02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
މަރަދޫގައި މުދަލަށް ގެއްލުންދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ މަރަދޫގައި އާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 2
އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ފުލުސް ބަތަލް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 29) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހިންދޫންނާއި މުސްލިމުންނާ ދެމެދު ހިންގާ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ހިތްވަރުގަދަ ފުލުހަކަށް ބަތަލެއްގެ ދަރަޖައިގައި ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 6
ދިއްލީގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަމިތު ޝާހު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 27) - ނިއު ދިއްލީގައި ހިންދޫން މިހާރު ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހު ކަމަށާއި އޭނާ ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ސޯނިއާ ގާނދީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 17
ހަރުކަށި ފިކުރުން ދީފާނެ ގެއްލުމަކަށް ތިބީ ތައްޔާރަށް

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މީހުން ދީފާނެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 28
ފުލުހުން ފިސްތޯލައާއެކު ނުކުންނަ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ:ރިޔާޒް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ގޮތުން، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ސްޕެޝަލް ވެޕަންސް އެންޑް ޓެކްޓިކްސް (ސްވޮޓް) އިން ފިސްތޯލައާ އެކު ނުކުންނަ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް...

February 06, 2020 24
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 72
ހުޅުމާލޭގައި ވަޅި ހެރި މައްސަލައިގެ ޒިންމާ "ނަގައިފި"

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަޅިން ހަމަލަދިން މައްސަލައިގެ ޒިންމާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތަކުން ނަގާ ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

February 05, 2020 11
ރޭގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ހުޅުމާލޭގައި ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އަދި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 103
ޗައިނާ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކަށް ހަމަލަދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް މިރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 12
މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 35
ހަމަނުޖެހުމުގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި އަންހެނަކަށް ފުލުހަކު އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 2
އެސްބީއައިގެ ސެކިއުރިޓީއަކަށް ހުރި މީހަކަށް ހަމަލަދީފި

ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ކައިރީގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ މީހަކަށް ހަމަލާ ދިން މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 14
ގްރޫޕް މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ދަންވަރު މާލޭގައި ހިންގި ގްރޫޕް މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ކޯޓުން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 35
ގާސިމް މަރާލި އަދުހަމަކީ ކުށުގެ ރިކޯޑު އޮންނަ މީހެއް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، ގާސިމް ހަސަން މަރައިލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރީ ވައްކަމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު އޮންނަ މީހެއް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 57
ގާސިމްގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ގަޑުބަޑުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް!

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ހިލާފް ވާހަކަތައް ދައްކައިގެން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި "ގަޑުބަޑު" އުފައްދަން އެއްވެސް މީހަކު މަސައްކަތް ނުކުރަން އެދިވަޑައިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 25
މަސްތުވެގެން މަގުމަތީ ތިބޭ މީހުންގެ 89 މައްސަލައެއް!

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަގުމަތީގައި ތިބޭ މީހުންގެ 89 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 54
މަސްތުވެގެން މަގުމަތީ ބިއްޖެހިފައި، ޝަކުވާތައް ގިނަ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަކު އާންމުކުރި ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ މަގެއްގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ދެ ސައިކަލެއްގެ އަތްގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި މީހަކު ނިދިގެން ތާއްޔާ ޖެހޭ މަންޒަރެވެ. އޭނާގެ ވަށައިގެން ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ހަގީގަތަކީ އެއީ ނިދި ޖެހިގެން ވެއްޓެންދާ މީހެއް ނޫން ކަމެވެ. އެއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރަ އަކަށް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ރަތަފަންދޫ މާރާމާރީތަކުގައި 9 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ރަތަފަންދޫގައި މި ހަފްތާގައި ހިންގި ދެ މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ނުވަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 26, 2019 35
ހައްމާދަށް ހަމަލާ ދިނީ އެކަކު: އިމްރާން

ލަނޑާ ނަގަން ނުކުތް ދޯނި ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލި މީހާ އަށް ހަމަލާ ދިނީ އެންމެ މީހެއް ކަމަށާއި ދޯނީގެ އެހެން މީހުން އެވަގުތު ތިބީ ނިދާފައި ކަމަށް...

November 26, 2019 4
މެރާކީ ކެފޭއަށް ގެއްލުން ދިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު "މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސް" އަށް ބަޔަކު ގާ އުކައި ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 18
ހައްމާދަށް ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ލަނޑާ ނަގާ ދޯންޏެއްގައި މީހަކަށް ހަމަލާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލާގައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް އއ. ރަސްދޫ ކޯޓުން 10 ދުވަސް ދީފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 40
ކަނޑަށް އެއްލާލާފައި އޮތް މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ

މާރާމާރީއަކަށް ފަހު، ކަނޑަށް އެއްލާލާފައި އޮތް މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ތިނަދޫގައި މާރާމާރީ ހިންގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 2
އިރުފާނުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހިންގި ސިލްސިލާ މާރާމާރީއެއްގައި، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ފާތިރު މުހައްމަދުގެ މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އިރުފާން ރުޝްދީގެ ބަންދަށް ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 15 ދުވަސް ދީފި އެވެ.