10 ޖޫން

June 10, 2020 11
"އަލާމާތް ނެތި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ގޮތް ސާފެއްނޫން"

ކޮވިޑް-19 ޖެހި ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނެތް މީހުންގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުން ވަރަށް ނާދިރު ކަމަށް ބުނެ ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) އިން ވާހަކަ ދެއްކިތާ އެއް ދުވަސް ނުވަނީސް އެ ވާހަކަ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 9
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިންޒާރު: ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން

ޖެނީވާ (ޖޫން 9) - ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ހާލަތު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިއްޔެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

June 09, 2020 11
ކޮވިޑް-19: އަލާމާތް ނެތި ބަލި ފެތުރުން ނާދިރު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނެތް މީހުން ގިނަވެފައި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރެމުން...

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން 10،000 ޓެސްޓްކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓު ކިޓު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 15
ޔުނިވާސަލް އިން 20،000 ޓެސްޓިން ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރާ 20،200 ކިޓް ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 8
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެމެރިކާ އިން ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 30) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެމެރިކާ އިން ގުޅުން ކަނޑާލިކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 13
ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެހީތެރިކަން ދެނީ

ނިއު ނޯމަލްގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އެހީތެރިކަން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

May 26, 2020 1
ކޮވިޑް-19: މެލޭރިއާ ބޭހުގެ ތަހުލީލުތައް ހުއްޓާލައިފި

ޖެނީވާ (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި، މެލޭރިއާ ބަލި މީހުންނަށް ދޭ ބޭސް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ،...

23 މެއި

May 23, 2020
އަތް ދޮންނަންވީ ދުވާލަކު ކިތައް ފަހަރު؟

ވީހާ ވެސް ގިނަގިނައިން އަތް ދޮންނަންވީ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ދިން މެސެޖަކީ ވެސް މިއެވެ. ގިނައިން އަތް ދޮވުނު ވަރަކަށް ބަލިތަކުން ބޮޑަށް ރައްކާތެރިވެވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗޯ އިން ވެސް އާންމުކޮށް ދޭ އެއް އިރުޝާދަކީ...

21 މެއި

May 21, 2020 14
އެއް ދުވަސްތެރޭ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ބަލިޖެހިއްޖެ

ޖެނީވާ (މެއި 21) - މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އެއް ދުވަސް ތެރޭ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ބަލި ޖެހި މި ރޯގާ އިން އަވަހަށް ސަލާމަތް ވެވެން ނެތްކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020
ކޮވިޑް-19: ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5 މިލިއަނަށް

ޖެނީވާ (މެއި 20) - މުޅި ދުނިޔޭގައި އަދިވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ފަސް މިލިއަނަށް މިރޭ އަރައިފަ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ދެއްވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 16
"ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވޭނީ ދުނިޔެ އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން"

ވައިރަސް ތަކަކީ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ބޯޑަރު ބަލައިގަންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އިން އަރައި ގަނެވޭނީ ދުނިޔެ އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 18, 2020 11
73 ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅަން، މެމްބަރު ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ސިއްހީ އިސްވެރިން ބައިވެރިިކޮށްގެން ބާއްވާ 73 ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ...

May 18, 2020 34
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިތުރު 10،000 ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓު ކިޓް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 2
އެފްރިކާ އިން 231 މިލިއަން މީހުންނަށް ބަލިޖެހިދާނެ

ޖެނީވާ (މެއި 16) - އެފްރިކާގައި 231 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި 150،000 މީހުން މަރުވެދާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މޮޑެލިން ސްޓަޑީއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 26
ކޮރޯނާވައިރަސް ދެން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (މެއި 14) - ކޮރޯނާވައިރަސް ދެން ފަސޭހަ އިން ދުނިޔެ އިން ނައްތާނުލެވޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިންޒާރުކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 8
ކޮވިޑް19އަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެޕްރޫވްޑް ޓެސްޓެއް ނެތް

އަލަށް އުފަންވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރަށް ދިޔައިރު ހޯދިފައި ނުވަނީ ބަލީގެ ފަރުވާއެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ކަށަވަރު ގޮތެއް ވެސް ނެތީސް މި ބަލިމަޑުކަން ދުނިޔެ ނާމާންކޮށްލީ އެވެ. އެއާ އެކު، މެޑިކަލް ކުންފުނިތަކުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރާނެ...

11 މެއި

May 11, 2020 13
ދުބާއީ ކުންފުނީގެ ގިނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް މި މަހު ލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ކުންފުނި، އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް 45 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 4
މާ އަވަހަށް ލުއިދީފި ނަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ބުރަވާނެ

ޖެނީވާ (މެއި 7) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މާ އަވަހަށް ދޫކޮށްލައި އެ ފިޔަވަޅުތައް މެނޭޖް ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެން ގެންނަން ޖެހޭ ލޮކްޑައުންތައް މާ އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 1
ވައިރަހާ ގުޅޭ ހެކި އެމެރިކާ އިން ދައްކައިފައެއް ނުވޭ

ޖެނީވާ (މެއި 5) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ލެބްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވައި ތުހުމަތަށް ވޮޝިންޓަނުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 5
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިންޒާރު ހުރިހާ ގައުމަކުން އަޑެއް ނޭހި

ޖެނީވާ (އެޕްރީލް 28) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަމާލުވުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަރަށް ދުރާލާ އިންޒާރު ދިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ދިން އެ ނަސޭހަތް ހުރިހާ ގައުމަކުން އަޑު އަހާފައިނުވާ ކަމަށް އެ އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދޮނަމް ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 3
"ޕޮޒިޓިވްވުމަކީ ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަވާ ކަމެއް ނޫން"

ޖެނީވާ (އެޕްރީލް 26) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަލި ނުޖެހޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ސައްހަ ނޫން ކޮންޓެންޓް ޔޫޓިއުބުން ނަގަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އާންމުކުރާ ކޮންޓެންޓްތައް ޔޫޓިއުބުން ނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.