05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 2
ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ގަވާއިދާޚިލާފަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު އިސް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ރަންޖަން ރަމަނަޔަކަ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
އުތުރުކޮރެއާގެ ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަށް އެމެރިކާ ތައްޔާރު

"ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭނެ ކަމަށް (އެމެރިކާއަށް ސިހުމެއް ދޭނެ ކަމަށް) ބުނެ އުުތުރު ކޮރެއާއިން ދިން އިންޒާރަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
ތޫނު ހަތިޔާރާ އެކު ދެ މީހަކު މަރަދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތޫނު ހަތިޔާރާ އެކު ދެ މީހަކު ސ. މަރަދޫން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 5
ކޮންގްރެސްގެ ހުއްދަ ނެތި ސައުދީއަށް ހަތިޔާރު ވިއްކަނީ

ކޮންގްރެސްއަށް ހުށައެޅުމެއް އަދި ހުއްދަ ހޯދުމެއް ވެސް ނެތި، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 10
ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ގެއްލުންވާނީ އެމެރިކާއަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ސައުދީއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް ސައުދީ އަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނީ އެމެރިކާ އަށް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 5
ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު މީހަކު މާލޭ ބަންދަށް

ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން އެ ގައުމަށް ދާން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ޖަލު ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 3
ހިބަޅިދޫގެ ހުކުމް މިވަގުތު ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭނެ: ކޯޓު

ބ. ހިބަޅިދޫއާ ކުރިން ހަވާލުވެ އޮތް ކުންފުންޏަށް އެރަށް އަލުން ދޭން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާތީ ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް މިވަގުތު ތަންފީޒުކޮށް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 2
ސައުދީ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަން އެމެރިކާ އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
"ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދަނީ މިއަންމާއަށް ހަތިޔާރު ދެމުން"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާ އާއި ސީރިއާ އަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހަތިޔާރު ވިއްކަމުންދާ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 7
ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ފްލެއާ އަރުވަނީ

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއްގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަ ރަށެއްގައި ފްލެއާ އަރުވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އައިއެސްގެ ހަތިޔާރާ ބެހޭ ވަޒީރުން މަރު

ބަޣުދާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އިރާގާއި ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ދެކޮޅަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭ ކޯލީޝަނުން ހަމަލާދީ އައިއެސްގެ ހަތިޔާރާ ބެހޭ އިސް ދެ ވަޒީރަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 13
ނާޒިމްގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އާއިލާއިން އެދެފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ފިސްތޯލައިގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ދިނުމަށް ނާޒިމްގެ އާއިލާއިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 15
ނާޒިމް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ރޯދަ މަހު ގޭ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އަނބުރާ މިއަދު ޖަލަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 4
ހަތިޔާރު އުފައްދަން ސައުދީން ގައުމީ ކުންފުންޏެއް ހަދައިފި

ރިޔާޒް (މެއި 18) - ހަތިޔާރު އުފައްދަން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ގައުމީ ކުންފުންޏެއް ހަދައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 6
އެމެރިކާ އިން ސައުދީ އަށް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 13) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 6
އަދީބު ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުމުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 4
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އިތުރުކޮށް، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ގައުމަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 2
ހިބަޅިދޫ އަލުން ދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ފެނުނު ބ. ހިބަޅިދޫ އެރަށް ކުރިން ގެންގުޅުނު ފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 10
މޮހޯ ހިއްސާވި ކުންފުންޏަށް ހިބަޅިދޫ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ބ. ހިބަޅިދޫން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ފެނުނުއިރު އެ ރަށް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ އޮތް ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް ކުންފުންޏާ އެރަށް ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 3
ސައުދީ އަށް އެމެރިކާ އިން ހަތިޔާރު ވިއްކާވަރު މަދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 14) - ޔަމަނަށް ދޭ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާ އިން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވިއްކާ ހަތިޔާރު މަދުކޮށްފި އެވެ.