26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 5
ތޫފާނު ނިވާރުގެ އަސަރު ކުރާނެކަމަކަށް މިހާރު ނުބެލެވޭ

އިންޑިއާގެ ބޭ އޮފް ބެންގަލް ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ތޫފާނު ނިވާރުގެ ނުސީދާ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރި ނަމަވެސް، އެ ތޫފާނުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ރާއްޖެއަށް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް މިހާރު ނުބެލެވޭ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ (މެޓް އޮފީސް) މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 12
ތޫފާނު ނިވާރުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނީ ބުދަ ދުވަހު

ބޭ އޮފް ބެންގަލް ސަރަހައްދުގައި މި ވަގުތު އުފެދިފައިވާ ޑިޕްރެޝަން، ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެމިލް ނާޑޫ އަށް އެރުން އެކަށީގެންވާތީ އެ ތޫފާނުގެ ނުސީދާ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
މިއަދާއި މާދަމާ ވެސް މޫސުން ގޯސް

މި ދުވަސްވަރު ކުރަމުން އަންނަނީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ދުވަސްވަރުގެ ވިއްސާރަ ކަމަށާއި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 1
ތޫފާނުގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެ، އެކަމަކު މޫސުން ގޯސްވާނެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާން "އެލީސިއާ" ގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެއަށް ވާރޭ ވެހޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް އޮފީސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 1
މޫސުން ރަނގަޅުވާން ފަށާނީ އަންނަ ހަފުތާގައި: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރުގައި އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާ އެކު ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި މޫސުން ރަނގަޅުވާން ފަށާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް، 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ

މުޅި ރާއްޖެ އަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ސަމާލުވާން އެދި މެޓް އޮފީހުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 2
މިދިޔަ މަހަކީ ދުނިޔެ އަށް އެންމެ ހޫނުވި މަސް

ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވި ކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިރޭ އޮރެންޖު އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
މާލެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފި

އާއްމުކޮށް މާލެއަށް އުދަ އަރާ ހިސާބުތަކަށް މީގެ ކުރިން އުދަ އަރާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިއަދު އުދަ އަރައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 1
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދަ އަރައިފާނެ: މެޓް

މާލެ އަތޮޅުން އައްޑުއާ ދެމެދުގެ ރަށްރަށް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެ ސަމާލުވާން އެދެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020
މިއަދު ވެސް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: މެޓް

ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ހުދު އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 1
މިއަދު އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވޭ: މެޓް

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވެ، ރާޅުއަރާފާނެ: މެޓު

މުޅި ރާއްޖެ އަށް މިއަދުގެ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ވިއްސާރަކޮށް، ރާޅުއަރާފާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު އުދަ އެރުން ދުރު: މެޓް

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް އުދަ އެރުމުގެ ހާދިސާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ބާނި ކުޑަ ކަމަށް، މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 13
އައްޑު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައަރަނީ

އައްޑު އަށް މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 18
ބައެއް ރަށްރަށް ލޮނުގަނޑުގެ އަޑިއަށް!

ދިއްފުއްޓަށް އުދަ އަރާފައިވާ މަންޒަރުން ފެންނަނީ މުޅި ރަށުތެރޭގައި ލޮނުގަނޑު ބޮޑުވެފައި އޮތް ތަނެވެ. ގދ. ތިނަދުއަށް އުދަ އެރީ، ބަނދަރުގައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު ތޮށިގަނޑުން އެއްގަމަށް ގެންނަހާ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހާމެ އުސްކޮށެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 1
ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ވައިގަދަ، ސަމާލުވޭ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ވަރަށް ގަދަޔަށް ވައި ޖެހެމުން ދާތީ ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަންގައި މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު ރީނދޫ އެލާޓް،ނެރެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 10
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވޭހި ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2020
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މޫސުން ގޯސް ވާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 5
ތޫފާނު އަމްޕަންގެ އަސަރެއް ދެން ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ

ބޭ އޮފް ބެންގަލް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާނު އަމްޕަންގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑު ގަދަވި ނަމަވެސް އެ ތޫފާނު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ގޮސްފައި ވާތީ އޭގެ އަސަރު ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.