26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 4
ވީއޭއެމަށް ހައްލެއް ހޯދަން އެފްއައިވީބީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް) އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާ (އެފްއައިވީބީ) އެކު ރާއްޖޭގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 6
ލަތީފްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކްލަބްތަކުން ފާސްކޮށްފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބީ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ލަތީފްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި މެމްބަރު ކްލަބްތަކުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މި މަހު 24 ގައި ބާއްވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އިންތިހާބު މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، ވީއޭއެމް ހިންގަމުން އަންނަ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 5
ވޮލީ އަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދޭނަން: ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީން އަމަލުކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ)އާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ކަމަށް ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 7
ލަތީފަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ އިންޒާރެއް!

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ނަމުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް މުއާމަލާތު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަން އިސްލާހުނުކޮށްފިނަމަ ގަނޫނާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 8
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އެފްއައިވީބީން ބަލައިނުގަތް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެ ތިބި ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ބަލައިނުގަންނަން ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން ކަމަށްވާ އެފްއައިވީބީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ ސައްހަކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ސައްހަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ނިންމައި އެކަން ދުނިޔޭގެ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 3
ލަތީފް އެދުނު ގޮތަށް ކޯޓުން އަމުރު ނުނެރެދިން

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއާ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ހަވާލުކުރުމުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ވީއޭޭއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ސިވިލް ކޯޓުގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެ އަމުރު ނުރެނެދިނެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 11
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީ ސައްހަބާ؟

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައްވައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުން، ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް، ޖޫން 13، 2019 ދުވަހު، ކޮމިޝަނަ އޮފް ސްޕޯޓްސް ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ. އެ ނިންމެވުމުގެ ގާނޫނީ ސައްހަކަން ބަލަން، ވޮލީބޯޅައާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއިން ބޭނުންވާ ކަމަށް، މީޑިއާއިން މަޢުލޫމާތު...

07 ޖުލައި

July 07, 2019 15
މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ލަތީފުގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއާ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ހަވާލުކުރުމުގައި ކަންކަން ކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަގާމުގެ ދިފާއުގައި ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފު އެކި ފަރާތްތަކަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފި...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 7
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތު އެފްއައިވީބީން އޮޅުންފިލުވަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ފާހަގަކުރެވި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމާފައި ވާތީ އެކަން އޮޅުންފިލުވަން ވޮލީގެ ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަން އެފްއައިވީބީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 3
ވޮލީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ޑިލައިޓް އައްޔަ އިސްތިއުފާދީފި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ފުރަމުން އައި އަލީ ލަތީފް (ޑިލައިޓް އައްޔަ) މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ވޮލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރާއިރު އަމަލުކުރާނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 14
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް އަބްދުﷲ އާމިރު

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ހަވާލުކުރި ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ނައިބު ރަައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 7
ވީއޭއެމް ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުން ދިއުމާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 3
ވޮލީން އެހީ ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަނާ މަޝްވަރާކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ)ގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާއިރު، އެހީ ހޯދޭނެ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 8
ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ: ވީއޭއެމް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގައި މިހާރު އޮތް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމާ ހަވާލުވި ފަހުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ އިދާރާގެ ކަމެއްގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 20
ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަންތައްތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 26
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ހާލަތާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ލީޑަޝިޕް މިހާރު އޮތްގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަައިގައި މިސްރާބެއް ނެތް ކަމަށާއި އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުޅިވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019
ވޮލީގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުކަމުން ޖައްލަ ވަކިވެއްޖެ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އިބްރާހިމް ޖަލީލް (ޖައްލަ) އިސްތިއުފާދީފި އެވެ.