03 ޖުލައި

July 03, 2019 42
ސޮއިކުރި މަޝްރޫއުތަކަށް އެއް ބިލިއަން އަރާނެ: އަސްލަމް

ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބަނދަރާއި މަގު ހެދުމުގެ 36 މަޝްރޫއަކަށް އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަރާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 82
އިސްކުރު ފެން ބުއިމަށް ރައީސް ބާރު އަޅުއްވައިފި

ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ބޯފެން ބޮޑު އަގުގައި ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސްކުރު ފެން ބޭނުންކުރަން ބާރު އަޅުއްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވާހަކަފުޅު...

April 04, 2019 28
ހުޅުމާލޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 4
ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ފެން ވައިރުކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް އެކުލަވައިލަނީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ދޫކުރާ ފެނަކީ ބޯން ރައްކާތެރި ފެނަކަށް ވިޔަސް، ގޭގޭގައި ފެން ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ފެން ތަޣައްޔަރުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ފެން ވައިރުކުރުމުގެ ގައުމީ މިންގަނޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 7
އޭސީސީގެ އެންގުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ފެނަކަ

ސްރީލަންކާގެ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން 20 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެންގި އެންގުމަށް ތަބާވާނެ ކަމަށް ފެނަކަ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 10
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދެނީ

މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 01, 2018 30
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ތިން އަހަރުގެ އަމާޒެއް

އަމާޒަކީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

December 01, 2018 22
އުއްމީދަކީ ދިއްފުށީގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާވުން: އަފީފް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާ އެކު ދިއްފުށީގެ ގެސްޓް ހައުސްގެ އަދަދު ދެ ގުނައަށް އިތުރުވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދު ކަމަށް އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ފައުންޑަ އަދި ކްރައުން ކޮމްޕެނީގެ އެއް...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 6
ބޯފެން ރައްކާކުރަން 133 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭގެ 32 ރަށަކަށް ބޯފެން ރައްކާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 133 މިިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 8
ހަމައެކަނި ގުދުރަތީ ތަރައްގީއަށް ބަރޯސާއެއް ނުވެވޭނެ

ރާއްޖެއަކީ ހަމައެކަނި ގުދުރަތީ ތަރައްގީއަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބެވޭނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 8
ހޯރަފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ސާފު ބޯ ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 8
މީދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ރ. މީދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 48
ފެނުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭނީ ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްގެން: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 ޕަސެންޓު ހިއްސާ ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ޕްލާންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވިއްކާފައިވާއިރު، މާލޭގެ ފެނުގެ އަގު ދަށް ކުރެވެން އޮތީ އެ ހިއްސާ ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 2
18 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފިން: ތޯރިގް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 18 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު، 16 ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ގާއިމުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
ތިން ރަށެއްގައި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހއ. ބާރުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 21
މާލޭގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ތަރައްގީ ކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 10
ޗަމްޕާ އާއިލާއިން ދިއްފުށީގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްދެނީ

އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން (އޭއެފްޓީއެފް) އާއި މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61.7 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކޮށްގެން ކ. ދިއްފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ފެން ތަހުލީލު ކުރުމުގެ ހިދުމަތާ އެކު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން މިރޭ މާލޭގައި ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 16
ހިތަދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ސ. ހިތަދޫގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށް 109 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ސަރުކާރުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 17
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހއ. އާއި ހދ. ގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 6
ފަރަށް އެރި ބޯޓު ފުންކުރުމުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ފަރަށް އިއްޔެ އެރި ވިއެޓްނާމްގެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓު ފުން ކުރުމުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ފެން ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އިން ފަސް މަރު

އިންޑިއާ އަށް ކުރިމަތިވި ހަނަފަސްކަމުގެ އަސަރު ވަނީ 330 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮށްފަ އެވެ. ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ 300 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. އިންޑިއާ އަށް ހޫނުގަދަވެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ހޫނުމިން ވަނީ 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަަސް އަށް ވެސް އަރާފަ އެވެ.