02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 68
ކުނި އުކޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ކުނިތައް މަގުމައްޗަށް!

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ކުނިއުކަން ނުދެވޭ ގެތަކުން އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކަން އަންގައި، ކުނި އުކޭނެ ގޮތެއް ނެތް ގެތަކުން ކުނިތައް މަގުމައްޗަށް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

August 02, 2017 16
ގަވާއިދާހިލާފަށް ކުނި އުކާ މީހުންގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްފި

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުފުލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 02, 2017 93
ކުންޏާ އެކު އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް ވެސް ފުނިޖެހިއްޖެ

ބިދޭސީން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ކުނި އުކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ގޭގޭގައި ހުރި ކުންޏަކާ ހަވާލުވީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ. މާލޭގެ 27،000 ގޭބިސީގެ ތެރެއިން ކުނި އުކަން...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 31
ކުނި އުކުމުގެ އާ ގަވާއިދަށް އަންގާރަދުވަހު އަަމަލްކުރަނީ

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުފުލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ގަވައިދަށް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އަމަލްކުރަން ފަށާއިރު މިހާތަނަށް މާލޭގެ 7000 ގޭބިސީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 18
ވެމްކޯ އާއި ވީއޭއެމްކޯ ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅެނީ!

ކުނި މެނޭޖްކުރަން ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ވެމްކޯ އާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވީއޭއެމްކޯގެ ނަން ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅި، މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 11
ކުނި އުކާލަން ވެމްކޯއިން ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް!

މާލޭ ސަރަހައްދުން ކުނި އުކާލާ ނައްތާލަން ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ރޭވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންމެ ގެއަކުން ކުނި އުކާލަން ޖެހެނީ އެ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު އަމިއްލައަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. މި މައްސަލައަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ ވޭސްޓް...

15 ޖޫން

June 15, 2017 20
ކުނި އުކަން ރަޖިސްޓްރީކުރީ 1،500 ގެއިން: ވެމްކޯ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މެދުވެރިކޮށް މާލެ އިން ކުނި އުކާލުމަށް މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ 1،500 ގެއިން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 3
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 5
ކުނި އުކާލަން ބޭނުންވާ ގޭގެ އިތުރުކުރަނީ

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ބޭނުންވާ ގޭގޭގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަން ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕޭނެއް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 4
ވެމްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންްޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ

17 މެއި

May 17, 2017 5
ފުވައްމުލަކުގެ ކުނީގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އުފެދޭ ކުރި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެއްކޮށް ނައްތައިލުމުގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 31
ވެމްކޯގެ ޗެއާމަން އާއި އެމްޑީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ޗެއާމަން އަލީ ހާލިދާއި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފުއާދު، މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 24
އަލީ ހާލިދު ރައީސް އޮފީހުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮފިސަރު އަލީ ހާލިދު އެމަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 7
ވެމްކޯ އިން މުޅި މާލެއިން ކުނި އުކާދޭން ހުޅުވާލައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މުޅި މާލެއިން ކުނި އުކާދޭން ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 8
ވެމްކޯ އިން އައްޑޫގެ ކުނި މެނޭޖްކުރަން ފަށައިފި

ހިދުމަތް ހޯދަން ވެމްކޯގައި އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނޭ