30 މެއި

May 30, 2020 8
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެމެރިކާ އިން ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 30) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެމެރިކާ އިން ގުޅުން ކަނޑާލިކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 13
ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެހީތެރިކަން ދެނީ

ނިއު ނޯމަލްގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އެހީތެރިކަން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

May 26, 2020 1
ކޮވިޑް-19: މެލޭރިއާ ބޭހުގެ ތަހުލީލުތައް ހުއްޓާލައިފި

ޖެނީވާ (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި، މެލޭރިއާ ބަލި މީހުންނަށް ދޭ ބޭސް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ،...

23 މެއި

May 23, 2020
އަތް ދޮންނަންވީ ދުވާލަކު ކިތައް ފަހަރު؟

ވީހާ ވެސް ގިނަގިނައިން އަތް ދޮންނަންވީ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ދިން މެސެޖަކީ ވެސް މިއެވެ. ގިނައިން އަތް ދޮވުނު ވަރަކަށް ބަލިތަކުން ބޮޑަށް ރައްކާތެރިވެވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗޯ އިން ވެސް އާންމުކޮށް ދޭ އެއް އިރުޝާދަކީ...

21 މެއި

May 21, 2020 14
އެއް ދުވަސްތެރޭ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ބަލިޖެހިއްޖެ

ޖެނީވާ (މެއި 21) - މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އެއް ދުވަސް ތެރޭ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ބަލި ޖެހި މި ރޯގާ އިން އަވަހަށް ސަލާމަތް ވެވެން ނެތްކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020
ކޮވިޑް-19: ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5 މިލިއަނަށް

ޖެނީވާ (މެއި 20) - މުޅި ދުނިޔޭގައި އަދިވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ފަސް މިލިއަނަށް މިރޭ އަރައިފަ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ދެއްވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 16
"ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވޭނީ ދުނިޔެ އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން"

ވައިރަސް ތަކަކީ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ބޯޑަރު ބަލައިގަންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އިން އަރައި ގަނެވޭނީ ދުނިޔެ އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 18, 2020 11
73 ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅަން، މެމްބަރު ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ސިއްހީ އިސްވެރިން ބައިވެރިިކޮށްގެން ބާއްވާ 73 ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ...

May 18, 2020 34
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިތުރު 10،000 ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓު ކިޓް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 2
އެފްރިކާ އިން 231 މިލިއަން މީހުންނަށް ބަލިޖެހިދާނެ

ޖެނީވާ (މެއި 16) - އެފްރިކާގައި 231 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި 150،000 މީހުން މަރުވެދާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މޮޑެލިން ސްޓަޑީއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 26
ކޮރޯނާވައިރަސް ދެން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (މެއި 14) - ކޮރޯނާވައިރަސް ދެން ފަސޭހަ އިން ދުނިޔެ އިން ނައްތާނުލެވޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިންޒާރުކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 8
ކޮވިޑް19އަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެޕްރޫވްޑް ޓެސްޓެއް ނެތް

އަލަށް އުފަންވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރަށް ދިޔައިރު ހޯދިފައި ނުވަނީ ބަލީގެ ފަރުވާއެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ކަށަވަރު ގޮތެއް ވެސް ނެތީސް މި ބަލިމަޑުކަން ދުނިޔެ ނާމާންކޮށްލީ އެވެ. އެއާ އެކު، މެޑިކަލް ކުންފުނިތަކުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރާނެ...

11 މެއި

May 11, 2020 13
ދުބާއީ ކުންފުނީގެ ގިނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް މި މަހު ލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ކުންފުނި، އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް 45 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 4
މާ އަވަހަށް ލުއިދީފި ނަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ބުރަވާނެ

ޖެނީވާ (މެއި 7) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މާ އަވަހަށް ދޫކޮށްލައި އެ ފިޔަވަޅުތައް މެނޭޖް ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެން ގެންނަން ޖެހޭ ލޮކްޑައުންތައް މާ އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 1
ވައިރަހާ ގުޅޭ ހެކި އެމެރިކާ އިން ދައްކައިފައެއް ނުވޭ

ޖެނީވާ (މެއި 5) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ލެބްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވައި ތުހުމަތަށް ވޮޝިންޓަނުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 5
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިންޒާރު ހުރިހާ ގައުމަކުން އަޑެއް ނޭހި

ޖެނީވާ (އެޕްރީލް 28) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަމާލުވުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަރަށް ދުރާލާ އިންޒާރު ދިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ދިން އެ ނަސޭހަތް ހުރިހާ ގައުމަކުން އަޑު އަހާފައިނުވާ ކަމަށް އެ އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދޮނަމް ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 3
"ޕޮޒިޓިވްވުމަކީ ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަވާ ކަމެއް ނޫން"

ޖެނީވާ (އެޕްރީލް 26) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަލި ނުޖެހޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ސައްހަ ނޫން ކޮންޓެންޓް ޔޫޓިއުބުން ނަގަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އާންމުކުރާ ކޮންޓެންޓްތައް ޔޫޓިއުބުން ނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 4
"ވައިރަސްއާ އެކު ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް އުޅެން ޖެހިދާނެ"

ޖެނީވާ (އެޕްރީލް 23) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިކަން މި ޕްލެނެޓުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށާއި ބައެއް ގައުމުތައް އަދިވެސް އުޅެނީ ރޯގާގެ އެންމެ ކުރީ ސްޓޭޖުގައި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިއްޔެ އިންޒާރުކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 7
ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ލެބުން ދޫވި އެއްޗެއް ނޫން

ޖެނީވާ (އެޕްރީލް 22) - ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ލެބަކުން ދޫވި އެއްޗެއް ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ބެލި...

April 22, 2020
"ވަން ވޯލްޑް" ކޮންސަޓުން 128 މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒު ގަދަ އެތައް ސެލެބްރިޓީންނެއް ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވި "ވަން ވޯލްޑް: ޓުގެދާ އެޓް ހޯމް" ކޮންސަޓުން 128 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 1
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެހީ ހުއްޓާލުމުން ޓްރަމްޕަށް ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 15) - ޗައިނާ ކޮޅަށް މާބޮޑަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީ ހުއްޓާލުމުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވާން ފަށަައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 5
"ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ވެކްސިނެއް އުފެއްދިގެން"

ޖެނީވާ (އެޕްރީލް 14) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެކަށީގެންވާ ވެކްސިނަކުން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.