26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ގެއްލުނު އަނގޮޓި ހޯދައިދިނީ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކު

އުމުރުން 93 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިނގިލީގައި އޮތް ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި 71 އަހަރު ފަހުން ގެއްލި އެކަމުގެ ހިތާމާގައި ހުއްޓާ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކު އެ ހޯދައިދީފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 58
ކައިވެނީގެ ސަޕްރައިޒަކަށް ދެ މިނެޓުގެ ހަވައެއް

ކައިވެންޏެއްގެ އުފަލުގައި ސަޕްރައިޒަކަށް ވެރިރަށް މާލޭގައި ދެ މިނެޓަށް މިރޭ ހަވާ އަރުވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 3
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާއި ރޯހަންޕްރީތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދިިންތާ ހަފުތާއެއް ވެސް ނުވަނީސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިިކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މައިންބަފައިންގެ އިސްކޮޅު ފޮޓޯއެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއްގައި އަންހެން މީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ބައިވެރި ނުވެވުމުން، އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިސްކޮޅު ވަރުގެ ބޯކަރުދާހަކަށް ޕްރިންޓްކޮށް، ބައްޓަމަށް ކަފާފައި ބަހައްޓައިގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އެމެރިކާ-ކެނެޑާ ބޯޑަރުގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ތާށިކަމާ ހެދި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބޭއްވެން ނެތުމުން ކެނެޑާގެ ދެ މީހަކު އެ ގައުމާއި އެމެރިކާގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 9
އެންމެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ފިންލެންޑްގެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މާރިން ލޯބިވެރިޔާ މާކަސް ރައިކޯނެންއާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދުވަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 6
އާއިލާއިން ދެއްކި މީހާ އާއި ލޯބިވެރިޔާއާ ވެސް އިނދެފި

އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު، އޭނާ ކައިވެނިކުރަން އާއިލާ އިން ދެއްކި މީހާ އާއި އަސްލު ލޯބިވެރިޔާއާ އެއްފަހަރާ އެއްފަހަރާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 3
ޑެންމާކް ބޮޑުވަޒީރުގެ ކައިވެނި ތިން ފަހަރަށް ފަސްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މި އަހަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ކައިވެނިތައް ވަނީ ތާވަލުން ކައްސާލައިގެން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކެންސަލްކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތައް ވަނީ ކުރިން ބާއްވަން ނިންމިހާ ކުލަގަދަކޮށް ބޭއްވެން ނެތުމުން ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބާއްވައިފަ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންގެ ކައިވެނީގެ...

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
ދެމަފިރިންގެ އިސްކޮޅުގައި ވެސް ތިން ފޫޓް

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ފީރޯޒް ނިންމައިގެން ހުރީ ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު 25 އަހަރުގެ ޒުވާނާގެ ހަޔާތް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އަލަތު ކައިވެންޏާ އެކީ ބަދަލުކޮށްލައިފަ އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ހާއްސަ ކަމަކީ އިސްކޮޅުގައި އެންމެ ތިން ފޫޓް ހުރި ފީރޯޒަށް ހަމަ އެ އިސްކޮޅުގެ އަންބަކު ލިބުމެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 2
ކައިވެންޏަށް ރައްކާކުރި ފައިސާކޮޅު ފަގީރުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ވަގުތަކީ އެންމެންނަށް އެހީ ބޭނުންވެފައިވާ ވަގުތެކެވެ. ކިރިޔާ ވެސް މީހަކަށް އެހީއެއް ވެވެން އޮތް ނަމަ އެ ނަމޫނާ ދައްކާ މީހުން ވެސް މިހާރު ގިނަ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި ރިކްޝާ ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މި ޒުވާނާ އަކީ ވެސް ހަމަ މިފަދަ މީހެކެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެކަމާ ހިލާފުވެ ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވި މައްސަލައެއްގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ދެމަފިރިއަކު ޕާޓީގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 22
އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ކައިވެންޏަކާ އެކު ފާޑުކިޔުން

އުމުރުން 103 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 27 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 11
އައްޒަ އާއި މުއާ ކައިވެނިކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އެންގޭޖްވި ދެ ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފަ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 2
ސަނާ އާއި ޕާރަސްގެ ކައިވެނީގެ ޝޯއެއް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނެލުން ނިންމައިލި "ބިގް ބިސް" ސީޒަން 13 ގައި ވާދަކުރި ދެ ބައިވެރިއަކާ އެކު އެ ޗެލުން ކައިވެނީގެ އާ ޝޯއެއް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 2
ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ ސިއްރު ކައިވެނިން ލިބުނީ އަނިޔާއެއް

ފިރިމީހާ ސިއްރުން ތިން ވަނަ ކައިވެންޏެއްކުރަން އުޅެނިކޮށް، ހަފުލާ އޮތް ތަނަށް ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނަކު ވަދެ ޒުވާބުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައި، ފިރިމީހާ މީހާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 7
އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރުގެ ކައިވެނި ރާއްޖޭގައި

އިނގިރޭސި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑާއި ލޯބިވެރިޔާ މެގަން ޑޭވިޒްގެ ކައިވެނި އަންނަ މެއި މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020
ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން ނުވުމުން ފޭކް ކިޑްނެޕެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އަންހެން މީހާއާ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން ނުވުމުން ކޮލަމްބިއާގެ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އޮތް ދުވަހު، ކިޑްނެޕްކޮށްފި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ބޮޑު ބުރައެއް ޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 9
ހުރިހާ ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެނިކޮށްދޭން ކޯޓުން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނިކޮށް ނުދޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެސް ކައިވެނިކޮށް ދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ދިޔައީ އެމްބިއުލާންސްގައި

މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއަކަށް، ކައިވެނިކުރާ ދެ މީހުން އާއިލާގެ މީހުންނާ އެކު، އެމްބިއުލާންސެއްގައި ދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކަން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.