26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 1
ކުނި ދޯނިތައް ހުއްޓާލުމުން ބޮޑު ހަރަދެއް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ގެންދަން ބޭނުންކުރި ހަތަރު ދޯންޏަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރަންޖެހުނު ކަމަށާއި އެ ދޯނިތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުން ބޮޑު ހަރަދެއް ސަލާމަތްވެއްޖެ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 7
ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ވެމްކޯ އިން ފަށައިފި

މާލޭގެ ގޭގެ އިން ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 8
ގޭގެ އިން ކުނި އުކާލަން އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

މާލޭގެ ގޭގެ އިން ކުނި އުކާލުމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށައި އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ހިދުމަތް މުޅި މާލެ އަށް ފުޅާކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

December 21, 2016 22
ދޯނިތައް ދޫކޮށްލައި ކުނި އުކާލުން ސިނާއީ ވިލެޖަށް

ދޯންޏަށް ބަރުކޮށްގެން ކުނި އުކާލުން ހުއްޓާލައި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަލަށް ހިއްކި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 12
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭންކްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމުތައް ގާއިމު ކުރަން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުގެ އެހީއަށް ރާއްޖޭން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ކުނި ނައްތާލާ ބިމުގެ ވަށާފާރު ރާނަން ހަވާލުކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން...

November 29, 2016 2
ކުނި ނައްތާލަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބިން ދީފި

މާލޭގެ ކުނި ނައްތާލަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ހާއްސަކުރި ބިން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 2
ސްކޫލު ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވެމްކޯއިން ފަށައިފި

ދަރިވަރުން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 9
ކަރުދާސް ރީސައިކަލްކޮށް ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަނީ

ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ކަރުދާސް ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 7
ބޮޑެތި ކުނި ހެޔޮ އަގުގައި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި ހެޔޮ އަގެއްގައި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ "ކޯލް އެންޑް ޕިކަޕް ސާވިސް"ގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 3
އައްޑޫގެ ކުނީގެ ހިދުމަތުން އަގު ނަގަން ނިންމައިފި

އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އައްޑޫގެ ކުނީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނީގެ ހިދުމަތުން އަގު ނަގަން ނިންމައި، ނަގާނެ އަގުތައް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 4
5000 މަތިގަނޑުން ރާއްޖެ ދައްކާލައިފި

ބޭނުން ނުކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ފެން ފުޅީގެ މަތިގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ރިސޯޓަށް އެވޯޑެއް

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓަކަށް "ތްރީއާރު އެވޯޑު"ގެ ނަމުގައި މިއަހަރު އެވޯޑެއް ދޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 2
"މަހާސިންތާއިން ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ"

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި މަހާސިންތާއިން، ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ލިބޭޏެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން...

July 17, 2016 13
ކުނީގެ މައްސަލައަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އޭޑީބީ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރު ތިމާވެށީގެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 6
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގައުމީ މަހާސިންތާއެއް ފަށަނީ

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 6
އުކުޅަހު ކުނި މެނޭޖްކުރާ ތަން އެއްކޮށް ހަލާކުވެއްޖެ

ކުނި ނައްތާލުމުގައި ނަމޫނާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ އއ. އުކުޅަހުގައި ކުނި ރީސައިކަލްކޮށް، މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރަށް ރާޅު އަރައި އެ ތަން ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 2
ކާބޯތަކެތި ފިނިކޮށްގެން ގެންގުޅެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކު؟

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި 43 ޕަސެންޓް މީހުން ގަބޫލުކުރަނީ ފިނިކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ގަންނަ ދުވަހު ފިނި ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެން ބޭނުންކުރަން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 38 ޕަސެންޓް މީހުން ބުނަނީ ގެރިމަސް ކެއްކުމަށް ފަހު އަލުން ފިނިކޮށްގެން ބޭނުންކުރުން ނުރައްކާތެރި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފިނިކޮށްފައި ހުއްޓަސް ކާނާ ނުބައިވެ...

29 ޖޫން

June 29, 2016 3
ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ވެސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރަނީ

މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ އުސޫލާއި ބައެއް ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 29
ކުނި ކޮތަޅުތަކުން މަގުތައް ނަޖިސްވަނީ، ހައްލެއް ބޭނުން

ރޯދަ މަސް ބޯމަތިވެގެން އައިއިރު އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށްވީ ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ފަހު ނެރޭ ކުނިތައް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާތީ އެވެ. ރޯދައަށް ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ފަހު، ބާ ސޯފާތަކަށް ދާންދެން ނެރެ ބައެއް މީހުން މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓި އެވެ. މިހާރު ވެސް ހަމަ އެ މައްސަލަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު މަގުގެ އެއް އަރިމަތީގައި ފާރުކައިރީގައި...

23 ޖޫން

June 23, 2016 4
ވެމްކޯގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް އުފުލުމަށާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 5
ސައޫދީގައި ދުވާލަކު 5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކާނާ އިސްރާފު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ރޯދަ މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު، ތައްޔާރުކުރާ ކާނާގެ 30 ޕަސެންޓް ނުވަތަ 1.2 މިލިއަން ރިޔާޟްގެ ކާނާ އިސްރާފުވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 1
ގޮނޑު ކައިރީގައި އުޅޭ ނަމަ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ކުނިގޮނޑާ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. ސަބަބަކީ ކުނިގޮނޑުން އަރާ ނުރައްކާތެރި ގޭސްތައް ނޭވާލާއިރު ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަނުމެވެ.