02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 7
ތިން ވަނަ ހޮވި މެޗުން ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުން ސްރީ ލަންކާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ، ރާއްޖެ މި ފަަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ވެސް ހަތަރު ވަނައިގައި ފަރުޖައްސާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 14
ސެމީން އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 6
ޕާކިސްތާން ވަކިވުމުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ސެމީ އަށް

އިއްޔެ ފެށި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އިންޑޯ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުން ޕާކިސްތާން އަންހެން ޓީމު ނަން ނެގުމުން ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 10
މި ކޯޗު ރާއްޖޭގެ ޗެލެންޖް ނެގީ އުފަލާ އެކު!

ތަޖުރިބާ އާއި ކާމިޔާބަށް ބެލިޔަސް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅާ ޓީމަށް ހަމަޖެއްސި ކޯޗު ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ ކޯޗެކެވެ. އެ ފަދަ ވަނަވަރަކާ އެކު އޭނާ އަށް ފަސޭހައިން ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 8
ޝާޑު، އައްކަޅޭ އަދި ޝާއިންޓެ ގައުމީ ޓީމަށް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ހަމަޖެއްސި ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔަޗްގެ ސިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ސެޓަރު ހުސެއިން ޝާހިދު (ޝާޑު) އާއި އަޝްފާގު އާދަމް (އައްކަޅޭ) އަދި މުހައްމަދު ޝާއިން (ޝާއިންޓެ) އަށް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 3
ނޭޕާލަށް ޗެމްޕިއަންކަން، ރާއްޖެ އަށް ދެ ވަނަ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ނޭޕާލުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 7
ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ނޭޕާލަށް ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރި ހޯދައި ނޭޕާލުން ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 4
ކެޕްޓަން ހައްވަގެ ތައުރީފު މުޅި ޓީމަށް!

އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ޖާގަހޯދުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް އެއް އަޒުމެއްގައި ކުރި މަސައްކަތް ކަމަށް އަންހެން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާ (ހައްވަ) ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 12
ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް

ފަސޭހަކަމާ އެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ކުރިއަށް

ސީދާ ތިން ސެޓުން މުބާރާތް ބާއްވާ ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މެޑަލެއް ހޯދުމުގެ އުއްމީދުގައި އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ސާބިއާ ކޯޗުގެ އެހީގައި ގައުމީ ވޮލީ ޓްރަޔަލެއް ބާއްވަނީ

ދާދި ފަހުން ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ސާބިއާގެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ކޯޗު މިލޮރަޑް ކިޔާޗްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޓަރަޔަލްތަކެއް ބާއްވަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ވިއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ސާބިއާގެ ކޯޗު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް އެހީވަނީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް، ދާދި ފަހުން ސީނިއާ ފިރިހެން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ތަޖުރިބާކާރި ކޯޗު ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް އެހީތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 7
ވޮލީބޯޅަ ސަސްޕެންޝަނަކަށް ދިއުން ކޫލެއް ނޫން: ރިޔާޒް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާ، އެފްއައިވީބީން އަންގާފައި އޮއްވާ ވެސް އެ ކޮމިޓީއާ އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ރާއްޖެ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމާ އިންތިހާ އަށް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މި މަހު 24 ގައި ބާއްވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އިންތިހާބު މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، ވީއޭއެމް ހިންގަމުން އަންނަ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 2
ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން ގްރީސް މަގުން ނިއު ޒީލެންޑަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ސީރިއާގެ ބަޔަކު ގްރީންސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 4
"ވެމްކޯ ޓީމުން އަންހެން ވޮލީ އަށް ދިނީ އުއްމީދެއް"

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި 33 ވަނަ ތަރުނަސެވާ ރުޕަވަހިނީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ވެމްކޯ އިން ވަނީ މި ގައުމުގެ އަންހެން ވޮލީ އަށް އުއްމީދެއް ހޯދައިދީފައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ވެމްކޯ ފައިނަލުގެ އުއްމީދުގައި

ސްރީ ލަންކާގައި ކުރިއަށްދާ 33 ވަނަ ތަރުނަސެވާ ރުޕަވަހިނީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ވެމްކޯ މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
ލަންކާ މުބާރާތް: ގުޑީސްގެ އަމާޒު ރަނގަޅު ކާމިޔާބަކަށް

ސްރީ ލަންކާގައި މާދަމާ ފަށާ 33 ވަނަ ތަރުނަސެވާ ރުޕަވަހިނީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ކަމަށްވާ ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބަކަށް އަމާޒުހިފައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 3
ލަންކާ މުބާރާތަށް ކްލަބް ވެމްކޯ އިން ވަރުގަދަ ޓީމެއް

އަންނަ ހަފްތާގައި ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވާ އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ވެމްކޯ ޓީމުން ޒުވާން ގައުމީ ޓީމާއި ސީނިއާ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 15
ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ: ކެޕްޓަން

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށްޓަށް އަމާޒުކުރި ނަމަވެސް ހުސްއަތާ އެނބުރި އަންނަން ޖެހުމުން އެނގެނީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްގެން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓެ) ބުނެފި އެވެ.