25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 2
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ހުށަހެޅީ 41 ޝަކުވާ: އީސީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 41 ޝަކުވާ ކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 1
ވޯޓާސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް ޝަކުވާ އަށް ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 3
ވޯޓަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި ގޮތް "މިހާރު" މަޖިލިސް ސައިޓުން

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް "މިހާރު" ން ހާއްސަކުރި ވެބްސައިޓުގައި، ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަދަދާ ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިމަނައި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 7
ކޯޓުގައި އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ ހަތް މައްސަލައެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ހަތް މައްސަލައެއް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް ނެރެފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ރޭ ނެރެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 10
ކަރުދާހުގައި ކުރަހާނަމަ ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި އެއްޗަކުން ކުރަހައި ނުވަތަ ލިޔެފި ނަމަ، އެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް ބާތިލްވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
ރީ-ރަޖިސްޓްރީވާން 21،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 21،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 4
ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު މިރެއާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ މުއްދަތު މިރެއާ ހަމައަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 5
ކަރުދާހުގައި ކުރަހާނަމަ ވޯޓު ބާތިލްވާންޖެހޭ: މެމްބަރުން

އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި އެއްޗަކުން ކުރަހައިފި ނަމަ، އެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް ބާތިލްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ޖަލުތަކުގައި ވޯޓުލީ މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ލީ މީހުން އަލުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 2
މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފަހު ފުރުސަތު ދީފި

އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 1،256 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި: އީސީ

އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް 1،256 ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރި ތަނަށް ވޯޓުލެވޭނެ

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މަރުކަޒަށް، އާންމު އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 28
ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕްކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރަން ބޮޑު އަގެއްގައި އެމް7 އާ ހަވާލުކުރީ ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ، ރައީސް އޮފީހުންނާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 92
ވޯޓާގުޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ފޮނުވައިދޭން ނިހާން އެދެފި

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ "ޚަބަރު"ތައް ހުރީ ކުރިއަށް ކަމަށާއި ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް، ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން، ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 12
ވޯޓު ލާން ކިޔޫގައި ތިބޭތާ ދެ ދުވަސް!

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ދެން މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނެތެވެ. ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ވަގުތު މިއަދު ހައެއް ޖަހާއިރު ހަމަވާ އިރު، ރަށްރަށުގެ މީހުން މިހާރު ފޯރި ހިއްޕާލާފައިވަނީ އެހެން ކަމަކަށެވެ. އެންމެ ކުރިން ވޯޓު ލާން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކިޔުއަށް އެރުމަށެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 13
ޗާޕްކުރީ 264,756 ވޯޓު ކަރުދާސް: އިލެކްޝަންސް

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމަށް 264,756 ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ޗާޕް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 9
ވޯޓު ކަރުދާހުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު އާންމު ކުރަނީ

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު މިއަދު އާންމު ކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

September 19, 2018 8
ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުން ކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 121
ވޯޓު ގުނުން ތަފާތު؟ ނަތީޖާ ފުރަތަމަ ޓެބްލެޓަށް؟

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އިތުބާރެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަކަށް ނެތެވެ؛ ނުފޫޒެއްގެ ދަށުވެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ކޮންމެ ނިންމުމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އެތައް ކަންބޮޑުވުމަކާއި ޝަކުވާތަކެވެ. ރައްދުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ދޭ ޔަގީން ކަމަކީ، ވޭތުވެދިޔަ އިންތިޚާބުތަކާ ތަފާތުކޮށް، މި އިންތިޚާބުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމެވެ....