24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
ހުޅުމާލޭ ރަށު ތެރޭގައި ހުރި ޑަސްބިންތައް ނަގަނީ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކަކާއި ތިނެއްގައި އާއްމުން ކުނި އުކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޑަސްބިންތައް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 6
ބޮޑެތި ކުނި އުކައިދޭ ޚިދުމަތެއް ވެމްކޯއިން ފަށަނީ

ކުނީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި އުކާލަދޭ ހިދުމަތެއް އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 15
މާލެއަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 10
މާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ކ. އަތޮޅުން ހޯދަނީ

މާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ކ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއިން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 28
ކުނި އުކާނުލެވި އަނެއްކާވެސް މަގުތައް ގޮނޑުވަނީ

މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނަވެ، އާއްމުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 14
ޓަވަރުއަޅާނެ ބަޔަކު އެމްޕީއެލާއި ވެމްކޯއިން ވެސް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާއި ވެމްކޯއިން ވެސް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 17
އޮންލައިންކޮށް ވެމްކޯ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކުނި އުކާލުމުގެ ފީ އޮންލައިންކޮށް ވެމްކޯ އަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް އެ ކުންފުނިން ހަދައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ކުނި އުކުމުގެ ވަޒީފާއަށް ވިލިމާލޭން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ވެމްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭން ނިންމައި އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 114
ކުނި އުކާ މީހުންނަށް ޖެހި ޖޯކު މަޖަލެއް ނުވި

ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކީ ގަދަރުވެރިއެކެވެ؛ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން މި ވަގުތު ބުނަމުން ގެންދާ ވާހަކައަކީ މި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 3
ވެމްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ވިލިމާލޭގައި ކުނިއުކައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 18
ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ވެމްކޯ އިން ހޯދަނީ

ކުނި އުކައި ދޭނެ މީހުން ހޯދަން ވެމްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 105
ވެމްކޯ އިން ބަދަލުކޮށްލަދިން ދިރިއުޅުން

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ކުރިން އުޅުނީ މާރުކޭޓު ކައިރީ ސަލާން ޖަހަން، ނޫން ނަމަ ކޮންމެވެސް އޮފީހެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ވަރަށް ހާލުގަ އެވެ. މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެމުން، އަނގަޔާއި އަތާ ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އަތްމަތި ވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 3
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލަދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭގެ ގެއަކަށް ކުނި ބަލާ ދިޔަ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކަށް ރޭ ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 15
ކުނީގެ ބިލް ފޮނުވާނީ އެސްއެމްއެސް އާއި މެއިލުން

ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން ސާވިސް ނުވަތަ ގޭބިސީތަކުން ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތަށް ނަގާ ފީގެ ބިލް ފޮނުވާނީ އެސްއެމްއެސް އަކުން ނުވަތަ އީމެއިލްއިން ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 15
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކުނި އުކާ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދެނީ

ކުނި އުކާލުމާ ބެހޭ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އުކާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އިންޒާރުދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެންވަަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 5
ކުނި އުކާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ވެމްކޯ އިން ގޭގެ އަށް

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށާއި ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް އަދި އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މާލޭގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 6
ފީ ހޯދަން ގޭގެއަށް އެދަނީ ވެމްކޯއަކުން ނޫން: ތޯރިގު

ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ގޭބިސީތަކަށް ގޮސް ފައިސާ ނުނަގާނެ ކަމަށާއި، އެކަން އެ ކުރަނީ އެހެން ބަޔަކު ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 22
ގުރުއާން ތަރުޖަމާ އުކާލި މައްސަލަ ބަލަނީ

ކ. ތިލަފުށީ ގޮނޑަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގުރުއާން ތަރުޖަމާތަކެއް އުކާލާފައި ހުރި މައްސަލަ ބަލަން ވެމްކޯ އިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 24, 2017 16
ގުރުއާން ތަރުޖަމާތަކެއް އުކާލާފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

ކ. ތިލަފުށީ ގޮނޑަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގުރުއާން ތަރުޖަމާތަކެއް އުކާލާފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 17
ވެމްކޯގެ ނަމުގައި ބިރުދައްކައި ފައިސާއެއް ނުނަގާ

ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ނަމުގައި ގޭގެ އަށް ބަޔަކު ގޮސް ބިރު ދައްކައި ފައިސާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ފުލުހުންނާއި އެ ކުންފުނިން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 30
ކުނި އުކުން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ތޯރިގު

ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް އެންޑް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމް މިއަދު...

August 03, 2017 9
މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނަވާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

މާލޭގެ ގެތަކުން އުކާލަންޖެހޭ ކުނިތައް މަގުތަކުގައި ބަހައްޓަމުން އަންނަ މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް...