21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 1
ލަތީފް އެދުނު ގޮތަށް ކޯޓުން އަމުރު ނުނެރެދިން

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއާ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ހަވާލުކުރުމުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ވީއޭޭއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ސިވިލް ކޯޓުގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެ އަމުރު ނުރެނެދިނެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 11
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީ ސައްހަބާ؟

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައްވައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުން، ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް، ޖޫން 13، 2019 ދުވަހު، ކޮމިޝަނަ އޮފް ސްޕޯޓްސް ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ. އެ ނިންމެވުމުގެ ގާނޫނީ ސައްހަކަން ބަލަން، ވޮލީބޯޅައާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއިން ބޭނުންވާ ކަމަށް، މީޑިއާއިން މަޢުލޫމާތު...

07 ޖުލައި

July 07, 2019 15
މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ލަތީފުގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއާ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ހަވާލުކުރުމުގައި ކަންކަން ކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަގާމުގެ ދިފާއުގައި ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފު އެކި ފަރާތްތަކަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފި...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 7
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތު އެފްއައިވީބީން އޮޅުންފިލުވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމާފައި ވާތީ އެކަން އޮޅުންފިލުވަން ވޮލީގެ ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަން އެފްއައިވީބީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 3
ވޮލީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ޑިލައިޓް އައްޔަ އިސްތިއުފާދީފި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ފުރަމުން އައި އަލީ ލަތީފް (ޑިލައިޓް އައްޔަ) މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ވޮލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރާއިރު އަމަލުކުރާނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 14
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް އަބްދުﷲ އާމިރު

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ހަވާލުކުރި ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ނައިބު ރަައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 7
ވީއޭއެމް ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުން ދިއުމާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 3
ވޮލީން އެހީ ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަނާ މަޝްވަރާކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ)ގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާއިރު، އެހީ ހޯދޭނެ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 8
ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ: ވީއޭއެމް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގައި މިހާރު އޮތް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމާ ހަވާލުވި ފަހުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ އިދާރާގެ ކަމެއްގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 20
ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަންތައްތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 26
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ލީޑަޝިޕް މިހާރު އޮތްގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަައިގައި މިސްރާބެއް ނެތް ކަމަށާއި އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުޅިވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019
ވޮލީގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުކަމުން ޖައްލަ ވަކިވެއްޖެ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އިބްރާހިމް ޖަލީލް (ޖައްލަ) އިސްތިއުފާދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 18
ވޮލީގެ އާ ލޯގޯއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް

ފުރިހަމަ މެމްބަޝިޕް ލިބިފައިވާ އެންމެ ކްލަބަކާ އެކު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް)ގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވައި، އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް އާ ލޯގޯއެއް ފާސްކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވި އެވެ. ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 8
ވޮލީގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ އިން ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ!

ގިނަ ކޯޅުންތަކަކަށް ފަހު ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ލަތީފް، 2016 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެއް ކަމަކީ ވޮލީގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކާއި ކްލަބްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 10
ވީއޭއެމް ދޫކޮށްދިޔައީ ނަތީޖާ ނުނެރެވުނު މީހުން: ލަތީފް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ފާއިތުވި ދެ އަހަރު މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އިސްތިއުފާދީފައި ދިޔައީ ނަތީޖާ ނުނެރެވުނު މީހުން ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 1
ވޮލީގެ އަތޮޅު މުބާރާތެއް އަންނަ އަހަރު ބާއްވަނީ

އަންނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން އަންހެން އަދި ފިރިހެން އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 2
ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ޝާފީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިން ވެސް އެ މަގާމް ފުރާފައިވާ މުހައްމަދު ޝާފީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 1
އެންމެ ކްލަބަކާ އެކު ވޮލީގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ފުރިހަމަ މެމްބަޝިޕް ލިބިފައިވާ އެންމެ ކްލަބަކާ އެކު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައި އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް އާ ލޯގޯއެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 3
ވީއޭއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ރަނޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ލީޑަޝިޕާ އެކު ކުރިއަށްދެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތުމާއި އަދި އެއްވެސް ކަމަކަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ އަލިމަގެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެސޯސިއޭޝަންގެ ސީނިއާ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.