17 މެއި

May 17, 2017 5
ފުވައްމުލަކުގެ ކުނީގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އުފެދޭ ކުރި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެއްކޮށް ނައްތައިލުމުގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 12
ހުޅުމާލޭގައި ވެމްކޯ އިން ކުނި އުކާލަން ފަށަނީ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މުޅި ހުޅުމާލެ އިން ކުނި އުކައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފަށަން ނިންމައި، އެކަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 7
ވެމްކޯ އިން މުޅި މާލެއިން ކުނި އުކާދޭން ހުޅުވާލައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މުޅި މާލެއިން ކުނި އުކާދޭން ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 7
ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކަށް

މާލޭގެ އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކުން ކުނި އުކައިލުމުގެ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 2
ކުނިތަކެއްގެ ދަށުވެ 62 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 13) - އިތިއޮޕިއާގެ ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާގެ ކުނިގޮނޑަކުން ފޭބި ކުނިތަކެއްގެ ދަށުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 62 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 7
މާލެ ސާފުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ޗެލެންޖެއް: ތައްޔާރުވޭ

ޗެލެންޖަކީ މިއީ އެވެ؛ ތިޔަ ކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުން ވެގެން މާލޭގެ ކޮންމެވެސް މަގެއް ކުނި ކަހައި ސާފުކުރަންވީ އެވެ. އެކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އެ ޗެލެންޖް ދޭންވީ އެވެ. ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

February 15, 2017 5
ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް އިތުރު ދެ ސަރަހައްދަކަށް

މާލޭގެ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދަކުން ކުނި އުކައިލުމުގެ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 15, 2017 6
ބެޔާން މިޔުނިކްގެ އަގުވަޒަންކުރުން ޣިޔާސުއްދީނަށް

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް އުކައެއް ނުލާނެ އެވެ. އެ އެއްޗެހި ފޮނުވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށެވެ. އެޑިޑާސް އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 18
ކުނި އުފުލަން ވެމްކޯއިން 30 އުޅަނދު ގެނެސްފި

ކުނި އުފުލުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން އިތުރު 30 އުޅަނދު ގެނެސްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 5
ތިލަފުށީގަ ކުނި އަންދާ ޕްލާންޓެއް ހަދަން ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކ. ތިލަފުށީގައި ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި އެންދޭނެ އިންސިނިރޭޓަރެއް ބަހައްޓަން ޝައުގުވެރިވާ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 15
ކުނިކޮތަޅު އެލުވާލައިގެން ގެންދިއުން މަނާކުރަނީ

އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ބައިސްކަލްގައި ކުނިކޮތަޅު އެލުވައިގެން ގެންދިއުމަކީ މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ކުނި ނައްތައިލުމަށް "ފެހި ގުޅުން" ގާއިމުކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، ކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)އާ އެކު ވިޔަފާރިތަކަކާއި އަމިއްލަ...

January 18, 2017 26
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ބަގީޗާ ސާފުކޮށްފި

ކުނި އަޅައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮނޑުކޮށްފައި އޮތް ހުކުރު މިސްކިތުގެ ބަގީޗާ ސާފުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 19
ގޮނޑުވެފައި އޮތް ބަގީޗާ އަށް ޒިންމާވާނެ ބަޔަކު ނެތް؟

ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހައްދާފައިވާ ބަގީޗާ އަށް ކުނި އަޅައި ގޮނޑުކޮށްފައި އޮތަސް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 29
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ބަގީޗާ ކުނި ގޮނޑަކަށް!

ތާރީޚީ އަދި ސަގާފީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބިނާ ކަމަށްވާ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހައްދާފައިވާ ބަގީޗާ ކުނި ގޮނޑަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 7
އިތުރު ގެތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ކުނި އުކާލަން ފަށަނީ

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް އިތުރު ގޭގެ އަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އަންނަ މަހު ފުޅާކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ނިންމައިިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 3
ޒޯން 3ގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ތިލަފުށީގައި

ޒޯން ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރު، ތިލަފުށީގައި ގާއިމްކުރުމުގެ ފީޒިބިިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމަށް 5.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 1
ކުނި ދޯނިތައް ހުއްޓާލުމުން ބޮޑު ހަރަދެއް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ގެންދަން ބޭނުންކުރި ހަތަރު ދޯންޏަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރަންޖެހުނު ކަމަށާއި އެ ދޯނިތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުން ބޮޑު ހަރަދެއް ސަލާމަތްވެއްޖެ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 7
ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ފަށައިފި

މާލޭގެ ގޭގެ އިން ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 8
ގޭގެ އިން ކުނި އުކާލަން އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

މާލޭގެ ގޭގެ އިން ކުނި އުކާލުމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށައި އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ހިދުމަތް މުޅި މާލެ އަށް ފުޅާކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

December 21, 2016 22
ދޯނިތައް ދޫކޮށްލައި ކުނި އުކާލުން ސިނާއީ ވިލެޖަށް

ދޯންޏަށް ބަރުކޮށްގެން ކުނި އުކާލުން ހުއްޓާލައި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަލަށް ހިއްކި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 12
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭންކްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމުތައް ގާއިމު ކުރަން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުގެ އެހީއަށް ރާއްޖޭން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ކުނި ނައްތާލާ ބިމުގެ ވަށާފާރު ރާނަން ހަވާލުކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން...

November 29, 2016 2
ކުނި ނައްތާލަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބިން ދީފި

މާލޭގެ ކުނި ނައްތާލަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ހާއްސަކުރި ބިން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 2
ސްކޫލު ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވެމްކޯއިން ފަށައިފި

ދަރިވަރުން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.