31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 9
ކަރުދާސް ރީސައިކަލްކޮށް ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަނީ

ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ކަރުދާސް ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 7
ބޮޑެތި ކުނި ހެޔޮ އަގުގައި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި ހެޔޮ އަގެއްގައި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ "ކޯލް އެންޑް ޕިކަޕް ސާވިސް"ގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 3
އައްޑޫގެ ކުނީގެ ހިދުމަތުން އަގު ނަގަން ނިންމައިފި

އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އައްޑޫގެ ކުނީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނީގެ ހިދުމަތުން އަގު ނަގަން ނިންމައި، ނަގާނެ އަގުތައް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 4
5000 މަތިގަނޑުން ރާއްޖެ ދައްކާލައިފި

ބޭނުން ނުކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ފެން ފުޅީގެ މަތިގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ރިސޯޓަށް އެވޯޑެއް

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓަކަށް "ތްރީއާރު އެވޯޑު"ގެ ނަމުގައި މިއަހަރު އެވޯޑެއް ދޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 2
"މަހާސިންތާއިން ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ"

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި މަހާސިންތާއިން، ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ލިބޭޏެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން...

July 17, 2016 13
ކުނީގެ މައްސަލައަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އޭޑީބީ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރު ތިމާވެށީގެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 6
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގައުމީ މަހާސިންތާއެއް ފަށަނީ

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 6
އުކުޅަހު ކުނި މެނޭޖްކުރާ ތަން އެއްކޮށް ހަލާކުވެއްޖެ

ކުނި ނައްތާލުމުގައި ނަމޫނާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ އއ. އުކުޅަހުގައި ކުނި ރީސައިކަލްކޮށް، މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރަށް ރާޅު އަރައި އެ ތަން ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 2
ކާބޯތަކެތި ފިނިކޮށްގެން ގެންގުޅެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކު؟

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި 43 ޕަސެންޓް މީހުން ގަބޫލުކުރަނީ ފިނިކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ގަންނަ ދުވަހު ފިނި ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެން ބޭނުންކުރަން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 38 ޕަސެންޓް މީހުން ބުނަނީ ގެރިމަސް ކެއްކުމަށް ފަހު އަލުން ފިނިކޮށްގެން ބޭނުންކުރުން ނުރައްކާތެރި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފިނިކޮށްފައި ހުއްޓަސް ކާނާ ނުބައިވެ...

29 ޖޫން

June 29, 2016 3
ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ވެސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރަނީ

މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ އުސޫލާއި ބައެއް ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 29
ކުނި ކޮތަޅުތަކުން މަގުތައް ނަޖިސްވަނީ، ހައްލެއް ބޭނުން

ރޯދަ މަސް ބޯމަތިވެގެން އައިއިރު އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށްވީ ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ފަހު ނެރޭ ކުނިތައް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާތީ އެވެ. ރޯދައަށް ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ފަހު، ބާ ސޯފާތަކަށް ދާންދެން ނެރެ ބައެއް މީހުން މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓި އެވެ. މިހާރު ވެސް ހަމަ އެ މައްސަލަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު މަގުގެ އެއް އަރިމަތީގައި ފާރުކައިރީގައި...

23 ޖޫން

June 23, 2016 4
ވެމްކޯގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް އުފުލުމަށާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 5
ސައޫދީގައި ދުވާލަކު 5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކާނާ އިސްރާފު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ރޯދަ މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު، ތައްޔާރުކުރާ ކާނާގެ 30 ޕަސެންޓް ނުވަތަ 1.2 މިލިއަން ރިޔާޟްގެ ކާނާ އިސްރާފުވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 1
ގޮނޑު ކައިރީގައި އުޅޭ ނަމަ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ކުނިގޮނޑާ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. ސަބަބަކީ ކުނިގޮނޑުން އަރާ ނުރައްކާތެރި ގޭސްތައް ނޭވާލާއިރު ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަނުމެވެ.

08 މެއި

May 08, 2016 8
ހޮޅުއަށްޓަކަށް ވެސް ސެލޫނަކަށް ވެސް އަދި ޑަސްބިނަކަށް ވެސް ފުދޭ ސައިކަލުތައް!

އަމިއްލަ ސައިކަލަށް އެހެން މީހަކު ސަވާރުވެގެން އޮއްވާ އެ މީހާއަށް "އާދޭސްކޮށްގެން" ސައިކަލް ހޯދަން ޖެހުނީ ކިތައް ފަހަރު ހެއްޔެވެ؟ މަގުމަތީ ޕާކް ކޮށްފައި ހުންނަ ސައިކަލްތަކަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ފިނިއަށްޓެކެވެ.