20 ޖޫން

June 20, 2017 27
ޖުލައި 1ގައި ކުނި އުކާލަން ފެށޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މެދުވެރިކޮށް މާލޭގެ ގޭގެއިން ކުނި އުކާލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ގޭގެ އަދަދު މަދުވުމުން ޖުލައި 1 ގައި މުޅި މާލެއިން ކުނި އުކަން ފެށޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 20
ކުނި އުކަން ރަޖިސްޓްރީކުރީ 1،500 ގެއިން: ވެމްކޯ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މެދުވެރިކޮށް މާލެ އިން ކުނި އުކާލުމަށް މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ 1،500 ގެއިން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް 2 ކުންފުންޏަށް

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ މަސައްކަތެއް ހިންގަން ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 4
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރާ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފަށަައިފި

މޫދަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެޅުން މަދުކުރުމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަން ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 2
ޝައިޠާނުންނާ އެކުގައި ނުވުމަށްޓަކައި އިސްރާފުން ދުރުވުން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އިސްރާފު ކުރުމަކީ ޝައިޠާނުންގެ އަޚުންގެ ތެރެއިން މީހާ ހިމެނިގެންދާ ނުބައިވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ވަރަށް ވަރުގަދަޔަށް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އިސްރާފު ކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ އާއި އެކަމުގެ ހުރި ގެއްލުންތަކާއި އިސްރާފު ކުރަން މެދުވެރިވާ ސަބަބު ތަކާއި އެކަމުން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތްތަކާ މެދު...

23 މެއި

May 23, 2017 4
ކުނިއުފުލުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ބިދޭސީން ހޭލުންތެރިކުރަނީ

ކުނި އުކާލުމުގެ އާ ގަވާއިދަށް ބިދޭސީން ހޭލުންތެރިކުރުވުުގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އާއި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 5
ފުވައްމުލަކުގެ ކުނީގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އުފެދޭ ކުރި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެއްކޮށް ނައްތައިލުމުގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 12
ހުޅުމާލޭގައި ވެމްކޯ އިން ކުނި އުކާލަން ފަށަނީ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މުޅި ހުޅުމާލެ އިން ކުނި އުކައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފަށަން ނިންމައި، އެކަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 7
ވެމްކޯ އިން މުޅި މާލެއިން ކުނި އުކާދޭން ހުޅުވާލައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މުޅި މާލެއިން ކުނި އުކާދޭން ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 7
ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކަށް

މާލޭގެ އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކުން ކުނި އުކައިލުމުގެ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 2
ކުނިތަކެއްގެ ދަށުވެ 62 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 13) - އިތިއޮޕިއާގެ ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާގެ ކުނިގޮނޑަކުން ފޭބި ކުނިތަކެއްގެ ދަށުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 62 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 7
މާލެ ސާފުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ޗެލެންޖެއް: ތައްޔާރުވޭ

ޗެލެންޖަކީ މިއީ އެވެ؛ ތިޔަ ކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުން ވެގެން މާލޭގެ ކޮންމެވެސް މަގެއް ކުނި ކަހައި ސާފުކުރަންވީ އެވެ. އެކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އެ ޗެލެންޖް ދޭންވީ އެވެ. ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

February 15, 2017 5
ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް އިތުރު ދެ ސަރަހައްދަކަށް

މާލޭގެ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދަކުން ކުނި އުކައިލުމުގެ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 15, 2017 6
ބެޔާން މިޔުނިކްގެ އަގުވަޒަންކުރުން ޣިޔާސުއްދީނަށް

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް އުކައެއް ނުލާނެ އެވެ. އެ އެއްޗެހި ފޮނުވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށެވެ. އެޑިޑާސް އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 18
ކުނި އުފުލަން ވެމްކޯއިން 30 އުޅަނދު ގެނެސްފި

ކުނި އުފުލުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން އިތުރު 30 އުޅަނދު ގެނެސްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 5
ތިލަފުށީގަ ކުނި އަންދާ ޕްލާންޓެއް ހަދަން ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކ. ތިލަފުށީގައި ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި އެންދޭނެ އިންސިނިރޭޓަރެއް ބަހައްޓަން ޝައުގުވެރިވާ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 15
ކުނިކޮތަޅު އެލުވާލައިގެން ގެންދިއުން މަނާކުރަނީ

އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ބައިސްކަލްގައި ކުނިކޮތަޅު އެލުވައިގެން ގެންދިއުމަކީ މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ކުނި ނައްތައިލުމަށް "ފެހި ގުޅުން" ގާއިމުކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، ކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)އާ އެކު ވިޔަފާރިތަކަކާއި އަމިއްލަ...

January 18, 2017 26
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ބަގީޗާ ސާފުކޮށްފި

ކުނި އަޅައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮނޑުކޮށްފައި އޮތް ހުކުރު މިސްކިތުގެ ބަގީޗާ ސާފުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 19
ގޮނޑުވެފައި އޮތް ބަގީޗާ އަށް ޒިންމާވާނެ ބަޔަކު ނެތް؟

ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހައްދާފައިވާ ބަގީޗާ އަށް ކުނި އަޅައި ގޮނޑުކޮށްފައި އޮތަސް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 29
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ބަގީޗާ ކުނި ގޮނޑަކަށް!

ތާރީޚީ އަދި ސަގާފީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބިނާ ކަމަށްވާ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހައްދާފައިވާ ބަގީޗާ ކުނި ގޮނޑަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 7
އިތުރު ގެތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ކުނި އުކާލަން ފަށަނީ

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް އިތުރު ގޭގެ އަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އަންނަ މަހު ފުޅާކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ނިންމައިިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 3
ޒޯން 3ގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ތިލަފުށީގައި

ޒޯން ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރު، ތިލަފުށީގައި ގާއިމްކުރުމުގެ ފީޒިބިިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމަށް 5.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.