15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 11
ލަތީފް ސަރުކާރަށް: އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އިންޑޯ އަޅައިދީ

ރާއްޖޭގައި ވޮލީބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ މާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އިންޑޯ ކޯޓްތަކެއް އަޅައިގެންނާއި ސަރުކާރުން ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަށޭނެ މުސާރައެއް ދީގެން ކަމަށް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
ވޮލީ މުބާރާތްތައް ފެށޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރު

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ މުބާރާތްތައް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރު ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 7
ކޮވިޑް-19: އުނދަގޫ ވަގުތު ކުޅިވަރު ތަރިންގެ އެހީ

ކޮޮވިޑް-19 ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުރިހާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ޕްރެކްޓިސްތައް މިވަގުތު އޮތީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެހެންވިޔަސް، ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. އެގޮތުން މި ހާލަތުގައި އެކިގޮތްގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގައި...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020
ކުއްތާއެއް ވޮލީކުޅޭ ވީޑިއޯއަކަށް ސަމާލުކަން

ކޮރޮނޯވައިރަހުގެ މި ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ވެސް މަޖާ އަދި އުފާވާ ކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަ ފެނެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ބިދޭސީ ކޯޗާ އެކު އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ޓްރެއިިނިން ކުރިއަށް

ސާބިއާގެ ކޯޗު ކިޔަޗް ރަޑޯވަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ބޮޑު ސްކޮޑަކާ އެކު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019
ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައި ގުޑީސް އެއް ވަނަ އަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިގެން ޑިވިޝަނުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
ޕޮލިހާއި ސިފައިން މޮޅަކުން ގައުމީ ވޮލީ ލީގު ފަށައިފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ވޮލީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ގުޑީސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އަހަރެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރޭ ފެށި ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފަށަނީ

އަހަރެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯކްސް ކުޅޭ މެޗުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 7
ތިން ވަނަ ހޮވި މެޗުން ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުން ސްރީ ލަންކާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ، ރާއްޖެ މި ފަަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ވެސް ހަތަރު ވަނައިގައި ފަރުޖައްސާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 14
ސެމީން އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 6
ޕާކިސްތާން ވަކިވުމުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ސެމީ އަށް

އިއްޔެ ފެށި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އިންޑޯ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުން ޕާކިސްތާން އަންހެން ޓީމު ނަން ނެގުމުން ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 10
މި ކޯޗު ރާއްޖޭގެ ޗެލެންޖް ނެގީ އުފަލާ އެކު!

ތަޖުރިބާ އާއި ކާމިޔާބަށް ބެލިޔަސް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅާ ޓީމަށް ހަމަޖެއްސި ކޯޗު ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ ކޯޗެކެވެ. އެ ފަދަ ވަނަވަރަކާ އެކު އޭނާ އަށް ފަސޭހައިން ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 8
ޝާޑު، އައްކަޅޭ އަދި ޝާއިންޓެ ގައުމީ ޓީމަށް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ހަމަޖެއްސި ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔަޗްގެ ސިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ސެޓަރު ހުސެއިން ޝާހިދު (ޝާޑު) އާއި އަޝްފާގު އާދަމް (އައްކަޅޭ) އަދި މުހައްމަދު ޝާއިން (ޝާއިންޓެ) އަށް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 3
ނޭޕާލަށް ޗެމްޕިއަންކަން، ރާއްޖެ އަށް ދެ ވަނަ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ނޭޕާލުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 7
ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ނޭޕާލަށް ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރި ހޯދައި ނޭޕާލުން ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 4
ކެޕްޓަން ހައްވަގެ ތައުރީފު މުޅި ޓީމަށް!

އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ޖާގަހޯދުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް އެއް އަޒުމެއްގައި ކުރި މަސައްކަތް ކަމަށް އަންހެން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާ (ހައްވަ) ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 12
ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް

ފަސޭހަކަމާ އެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ކުރިއަށް

ސީދާ ތިން ސެޓުން މުބާރާތް ބާއްވާ ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މެޑަލެއް ހޯދުމުގެ އުއްމީދުގައި އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ސާބިއާ ކޯޗުގެ އެހީގައި ގައުމީ ވޮލީ ޓްރަޔަލެއް ބާއްވަނީ

ދާދި ފަހުން ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ސާބިއާގެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ކޯޗު މިލޮރަޑް ކިޔާޗްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޓަރަޔަލްތަކެއް ބާއްވަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ވިއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.