13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 7
ވޮލީބޯޅަ ސަސްޕެންޝަނަކަށް ދިއުން ކޫލެއް ނޫން: ރިޔާޒް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާ، އެފްއައިވީބީން އަންގާފައި އޮއްވާ ވެސް އެ ކޮމިޓީއާ އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ރާއްޖެ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމާ އިންތިހާ އަށް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މި މަހު 24 ގައި ބާއްވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އިންތިހާބު މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، ވީއޭއެމް ހިންގަމުން އަންނަ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 2
ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން ގްރީސް މަގުން ނިއު ޒީލެންޑަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ސީރިއާގެ ބަޔަކު ގްރީންސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 4
"ވެމްކޯ ޓީމުން އަންހެން ވޮލީ އަށް ދިނީ އުއްމީދެއް"

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި 33 ވަނަ ތަރުނަސެވާ ރުޕަވަހިނީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ވެމްކޯ އިން ވަނީ މި ގައުމުގެ އަންހެން ވޮލީ އަށް އުއްމީދެއް ހޯދައިދީފައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ވެމްކޯ ފައިނަލުގެ އުއްމީދުގައި

ސްރީ ލަންކާގައި ކުރިއަށްދާ 33 ވަނަ ތަރުނަސެވާ ރުޕަވަހިނީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ވެމްކޯ މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
ލަންކާ މުބާރާތް: ގުޑީސްގެ އަމާޒު ރަނގަޅު ކާމިޔާބަކަށް

ސްރީ ލަންކާގައި މާދަމާ ފަށާ 33 ވަނަ ތަރުނަސެވާ ރުޕަވަހިނީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ކަމަށްވާ ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބަކަށް އަމާޒުހިފައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 3
ލަންކާ މުބާރާތަށް ކްލަބް ވެމްކޯ އިން ވަރުގަދަ ޓީމެއް

އަންނަ ހަފްތާގައި ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވާ އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ވެމްކޯ ޓީމުން ޒުވާން ގައުމީ ޓީމާއި ސީނިއާ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 15
ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ: ކެޕްޓަން

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށްޓަށް އަމާޒުކުރި ނަމަވެސް ހުސްއަތާ އެނބުރި އަންނަން ޖެހުމުން އެނގެނީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްގެން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓެ) ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 1
ސެންޓްރަލް ޒޯން އަންހެން މުބާރާތް އޮންނާނީ ރާއްޖޭގައި

އަންނަ އަހަރުގެ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ ސައްހަކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ސައްހަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ނިންމައި އެކަން ދުނިޔޭގެ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 11
ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ތަފާތު ދައްކާނެ: ލޯންގޭ

ނޭޕާލުގައި މިއަދު ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގައި ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 9
ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ވޮލީ ޓީމު ފުރައިފި

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ރޭ ނޭޕާލަށް ފުރައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 6
ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ގެންނަން މިރޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލީބޯޅައިގެ ދެ މުބާރާތެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ދިވެހި ޓީމަށް ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމާއި ފިރިހެން ޓީމަށް އެ މުބާރާތުގައި އެކަށީގެންވާވަރުގެ ސަޕޯޓެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭ ސްރީލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރު އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުޅެވޭ މެޗަކީ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 1
ކުނޑި ސަލީމުގެ 23 އަހަރުވީ ވޮލީގެ ޚިދުމަތް

ރެފްރީއެކޭ ބުނެފި ނަމަ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހިތަށް ވަންނަނީ ބޯޅައާ އެއްވަރަކަށް ދުވެ، ކަށިގަނޑު ފުމެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުލަކުލައިން ކާޑު ދައްކާ މީހެއްގެ މަންޒަރެވެ. ފަހަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީންގެ ދައުރު މާބޮޑޭ ހިތަށް ވަންނަނީ އެ ރެފްރީންގެ ހަރަކާތާއި އެ ރެފްރީންގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން މެޗުގެ ނަތީޖާ އަށް ވެސް ކުރާ އަސަރުތަކާ ގުޅިގެން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 4
މިހާރު އެވޯޑްސް: ވޮލީބޯޅައިގެ ނޮމިނޭޝަންސްތައް އިއުލާންކޮށްފި

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި 21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 8
ވޮލީބޯޅަ: ރިޔޫނިއަން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރީޔޫނިއަން އަތުން 3-1 ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި އެވެ.

July 23, 2019 11
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީ ސައްހަބާ؟

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައްވައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުން، ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް، ޖޫން 13، 2019 ދުވަހު، ކޮމިޝަނަ އޮފް ސްޕޯޓްސް...

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
"ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ބޭނުންވަނީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް"

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް މި ސަރަހައްދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ފަށައި ޒުވާން އުމުރުގައި ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދައިގެން ރަނގަޅު ތަމްރީންތަކެއް ދީގެން އޭގެތެރެއިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 7
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތު އެފްއައިވީބީން އޮޅުންފިލުވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމާފައި ވާތީ އެކަން އޮޅުންފިލުވަން ވޮލީގެ ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަން އެފްއައިވީބީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ސާބިއާގެ އިތުރު އެހީތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު އެހީތަކެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސާބިއާގެ ވޮލީބޯލް ފެޑެރޭޝަނާ އެކު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ވޮލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރާއިރު އަމަލުކުރާނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.