16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 9
ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ވޮލީ ޓީމު ފުރައިފި

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ރޭ ނޭޕާލަށް ފުރައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 6
ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ގެންނަން މިރޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލީބޯޅައިގެ ދެ މުބާރާތެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ދިވެހި ޓީމަށް ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމާއި ފިރިހެން ޓީމަށް އެ މުބާރާތުގައި އެކަށީގެންވާވަރުގެ ސަޕޯޓެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭ ސްރީލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރު އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުޅެވޭ މެޗަކީ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 1
ކުނޑި ސަލީމުގެ 23 އަހަރުވީ ވޮލީގެ ޚިދުމަތް

ރެފްރީއެކޭ ބުނެފި ނަމަ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހިތަށް ވަންނަނީ ބޯޅައާ އެއްވަރަކަށް ދުވެ، ކަށިގަނޑު ފުމެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުލަކުލައިން ކާޑު ދައްކާ މީހެއްގެ މަންޒަރެވެ. ފަހަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީންގެ ދައުރު މާބޮޑޭ ހިތަށް ވަންނަނީ އެ ރެފްރީންގެ ހަރަކާތާއި އެ ރެފްރީންގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން މެޗުގެ ނަތީޖާ އަށް ވެސް ކުރާ އަސަރުތަކާ ގުޅިގެން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 4
މިހާރު އެވޯޑްސް: ވޮލީބޯޅައިގެ ނޮމިނޭޝަންސްތައް އިއުލާންކޮށްފި

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި 21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 8
ވޮލީބޯޅަ: ރިޔޫނިއަން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރީޔޫނިއަން އަތުން 3-1 ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި އެވެ.

July 23, 2019 11
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީ ސައްހަބާ؟

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައްވައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުން، ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް، ޖޫން 13، 2019 ދުވަހު، ކޮމިޝަނަ އޮފް ސްޕޯޓްސް...

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
"ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ބޭނުންވަނީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް"

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް މި ސަރަހައްދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ފަށައި ޒުވާން އުމުރުގައި ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދައިގެން ރަނގަޅު ތަމްރީންތަކެއް ދީގެން އޭގެތެރެއިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 7
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތު އެފްއައިވީބީން އޮޅުންފިލުވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމާފައި ވާތީ އެކަން އޮޅުންފިލުވަން ވޮލީގެ ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަން އެފްއައިވީބީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ސާބިއާގެ އިތުރު އެހީތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު އެހީތަކެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސާބިއާގެ ވޮލީބޯލް ފެޑެރޭޝަނާ އެކު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ވޮލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރާއިރު އަމަލުކުރާނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 7
ވީއޭއެމް ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުން ދިއުމާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 3
ވޮލީން އެހީ ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަނާ މަޝްވަރާކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ)ގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާއިރު، އެހީ ހޯދޭނެ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 8
ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ: ވީއޭއެމް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގައި މިހާރު އޮތް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމާ ހަވާލުވި ފަހުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ އިދާރާގެ ކަމެއްގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019
ވޮލީގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުކަމުން ޖައްލަ ވަކިވެއްޖެ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އިބްރާހިމް ޖަލީލް (ޖައްލަ) އިސްތިއުފާދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 18
ވޮލީގެ އާ ލޯގޯއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް

ފުރިހަމަ މެމްބަޝިޕް ލިބިފައިވާ އެންމެ ކްލަބަކާ އެކު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް)ގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވައި، އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް އާ ލޯގޯއެއް ފާސްކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވި އެވެ. ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް...

01 މެއި

May 01, 2019 5
މެޑެއްޔާ މެދު ސަތޯގެ އުއްމީދަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް މެޑަލެއް ގެނެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ވޮލީބޯޅަ ކޯޗު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ) ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 22
ދަނޑުތައް ފުރާލުން: ގޮންޖެހުން ބޮޑު ވައުދެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކަންތައްތަކަށް ވަންނަން ނުޖެހޭ މިންވަރަށް ނުރަނގަޅު ސިޔާސީ ނުފޫޒުވަދެ އޮތީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް އޮޅުން ބޮޅުންވެފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ކުޅިވަރު މަތިން ފޫހިވަން މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ވެސް މި އެވެ. އެ ފަދަ މާހައުލަކަށް މީހުން ފަރިތަވެ، ކުޅިވަރު މަތިން އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފޫހިވެފައި ތިއްބައި، މިއަދުގެ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 1
މާއްޓޭ، ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކުރި ސަބަބެއް ހޯދަނީ

އޭނާ ގައުމީ ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ބާކީކުރި ސަބަބެއް އޮޅުންފިލުވަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ކިބައިން ކުޅަދާނަ ސެޓަރު އަލީ މައުރޫފު (މާއްޓޭ) އެދިއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 8
ވޮލީގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ އިން ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ!

ގިނަ ކޯޅުންތަކަކަށް ފަހު ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ލަތީފް، 2016 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެއް ކަމަކީ ވޮލީގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކާއި ކްލަބްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ލޮރެންޒޯ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި

ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ބާކީ އެއް މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
އަލްމާ އާއި ކްލަބް ވޮލީބޯލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް ވޮލީބޯލް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.