15 ޖުލައި

July 15, 2019 2
ރާއްޖޭގައި މައިންގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީއެއް ނުފެތުރޭ

ރާއްޖެ އަކީ މައިންގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސް ނުފެތުރޭ ގައުމެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއެޗްއޯ) އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 36
ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގެ ވައިސް ޗެއާއަކަށް އަމީން

ޖެނީވާގައި މި އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ (ޑަބްލިއުއެޗްއޭ)ގެ ވައިސް ޗެއާމަނަކަށް ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 20
ނޭޝަނަލްކޯލް ސެންޓަރު ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަތޮޅުތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ކޯލް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް އެއް ނަމްބަރަކުން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 26
އަމީން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސްވެރިޔާއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދްނަމަންއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 2
މި ކުއްޖާ ކުރާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުން

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެން ދެވި ހިފުމަކީ ނަފުސާނީ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. އެހެންވެ މިފަދަ ގޭމުތަކުގެ ދުނިޔެ އަށް ގެއްލިފައި ތިބޭ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ވެސް މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް މި ވަނީ ދޭން ޖެހިފަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 5
ދުންފަތާ ދުރުވާން ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މައިންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ދުންފަތުގެ ދުމުން ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 7
ދުންފަތާ ދެކޮޅު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ދޭ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 1
އެންޓިބައޮޓިކްސް އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އެންޓިބައޮޓިކްސް ބޭނުންކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ހަފުތާއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ވެސް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ކަސްރަތު ނުކުރާތީ 25 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް ނުރައްކާ

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު ނުލިބޭތީ ކޮންމެ ހަތަރު މީހަކުން އެކަކަށް ސިއްހީ ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) ގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 2
ޒިކާ ވައިރަސް ރާއްޖޭން ފެނިދާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ދީފި

ޒިކާ ވައިރަސް ރާއްޖޭން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެސްއޯއެސް އިން ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018
ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯގެ އެވޯޑްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯ) އިން ބާއްވާ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދެމުން އަންނަ އެވޯޑްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 16
ތަރުކާރީގައި ޖަރާސީމު ހުރުމުން ބާޒާރުން ނަގަނީ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އައި ގަނޑުކޮށްފައިވާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެއްގައި އިންސާނުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ޖަރާސީމެއް ހުރުމުން، ބާޒާރުން އެ ތަކެތި ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން (އެމްއެފްޑީއޭ) ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 1
ނެސްލޭގެ އުފެއްދުންތަކުން ހަކުރާއި ލޮނު މަދުކުރަނީ

ބާޒާރަށް ނެރޭ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ހެދުމަށް، މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ނެސްލޭގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ހަކުރާއި ލޮނު އެކުލެވޭ މިންވަރު ދަށްކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018
ޓްރާންސް ފެޓް މަނާ ކުރަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގޮވާލައިފި

މާޖިރިން ފަދަ ޓްރާންސް ފެޓް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ކާތަކެތީގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ޓްރާންސް ފެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކާނާ ތައްޔާރު ކުރުން ގައުމުތަކުގައި މަނާކުރަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ހިސާބަށް ވަނުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އެދިއްޖެ

ޔުނައިޑެޓް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018
ބީރުވުމުގެ ނުރައްކާ އެތައް ބަޔަކަށް

ބީރުވުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، 2050 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު 900 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބީރުވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 10
ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އިން ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 1
ފޭކް ބޭހުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު މަރުވޭ

ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި ވިއްކާ ކޮންމެ 10 ބޭހަކުން އެއް ބޭހަކީ ފޭކް ބޭސް ކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކަ އެވެ. ނުވަތަ އެއީ ސްޓޭންޑަޑަށް ނުފެތޭ ބޭހެވެ. ނަތީޖާ އަކީ މިފަދަ ބޭސްތައް ކެވިވެގެން އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވެ އަދި މަރުވުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެފްރިކާގެ ކުޑަކުދިންނެވެ. ސަބަބަކީ ނިއުމޯނިއާ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 1
އެންމެ ފަހުން މުގާބޭ އަށް މަގާމު ނުދޭން ނިންމައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 23) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސެޑަރަކަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ ހަމަޖައްސަން ނިންމި ނިންމު ބަދަލުކޮށް އޭނާ އަށް އެ މަގާމު ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017
މުގާބޭ އަށް އެމްބަސެޑަރުކަން ދިނުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 22) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސެޑަރަކަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ ހަމަޖައްސަން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާނެ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އާ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑރ. ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.