19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 1
އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

"މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 1
ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ތަށި އުފުލާލައިފި

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި މިރޭ އެންމެ ފަހުގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެމްކޯ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 1
ފައިނަލުގައި ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިހުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ކްލަބް ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ކްލަބް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 2
ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ފައިނަލަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ކްލަބް ވެމްކޯގެ މައްޗަށް 3-1 ސެޓުން ކުރިހޯދައި ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
އެއް ވަނަ ޕޮލިހަށް، ލޮރެންޒޯ ސެމީ އަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގައި ރޭ ކްލަބް ވެމްކޯ 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ދެ ވަަނަ ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޕޮލިސް ކްލަބުން ހޯދިއިރު، އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރިހޯދައި ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ސެމީ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ކްލަބް ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް މޮޅަކުން ފަށައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ކްލަބް ވެމްކޯ އާއި އެންމެ ފަހުގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 1
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ އަލްމާ އަށް

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު 3-2 ސެޓުން ކްލަބް ވޮލީބޯލް ބަލިކޮށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ލޮރެންޒޯ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި

ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ބާކީ އެއް މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
އަލްމާ އާއި ކްލަބް ވޮލީބޯލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް ވޮލީބޯލް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019
ދެ ވަނަ މެޗުން މޮޅުވެ ލޮރެންޒޯ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން އަލްމާ އާއި ލޮރެންޒޯ މޮޅުވެއްޖެ

އިއްޔެ ފެށި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ސިފައިން ހޯދި ކާމިޔާބީ: ލޯންގޭ އަށް ޝުކުރު ހައްގުވޭ!

ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ފައިނަލުގައި 3-2 ސެޓުން ކުރި ހޯދައި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދިއިރު، މި ފަހަރު ވެސް މި ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު...

October 24, 2018
ސިފައިން، އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޕޮލިސް ކްލަބް 3-2 ސެޓުން ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ސިފައިން ހޯދައިފި

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-1 ސެޓުން ކުރި ހޯދައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިހަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިއްޔެ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-2 ސެޓުން ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
ސިފައިން، ގުޑީސް، ޕޮލިސް އަދި ހުޅުމާލެ ސެމީ އަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި، ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ޕޮލިސް ކްލަބް އަދި ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018
ފޯރިގަދަ މެޗުން މޮޅުވެ ޕޮލިހަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޕޮލިސް ކްލަބުން ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-2 ސެޓުން ބަލިކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފޮނަދޫ އަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކްލަބް ވެމްކޯ އަތުން ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 2
އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން މާފަންނުން ހޯދައިފި

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު 3-2 ސެޓުން ކްލަބް ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފަންނު ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (މައިޑާ) އިން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 2
ފައިނަލުގައި މާފަންނާއި ވެމްކޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލުގައި މާފަންނު ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން އާއި ކްލަބް ވެމްކޯ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.