18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 18
ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ވެމްކޯ އިން ހޯދަނީ

ކުނި އުކައި ދޭނެ މީހުން ހޯދަން ވެމްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 5
ކުނި އުކާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ވެމްކޯ އިން ގޭގެ އަށް

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށާއި ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް އަދި އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މާލޭގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 31
ކުނި އުކުމުގެ އާ ގަވާއިދަށް އަންގާރަދުވަހު އަަމަލްކުރަނީ

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުފުލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ގަވައިދަށް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އަމަލްކުރަން ފަށާއިރު މިހާތަނަށް މާލޭގެ 7000 ގޭބިސީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 39
ކުނި އުކުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކޮށްފި

އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުފުލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ގަވައިދާ އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހު އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 5
ކުނި އުކާލަން ބޭނުންވާ ގޭގެ އިތުރުކުރަނީ

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ބޭނުންވާ ގޭގޭގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަން ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕޭނެއް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 7
ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކަށް

މާލޭގެ އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކުން ކުނި އުކައިލުމުގެ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 8
ގޭގެ އިން ކުނި އުކާލަން އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

މާލޭގެ ގޭގެ އިން ކުނި އުކާލުމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށައި އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ހިދުމަތް މުޅި މާލެ އަށް ފުޅާކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

December 21, 2016 22
ދޯނިތައް ދޫކޮށްލައި ކުނި އުކާލުން ސިނާއީ ވިލެޖަށް

ދޯންޏަށް ބަރުކޮށްގެން ކުނި އުކާލުން ހުއްޓާލައި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަލަށް ހިއްކި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 9
ކަރުދާސް ރީސައިކަލްކޮށް ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަނީ

ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ކަރުދާސް ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 3
ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ވެސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރަނީ

މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ އުސޫލާއި ބައެއް ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 14
ކުނި އުކާލަން ފީ ނަގަނީ ހަރަދު ހަމަޖައްސަން: ވެމްކޯ

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ އުފުއްޔަށް އުކާލަން ގެންދާ ކުނިން ފީ ނަގަނީ ކުންފުނީގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން ކަމަށް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.