14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 5
ކުނި އުކާ އުސޫލު ބަދަލުކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ލަފަޔަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ވެމްކޯ އިން ކުނި ނަގައި އުކާލުމުގެ އުސޫލާއި ވަގުތަށް ގެނައި ބަދަލުތައް އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭ އިން އެކަމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އެންގުމުން ކަމަށް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 27
ރަޖިސްޓްރީ ކެންސަލްކުރާތީ ވެމްކޯގެ އާމްދަނީ ދަށަށް

ކުނި އުކާލަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ރަޖިސްޓްރީ ކެންސަލް ކުރަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ވެމްކޯގެ އާމްދަނީ 50 ޕަސެންޓު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ކުނި ނަގާ ވަގުތު އަވަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފެށިގެން ބޭރުގައި އުޅުން މަނާކޮށްފައި ވާތީ، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ރޭގަނޑު ކުނި ނަގާ ވަގުތަށް ވެމްކޯ އިން ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 80
އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާތަނެއް ވަގުތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާ ތަނެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 10
އަދިވެސް ކުނި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ގޭގެ ތިރީގައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް، ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރު ގޭގެއިން ބޭރަށް ކުނި ނެރެ ތިރީގައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލަށް އޯގަސްޓު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 13
ކައުންސިލާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަގުތައް ހަވާލުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމުން އައި މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމުން އެ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 2
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުންގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

މާލޭގައި ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ވެމްކޯގެ ކޯލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި އަންހެން މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 13
ވެމްކޯ އިން ޑަސްބިން ކޮތަޅު ވިއްކަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވުމާ އެކު ކުނި އަޅާނެ ކޮތަޅު ލިބުން ދަތިވުމުން ކޮތަޅު ވިއްކަން، ކުނި އުކާލަދޭ ކުންފުނި ވެމްކޯ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 7
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާއެކު ކުނި އުކައިދޭން ފަށަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވިޔަސް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ފަށާނެ ކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

April 16, 2020 3
މާދަމާ ކުނި ނަގަން އަލުން ފަށާނަން: ވެމްކޯ

ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން، މެދުކަނޑާލާފައި ވިޔަސް، ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް ވެމްކޯއިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 33
ލޮކްޑައުންގައި ވެމްކޯއިން ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ މި މުއްދަތުގައި ވެމްކޯއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 22
ވެމްކޯ ކޮންމެ ހާލަތަކަށް ވެސް ތައްޔާރު

މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ރާއްޖެއަށް ވެސް ނުރައްކާވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން، ބޭރުތެރެއަށް ގިނައިން ނުކުމެ އުޅުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ވެމްކޯގެ އަމާޒަކީ ރޯގާގެ ހާލަތު ކިތަންމެ ގޯސްވި ނަމަވެސް، ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތަށް ބުރުލެއް އެރިޔަ ނުދީ ކުރިއަށް ދިއުމެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ސަފާރީތަކުން ކުނި ގެންނަން ހާއްސަ އުސޫލެއް ހަދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ވެމްކޯ ސައިޓަށް ސަފާރީތަކުން ކުނި ގެންދަން ހާއްސަ އުސޫލެއް މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 24
ކުނި ޖަމާކުރާ ސަރަހައްދު ފުރި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް!

ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ޑިސްޕޯސަލް ސައިޓް ފުރި ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 15
މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަލާދެންޏާ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ވެމްކޯ

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަލާ ދޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 37
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި "ފަރުބަދަ"، މާ އުސް!

މާލެ އާއި ކައިރި ރިސޯޓުތަކުން އުކާލާ ކުނީގެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށްލެވޭ ހެއްޔެވެ؟

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 15
މަގޫދޫން ކުނި ބޭރުނުކުރާތާ އަހަރެއް، ޑެންގީ ފެތުރެނީ

ނ. މަގޫދޫން ކުނި ބޭރު ނުކުރާތާ އަހަރެއް ވެއްޖެކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 11
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 8
މުވައްޒަފުންނަށް ފުރައްސާރަނުކުރުމަށް ވެމްކޯގެ އިލްތިމާސް

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަދުން ނަމަވެސް އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދިމާވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 19
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީއަށް ދައުވާކުރަން އޭސީސީން އެދެފި

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު، ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.