20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 11
އައްޒަ އާއި މުއާ ކައިވެނިކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އެންގޭޖްވި ދެ ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފަ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 2
ސަނާ އާއި ޕާރަސްގެ ކައިވެނީގެ ޝޯއެއް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނެލުން ނިންމައިލި "ބިގް ބިސް" ސީޒަން 13 ގައި ވާދަކުރި ދެ ބައިވެރިއަކާ އެކު އެ ޗެލުން ކައިވެނީގެ އާ ޝޯއެއް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 2
ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ ސިއްރު ކައިވެނިން ލިބުނީ އަނިޔާއެއް

ފިރިމީހާ ސިއްރުން ތިން ވަނަ ކައިވެންޏެއްކުރަން އުޅެނިކޮށް، ހަފުލާ އޮތް ތަނަށް ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނަކު ވަދެ ޒުވާބުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައި، ފިރިމީހާ މީހާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 7
އިނގިރޭސި ގައުމީ ކީޕަރުގެ ކައިވެނި ރާއްޖޭގައި

އިނގިރޭސި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑާއި ލޯބިވެރިޔާ މެގަން ޑޭވިޒްގެ ކައިވެނި އަންނަ މެއި މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020
ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން ނުވުމުން ފޭކް ކިޑްނެޕެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އަންހެން މީހާއާ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން ނުވުމުން ކޮލަމްބިއާގެ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އޮތް ދުވަހު، ކިޑްނެޕްކޮށްފި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ބޮޑު ބުރައެއް ޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 9
ހުރިހާ ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެނިކޮށްދޭން ކޯޓުން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނިކޮށް ނުދޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެސް ކައިވެނިކޮށް ދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ދިޔައީ އެމްބިއުލާންސްގައި

މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއަކަށް، ކައިވެނިކުރާ ދެ މީހުން އާއިލާގެ މީހުންނާ އެކު، އެމްބިއުލާންސެއްގައި ދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކަން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 11
ކައިވެނީގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރާ ޕްރޮގްރާމަށް ލުޔެއް

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުސޫލު ފެމިލީ ކޯޓުން ލުއިކޮށް ދީފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 22
އަންނަ އަހަރު ރީތި ތާރީހުތަކުގައި ކައިވެންޏެއް ނެތް

އަންނަ އަހަރު ވެސް އެއްވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކޮށް ނުދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ. އެހެންވެ އަންނަ އަހަރުގެ ބައެއް ރީތި ތާރީހުތަކުގައި ކައިވެންޏެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ކައިވެންޏަށް 80 އަހަރު، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކައިވެނީގެ ރެކޯޑް އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ކައިވެންޏަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ޓެނިސް ތަރި ރަފައެލް ނަޑާލް ކައިވެނިކޮށްފި

ސްޕޭންގެ މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ރަފައެލް ނަޑާލް ހޯމަ ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 3
ފިރިމީހާގެ ގޭގައި ފާހާނާ ހުރުން ކައިވެނީގެ ޝަރުތަކަށް

އިންޑިއާގެ މަދިޔަ ޕަރްދޭޝްގެ ބޯޕާލްގައި ފިރިހެނަކު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ އޭނާގެ ގޭގައި ފާހާނާއެއް ހުރިކަން އަންހެން މީހާ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ފިރިހެނަކު ރުއިން ބޮޑު ކަމަކަށް ހެދުމުން މާފަށް އެދެފި

ދައްތަގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޖަޒުބާތީވެގެން ގޮސް ރޮވުމުން އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވި ހުތުރެއް ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ޗެޗްނިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކަށް އާންމުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓު ހުންނަ މީހާ ކައިވެނިކޮށްފި

ބޯބޯގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އަދި ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގައި ދިރިއުޅޭ، އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓް ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ބުރުހާން ކްރިސްތީ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 4
އަބަދު ވެޑިން ޑްރެސް ލައިގެން އުޅޭ މީހެއް

އޭނާ ބާޒާރުކޮށްލަން ދާއިރު ވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، ޖިމަށް ދާއިރު ވެސް، މަހަށް ދާއިރު އަދި ހާއްސަ ހަފުލާއަކަށް ދިޔަޔަސް އަބަދު ލަނީ އެއް ހެދުމެކެވެ. އެއީ ކައިވެނީގެ ހެދުމެވެ. އެ ނޫން އެއްޗެއް އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑެލެއިޑަށް ނިސްބަތްވާ 43 އަހަރުގެ މި އަންހެން މީހާ އަށް ލެވޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އަދި އެ ނޫން...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 6
ކައިވެނި ހަފުލާގައި ބޮން ގޮއްވުން: އުއްމީދުތައް ފެނަށް

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 19) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އެތައް ބަޔަކު އިއްޔެ މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު، އެ ހަފުލާ ބޭއްވި ދެމަފިރިންގެ އުއްމީދުތައް ވިއްސިވިހާލިވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 14
ރިސޯޓް އެއްކޮށް ބުކް ކޮށްގެން އިންޑިޔާގެ ކައިވެއްޏެއް!

އިންޑިޔާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާތައް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ދިގު ދެމިގެންދާ ވަރަށް "ގްރޭންޑް" ހަފްލާތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާންމުކޮށް ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެންދާ އިންޑިޔަން ކައިވެނި ހަފްލާއެއް މިފަހަރު މިއޮތީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގަ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 152
ދެއަންބަށް ދެން އިނދެވޭނީ ދޮށީ އަނބި ބަޔާންދީގެން!

ދެ އަންބަށް ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ދޮށީ އަނބިމީހާ އާއި ދަރިންނަށް ޚަރަދު ކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނބިމީހާގެ ބަޔާނެއް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
އެއާޕޯޓެއްގެ "ބެގެޖް ކްލެއިމް" ގައި ކައިވެނިކުރަނީ

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވެ ގުޅުން ބަދަހިވި ތަނެއްގައި ކައިވެނިކުރުމަކީ މީހުން ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. އެމެރިކާގެ މި ދެ މީހުން ވެސް ބޭނުންވީ އެގޮތެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
ދެމަފިރިން ކޯރަށް ވެއްޓުނަސް، ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު، އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި އަލަށް ކައިވެނިކުރި ދެމަފިރިއެއްގެ ފޮޓޯ ތަފާތު ގޮތަކަށް ނަގަން ފޮޓޯގްރާފަރަކު ގަހެއްގައި ބޯކޮޅުވަތަށް އެލިގެން އޮތް މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ އަށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުއްޓުނެވެ. މިފަހަރު ވެސް ކެރެލާގެ މިފަދަ ހާދިސާއެކެވެ.