25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 26
ކުނި އެޅުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން އަވަދި ނެތި!

ވެރިރަށް މާލެއަކީ މަގުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގައި ހައްދުން ނައްޓާފައި އޮތް ތަނެކެވެ. ސުޕާރީ ޕެކެޓުން ފެށިގެން ގޮސް ގޭބިސީތަކުން އުކާލާ ކުނިބުނި އާއްމެވެ. އެތައް މަސައްކަތަކުން ވެސް ހައްލު ނުކުރެވި އޮތް އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ވަނީ އެންވަޔަމަންޓް ޕޮލިސް ތައާރަފްކޮށް މަގުތަކަށް ނެރެފަ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 15
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުނި އުފުލާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ކުނި އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 30
ކުނި އުކުން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ތޯރިގު

ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް އެންޑް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 16
ގަވާއިދާހިލާފަށް ކުނި އުކާ މީހުންގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްފި

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުފުލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 31
ކުނި އުކުމުގެ އާ ގަވާއިދަށް އަންގާރަދުވަހު އަަމަލްކުރަނީ

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުފުލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ގަވައިދަށް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އަމަލްކުރަން ފަށާއިރު މިހާތަނަށް މާލޭގެ 7000 ގޭބިސީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 17
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 17 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަށް 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (269 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީ ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 5
ކުނި އުކާލަން ބޭނުންވާ ގޭގެ އިތުރުކުރަނީ

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ބޭނުންވާ ގޭގޭގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަން ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕޭނެއް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 2
ކުންޏަށް ހައްލުގެންނަން 180 ރަށުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަން 180 ރަށުން އިއްޔެ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ރިސޯޓަށް އެވޯޑެއް

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓަކަށް "ތްރީއާރު އެވޯޑު"ގެ ނަމުގައި މިއަހަރު އެވޯޑެއް ދޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 6
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގައުމީ މަހާސިންތާއެއް ފަށަނީ

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 14
ކުނި އުކާލަން ފީ ނަގަނީ ހަރަދު ހަމަޖައްސަން: ވެމްކޯ

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ އުފުއްޔަށް އުކާލަން ގެންދާ ކުނިން ފީ ނަގަނީ ކުންފުނީގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން ކަމަށް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.