14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 6
ކުޅުދުއްފުށީ ފެން ފެކްޓަރީން އަލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތާޒާ ފެން ބަންދުކުރުމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާފައި ހުންނަ ފެން ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ފަސް މަސް ފަހުން މިއަދު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް ބެވަރޭޖަސް މޯލްޑިވްސް (އައިބީއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 37
ކަރަންޓާއި ފެން ބިލްގެ ނޯޓިހަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން

އައްޑޫގައި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ހިދުމަތުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެނަކަ އިން ފޮނުވި ނޯޓިހަކާ ގުޅިގެން އާންމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 12
ފެން ބިލް ނުދައްކާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް

ފެން ބިލް ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 13
84 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ހަވާލުކޮށްފި

އދ. ހަންޏާމީދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރާށާއި 34 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކުރަން ދެ ކުންފުންޏަކާ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ފެނުގައި ހުންނަ "މައިކްރޮޕްލާސްޓިކް" ނުރައްކަލެއް ނޫން

ބޯ ފެނުގައި އެކުލެވޭ މައިކްޕްރާސްޓިކަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް މިހާތަނަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ނުދައްކާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެއާ އިންޑިއާގައި ޒަމްޒަމް ފެން އުފުލުން ހުއްދަކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާ ލައިން، އެއާ އިންޑިއާގައި ދަތުރުކުރާ ހައްޖާޖީންނަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިންޑިިއާ އަށް ޒަމްޒަމް ފެން ނުއުފުލޭނެ ކަމަށް ބުނެ ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އެންމެ ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 2
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރަން ފަށައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 38
ޖަލަށް ފެނުގެ ހިދުމަތް ދޭން ކުންފުންޏެއް ހަދައިފި

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގައިދީންނާއި އެކި ހާލަތްތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ކުޑަކުރަން، ހާއްސަ ވަކި ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި، މާފުށީ ޖަލުގައި ފެން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 82
އިސްކުރު ފެން ބުއިމަށް ރައީސް ބާރު އަޅުއްވައިފި

ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ބޯފެން ބޮޑު އަގުގައި ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސްކުރު ފެން ބޭނުންކުރަން ބާރު އަޅުއްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ފެން ވައިރުކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް އެކުލަވައިލަނީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ދޫކުރާ ފެނަކީ ބޯން ރައްކާތެރި ފެނަކަށް ވިޔަސް، ގޭގޭގައި ފެން ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ފެން ތަޣައްޔަރުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ފެން ވައިރުކުރުމުގެ ގައުމީ...

March 19, 2019 17
ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެން ދޫކުރަނީ ރާއްޖޭގައި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ދޫކުރާ ފެނަކީ މި ސަރަހައްދު ގައުމުތަކުގައި ދޫކުރާ ބޯފެނުގެ ކޮލިޓީއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސަޕްލައި ފެން ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ....

18 މާޗް

March 18, 2019 18
11 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމު ކުރަނީ

އެގާރަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 29
50 ޕަސެންޓް މީހުން ގަވައިދުން ފެން ބިލް ނުދައްކާ

ފެން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަސްޓަމަރުން އެބަތިބި ކަމަށާއި އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގަވައިދުން ބިލް ނުދައްކާ ގިނަ...

February 28, 2019 27
ބާ ފެން މީޓަރުތައް ބަދަލުކުރަނީ

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ފެނުގެ ހިދުމަތް ދޭން ބަހައްްޓާފައިވާ މީޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ބާވެ ހަޑިވެފައިވާ މީޓަރުތައް ބަދަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ މީޓަރުތައް ބަދަލުކުރަން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 51
ފެން ބިލްގެ ޖޫރިމަނާ ވެސް މާފުކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލއުއެސްސީގެ ފެން ބިލްތަކަށް އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

September 20, 2018 6
ބޯފެން ރައްކާކުރަން 133 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭގެ 32 ރަށަކަށް ބޯފެން ރައްކާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 133 މިިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 6
ވިލިމާލޭން ތިން ގަޑިއިރަށް ފެން ކަނޑާލަނީ

ވިލިމާލޭގެ ފެނުގެ ވިއުގަޔަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް، މާދަމާރޭ ތިން ގަޑިއިރަށް އެ އަވަށުން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 7
ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަން 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 12
ފެނުގެ ނިޒާމު ގުޅާލަން ހޮޅި ވަޅުލަން ފަށައިފި

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖާ އެކު ދެ ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ގުޅާލަން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 114
އިސްކުރު ފެން ބަރާބަރު! ނުބޮނީ ކީއްވެ؟

ނުބަ އެވެ؛ ރައްކާތެރިއެއް ނޫނެވެ.--މިއީ، އިސްކުރުން ފެން ނަގައިގެން ނުބޮނީ ކީއްވެގެންތޯ އަހާލީމާ ލިބޭ ދެ ޖަވާބެވެ. އެކަމަކު އިސްކުރު ފެނަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އަގުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެން ފުޅި ގަނެގެން ބޯން މި ސަބަބުތައް ކަމުދޭ ހެއްޔެވެ؟

17 ޖޫން

June 17, 2018 3
އިންޑިއާ ބޮޑު ކަރުހިއްކުމަކަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު!

ނިއުދިއްލީ (ޖޫން 17) - އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 600 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފެނަށް ޖެހި، މިހާތަނަށް ތަޖުރިބާ ނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު 'ގައުމީ ކަރުހިއްކުމަކަށް' ގައުމު ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދީފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 1
ފެން ކުންފުނީގެ ފައިދާ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށްވެއްޖެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު 264.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ. މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 15.5 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 2
މާލޭގެ ތިން ސަރަަހައްދަކުން ފެން ކެނޑިއްޖެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަމުންދާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، މާލޭގެ މަގެއް ކޮންނަނިކޮށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ފެން ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދަކުން މިރޭ ފެން ކެނޑިއްޖެ އެވެ.