތާލު ހޫނުވެ، އެ ރަށަށް އަރަން ދިޔަ ފުލުހުންނަށް އެ ރަށަށް އެރޭ ގޮތް ނުވި ކަމަށް ތުޅާދޫން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 11
ޝިޔާމަށް އަނިޔާވި މައްސަލަ: އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވައި، އޭނާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނެރުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ސުލޫކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 64
ގޯނާ އަށް 5 އަހަރު، އެންމެ ފަހުން މަރުގެ ހަމަލާއެއް

އޭނާ ބުނާގޮތުން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ރުޅިވެރިކަމެއް، ހަސަދަވެރިކަމެއް އޭނާގެ ނެތެވެ. އުފަންރަށް، ނ. މާޅެންދޫގެ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭނާއާ ވަރަށް ރަހުމަތްތެރި އެވެ. އެކަމަކު ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން ވަނީ އެކި ކަހަލަ ގޯނާތައް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ގިނައީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް...

09 ޖޫން

June 09, 2020 80
ބޮންޑޭއަށް އަނިޔާކުރި ވީޑިއޯ މަޖިލީހުގައި ދައްކައިފި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ ފަހު ދުވަހު (ފެބްރުއަރީ 8، 2012)، މާލޭގައި އެމްޑީޕީން ކުރި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ)...

June 09, 2020 30
ނަޝީދު މާފަށް އެދެންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ނަން ރިޔާސަތުން...

08 ޖޫން

June 08, 2020 58
ނަޝީދަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ

މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމަށް އެމްޑީޕީގެ އެހެން މެމްބަރުންތަކެއް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ...

07 ޖޫން

June 07, 2020 59
ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވެވުމުން އޭނާ މަޖިލީހުން ނެރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މާދަމާގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮށްޓްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 53
އިތުރު ފަރުވާއަށް ޝިޔާމް ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވައި، އޭނާ ގަދަކަމުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނެރުމުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އިިތުރު ފަރުވާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތަައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 67
ޝިދާތާގެ ރުޅި އެމްޑީޕީއަށް: ވޯޓަށް އަދާލަތު މުހިއްމުވޭ

ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ އެއް ލީޑަރު އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން މާ ބުރަދަނެއް ހުރި ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށް...

June 05, 2020 31
ޝިޔާމް ތަޅުމުން ނެރުނު ގޮތާ މެދު ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު...

25 މެއި

May 25, 2020 67
ލޭބާ ކުއާޓާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ކެއުން ލަސްވެގެން

ހުޅުމާލޭގެ ލޭބާ ކުއާޓާއެއްގައި ރޭ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާން ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރީ ކެއުން ގެންދިއުން ލަސްވެގެން ކަމަށާއި އެކަން މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ލޭބާ ކުއާޓާ ބަލަހައްޓާ، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 93
ހުޅުމާލޭ ލޭބާ ކުއާޓާއެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ކުދިކުދި ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ބިދޭސީން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލޭގެ ލޭބާ ކުއާޓާއެއްގައި މިރޭ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާން މަސައްކަތް ކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 28
ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ނިންމައި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 3
އަމާޒަކީ ކުޑަކުދިންނަށް އުފާވެރިކަން ހޯދުން: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު، މި ބަލިން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ އެކު އެ ކުދިންނަށް އުފާވެރި މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 21
އަނބިމިހާއަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށްބުނާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނބިމިހާ އަށް އަނިޔާކޮށް، އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނާ މީހާ ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 14
ބިދޭސީ ދެ ލޯބިވެރިއަކު ރުޅިވެ، މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ބިދޭސީ ދެ ލޯބިވެރިއެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއިން އެހެން ބިދޭސީ އަކު މިއަދު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 15
ދެ ބިދޭސީންގެ މާރާމާރީގައި އެކަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ދެ ބިދޭސީ ފިރިހެނުން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކުގެ ބުރަކައްޓަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
މަރަދޫގައި މުދަލަށް ގެއްލުންދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ މަރަދޫގައި އާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.