16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
ރޯދަމަހަށް ތޮއްޑޫން 118 ދަނޑު ދޫކުރި

އަންނަ ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދަން އއ. ތޮއްޑޫން 118 ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 1
ބަރުދަން ލުއިކުރަން މުހިންމު 5

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުން ނަމަ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކަސްރަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑުކުރަންޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަނގަޅު ޑައިޓެއްގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރެގެން ނޫނީ، ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 4
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ދެގުނަ ދަށަށް

ރޯދަ މަހު ފެށުނު އިރު 40ރ. އަށް ހުރި ކަރާ ކިލޯގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 8
ދަތިކަމެއް ނެތި ކަރާ ލިބޭނެ: ދަނޑުވެރިން

މިދިޔަ އަހަރު ކަރާގެ އަގު ބޮޑުވި ނަމަވެސް މި އަހަރު ރޯދަމަސް ނިމެންދެން ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަރާ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ދަނޑުވެރިން ބުނެފި އެވެ.

May 05, 2019 7
ކަރާގެ އަގު ދެ ގުނަ ބޮޑުވެ ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް

ތިން ދުވަސް ތެރޭ ކަރާގެ އަގު ދެ ގުނަ އަށް ބޮޑުވެ، ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 30ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން މާލެ ގެންނަ ކަރާގެ އަދަދު މަދުވުމުން، އޭގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މީގެ ކުރިން ރޯދަމަހު މުހައްމަދު ޝާހިދު ދުރާލައި މާލޭ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮޕީ ފަތާއި ކަރާ އަދި ކުރުނބާ ފަދަ ބާވަތްތައް ގެނެ އެވެ. ޝާހިދު ފަދަ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް ރޯދަމަހަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދުވަސްވަރެ އެވެ. އެހެންވެ ދުރާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާވަތްތައް ހައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ކ. ކާށިދޫގެ...

22 މެއި

May 22, 2018 4
25 ޓަނުގެ ކަރާ މާލެ އަށް ފޮނުވަން: ތޮއްޑޫ

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާގެ އަގު އުފުލެނީ ތޮއްޑޫން ކަރާ ފޮނުވާ ވަރު މަދުވުމުން ކަމަށް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ދޮގެއް ކަމަށާއި، ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު 25 ޓަނުގެ ކަރާ...

May 22, 2018 6
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ

ކަރާ ހެއްދުމަށް މަޝްހޫރު އއ. ތޮއްޑޫން ގެންނަ ކަރަލުގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 4
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރާ މިއަދު މާލެ ގެނައުމާ ގުޅިގެން، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 11
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 40ރ. އުފުލިއްޖެ

ކަރާ ހެއްދުމަށް މަޝްހޫރު އއ. ތޮއްޑޫން ކަރާ ގެންނަ އަދަދު މަދުވުމުން، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 40ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 18
ބާރު ބޮޑު، އަގު ބޮޑު، ބާޒާރެއް!

މުލަ ރޯދަ ދުވަހާއެކު ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2018 21
އަގުތައް މައްޗަށް، ބައެއް އެއްޗެހި ލިބުން ދަތި!

ކަރާ، މިރުސް އަދި ދޮންކެޔޮ ލިބުން ދަތިވެ، ރޯދަ މަހު ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 18
ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެ، ކަރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކަރާ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވުމާ ގުޅިގެން، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ކަރާ ލިބުން ދަތިވާނެ ކަމަށް، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 10
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ރަށްރަށުން ގެންނަ ކަރާ މަދުވެ، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 11
ތޮއްޑޫ ފަޅޯ ދަނޑުތަކަށް މިިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި އއ. ތޮއްޑޫގެ ފަޅޯ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
މާރުކޭޓު ތިޔާގިވެ، ކަރާގެ އަގު އަތް ފޯރާ ފަށަށް

މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެހި ތިޔާގިވެ، ކަރާގެ އަގު ވެސް އެންމެ ފަހުން ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 7
ކަރާ ފަނި ބޮވޭ ވަރަށް ކަރާގެ އަގު ދަށަށް

ރޯދަ ވިއްލާ ވަގުތު ކަރާފަނި ތައްޓެއް ނެތް ނަމަ ބައެއް މީހުން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. ރޯދަ ވީއްލޭ ކަމަށް ގަބޫލެއް ވެސް ނުކެރެވެ އެވެ. އެހާ ވެސް ދިވެހިން ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު ކަރާފަނި ބޯން ބޭނުންވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ކަރާގެ އަގު ހުރީ އަތް ނުފޯރާ ހިސާބުގަ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 4
ކަރާގެ އަގު ރަނަށް، ތިޔާގި ވާން 10 ވަރަކަށް ދުވަސް

"ދިވެހި ކަރާ ކިލޯއެއް 75ރ. އަށް. ބޭރު ކަރާ ވިއްޔާ 45ރ.، 55ރ. އަށް ދެވިދާނެ."

June 07, 2016 3
ކަރާގެ އޮށްތައް ފިލުވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތް

ރޯދަ މަހެއްގައި ނަމަ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް މޭވާ އަކަށް ވާނީ ކަރަ އެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް ރޯދަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މޭވާގެ އެއް ބާވަތެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 4
ކަރާ ނުފަޅައި، ކަރާ ދޮންވެފައިތޯ ބަލާނީ ކިހިނެއް؟

ރޯދަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މޭވާ އަކީ ކަރަ އެވެ. ފަނި ގިރުމަށް ހާއްސަ އެވެ. އެކަމަކު ރޯދާ ވީއްލާ ވަގުތު ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް، ބާޒާރުން ގެނައި ކަރަޔަކީ ދޮން ނުވާ، ރަހައެއް ނެތް ކަރައެއްކަން އެނގޭ ހިސާބުން ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަސް ވެސް ޚަރާބުވެދާނެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 4
ގަމީރާ އަށް މި ފަހަރު ރޯދަ އަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވުނު

އާދައިގެ މަތިން މި ފަހަރު ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އަންނަނީ ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. ދަނޑުވެރިންގެ ތައްޔާރީތައް އެންމެ ފަސޭހަ އިން އެއް ތަނަކުން ފެންނަ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓަށް ބަލާލުމުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އެންމެ އާދައިގެ ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުންނާއި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ...