18 މާޗް

March 18, 2020 21
ވެމްކޯ ކޮންމެ ހާލަތަކަށް ވެސް ތައްޔާރު

މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ރާއްޖެއަށް ވެސް ނުރައްކާވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން، ބޭރުތެރެއަށް ގިނައިން ނުކުމެ އުޅުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ވެމްކޯގެ އަމާޒަކީ ރޯގާގެ ހާލަތު ކިތަންމެ ގޯސްވި ނަމަވެސް، ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތަށް ބުރުލެއް އެރިޔަ ނުދީ ކުރިއަށް ދިއުމެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ސަފާރީތަކުން ކުނި ގެންނަން ހާއްސަ އުސޫލެއް ހަދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ވެމްކޯ ސައިޓަށް ސަފާރީތަކުން ކުނި ގެންދަން ހާއްސަ އުސޫލެއް މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 24
ކުނި ޖަމާކުރާ ސަރަހައްދު ފުރި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް!

ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ޑިސްޕޯސަލް ސައިޓް ފުރި ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 15
މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަލާދެންޏާ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ވެމްކޯ

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަލާ ދޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 37
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި "ފަރުބަދަ"، މާ އުސް!

މާލެ އާއި ކައިރި ރިސޯޓުތަކުން އުކާލާ ކުނީގެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށްލެވޭ ހެއްޔެވެ؟

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 15
މަގޫދޫން ކުނި ބޭރުނުކުރާތާ އަހަރެއް، ޑެންގީ ފެތުރެނީ

ނ. މަގޫދޫން ކުނި ބޭރު ނުކުރާތާ އަހަރެއް ވެއްޖެކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 11
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 8
މުވައްޒަފުންނަށް ފުރައްސާރަނުކުރުމަށް ވެމްކޯގެ އިލްތިމާސް

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަދުން ނަމަވެސް އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދިމާވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 19
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީއަށް ދައުވާކުރަން އޭސީސީން އެދެފި

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު، ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 30
އޮފީސްތަކުގެ ޑްރާމާ މުބާރާތް އެމްއޭސީއެލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިދިޔަ ރޯދަމަހު ޕީއެސްއެމުން ބޭއްވި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ޑްރާމާ "ނަކަލު" ހޮވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 2
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ވެމްކޯ އިން ކުނި އުފުލަން ގެންގުޅޭ ވެހިކަލެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުންނަށް ފެނި، އަލިފާން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 30
ފަޅުރަށުގައި ހުރީ އުކާނުލެވި ހުރި ކުނިތަކެއް: ރިސޯޓް

ބ. ކެންދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށަކަށް ދިގުފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުން އަޅާ ކުނި ސާފުނުކޮށް، ރަށް ގޮނޑުކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާ އިރު، އެއީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުކާނުލެވި ހުރި ކުނިތަކެއް ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 1
ވެމްކޯގެ ހާއްސަ އޮޑިޓްގެ ނުވަ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ހާއްސަ އޮޑިޓުގައި ނުވަ މައްސަލައެއް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 21
މާލޭގެ މަގުތައް އަނެއްކާވެސް ގޮނޑުކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނި ޖަމާކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އަނެއްކާވެސް އާއްމުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 4
ރޯދަ މަހު ވެމްކޯގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ވެމްކޯ އިން ރޯދަ މަހު ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 27
ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއަށް ފައިސާ ދޭން ފަށަނީ

މަގުތަކަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހިންގާ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއަކަށް ރުފިޔާއެއް ދޭން ވެމްކޯއިން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 7
ކުނި އުކައިގެން 72 މިލިއަން ލިބެންޖެހޭ: ވެމްކޯ

ކުނި އުކައިދީގެން ލިބެންޖެހޭ 72 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަ އޮތް ކަމަށް ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 3
ރޯދަ މަހު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް އިތުރުކުރާނަން: ވެމްކޯ

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރަން އިތުުރު މުވައްޒަފުންނާއި ވެހިކަލްތައް ވެސް ހޯދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 9
ވެމްކޯގެ ހިންގުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް އަދިވެސް އެންމެ އެކަށޭނަ ހައްލެއް ނުލިބެ އެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެކި ސަރުކާރުތަކުން އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރި އިރު މިދިޔަ ސަރުކާރުން 2015 އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ހެދި...

13 މާޗް

March 13, 2019 2
ޕްލާސްޓިކް އެންދުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާނަން: ވެމްކޯ

ޕްލާސްޓިކް އެންދުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ހުއްޓާލައި، އޭގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ އަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާނެ ކަމަށް ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.