21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 3
މެދު ރާއްޖެއަށާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދަ އަރާފާނެ

މެދު ރާއްޖެތެރެ އާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 3
ވިއްސާރަ ދުވަހެއް، މޫސުން ގޯސްވާނީ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މިއަދު ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި މޫސުން އެންމެ ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 22
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވާރޭ ވެހެން ފަށައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު، މެޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 10
ހޫނު ގަދަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު ވިއްސާރައިގެ އަސަރުތައް

ހޫނު ގަދަ ދުވަަސްކޮޅަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރުކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު، މެޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 3
ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް މިރޭ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ވިއްސާރަ ބޮޑަށް ކުރަނީ އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް

ރެ އިން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަހައްދަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރަ މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ލައްވާލާނީ އިތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 1
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ވިއްސާރަ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 15
މާލޭގެ މަގުތަކުން ފެން ހިންދަން ސިފައިން ނިކުމެއްޖެ

އާދަޔާ ހިލާފަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހިންދަން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 10
މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތައް ފެނު އަޑީގައި!

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައި ނުވާ ވަރަށް، މިއަދުގެ ވިއްސާރައިގައި ފެން ހެދި، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވަން ވެސް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 1
ރ. އަތޮޅުން ގދ. އާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް

ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ވައިޓް އެލާޓް، މި ވަގުތު އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް

މުޅި ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި މި ވަގުތު އެންމެ އުތުރުގެ ހަ އަތޮޅަށް މެޓު އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 1
ހޮނިހިރާ ހަމަ އަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ! ރައްކާތެރިވޭ!

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ހޮނިހިރާ ހަމައަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށާއި ވައިގަދަވެ، ކަނޑުގަދަވާނެތީ މޫސުމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 5
އީދަށްް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ އަލިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓުން، މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 6
ހޮނިހިރާ ހަމަ އަށް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވާނެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމަ އަށް ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 3
އުދަ އަރައިފާނެތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ކަނޑުތަކުގައި ބާނި ބޮޑުވެފައިވާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަަކަށް ވެސް މިއަދު އުދަ އަރައިފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 2
އުދަ އަރާފާނެތީ ސަމާލުވާން މެޓުން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 1
މޫސުން ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުތެރެއަށް: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކަމަށް މެޓު އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 1
ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ހަމައަށް މެޓު އޮފީހުން މިއަދު ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

May 25, 2018 2
ތޫފާން ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ނުރައްކަލެއް ނެތް: މެޓް

އަރަބި ކަނޑުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ޖެހި އޭގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 9
ބާރުގަދަވަމުން އަންނަ ތޫފާނަކީ "މެކުނު"

އަރަބި ކަނޑުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ، ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތޫފާނަށް ދީފައި ވަނީ ރާއްޖޭން ހުށަހެޅި ނަން "މެކުނު" ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ ބުނީ އެ ކޮޅިގަނޑު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

May 24, 2018
ކ އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ހަމައަށް މެޓު އޮފީހުން ރީނދޫ އެލާޓް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

May 24, 2018 1
މޫސުން ގޯސްވެ، ގިނަ އަތޮޅު ފެރީތައް ކެންސަލްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން އަތޮޅުތަކުގައި ދުއްވާ އަތޮޅު ފެރީތައް، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.