09 ޖުލައި

July 09, 2017 26
ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ގޮނޯރިއާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ، ގޮނޯރިއާ ނުވަތަ ކިހުނު ބަލި އާންމު އެންޓިބަޔޮޓިކަށް ނުގުޑާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ބަދަލުވަމުން ދާކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ދީފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 6
ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކޮލެރޭ ވަބާ ޔަމަންގައި

ޔަމަންގައި މިހާރު ފެތުރެމުން ދަނީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ދުށް، ކޮލެރާގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަބާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 2
ޔަމަނުން ކޮލެރާ ނައްތާލަން ސައޫދީން އެހީ ވަނީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އާންމު ނިޒާމު މުޅިން ގެއްލިފައިވާ ޔަމަންގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮލެރާގެ ވަބާއިން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން 66.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 5
ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނައްތާލެވިފައިވާ ގައުމެއް: ޑަބްލިއެޗްއޯ

ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނުވަތަ މީސްލްސް ނައްތާލެވިފައިވާ ގައުމެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޭ) އިން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 22
ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ނާޒިމަށް އެވޯޑެއް

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017
އިންޑިއާ އިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނުކަން ޔަގީންކޮށްދީފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 27) - އިންޑިއާގެ ގުޖްރާތު ސްޓޭޓުގެ އަހުމަދުއާބާދުން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 5
ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވުން

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވުން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017
ޑަބްލިއެޗްއޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް އެފްރިކާ ބޭފުޅެއް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 24) - ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އިތިއޯޕިއާގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޓެޑްރޮސް އަދަނޮމް ގެބްރޭޔެސުސް އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 1
ފުރާވަރުގެ ކުދިން ގިނައިން މަރުވަނީ އެކްސިޑެންޓްތަކުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި، ފުރާވަރުގެ ކުދިން އެންމެ ގިނައިން މަރުވަނީ މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓް ތަކުގައި ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 41
ޑިޕްރެޝަނުން އެންމެން ބަލިވަނީ، ވާހަކަ ދައްކަމާ!

އިންސާނުންނަށް މިއަދު ތަހަންމަލްކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ މައިގަނޑު އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ޑިޕްރެޝަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މިކަމާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމަކީ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 7
ސިއްހީ ދިރާސާ އަށް އިސްކަންދެން، ބޭނުމީ އެއްބާރުލުން

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވޭނީ ދިރާސާތައް ކޮށްގެން ކަމަށްވުމުން އެކަމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭ ކަމެއް ކަމަަށާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 9
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެ އަށް ވެކްސިން ހޯދައިދެނީ

ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗްވަންއެންވަން އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ރާއްޖެ އަށް 30،000 ޑޯޒު ވެކްސިން ހޯދައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 2
ފޮނި ބުއިންތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަންޖެހޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ފަލަ ބައްޔާއި ހަކުރު ބަލި އަދި ދަތްފަނިކެއުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވަމުން އަންނާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކުން ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް އެފަދަ ބުއިންތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016
ޒިކާ އޭޝިއާގައި އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

މެނީލާ (އޮކްޓޯބަރު 11) - ޒިކާ ވައިރަސް އޭޝިއާގައި އަދިވެސް އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 24
ދުންފަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 20
ޒިކާ ރާއްޖޭގެ ދޮރާ ހަމައަށް، ރައްކާތެރިވޭ!

ރާއްޖެއާ 14،000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ބްރެޒިލްގައި ޒިކާ ފެތުރިގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނަސް ގިނަ ދިވެހިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެންނެއް ނޫޅެ އެވެ. އެހާ ދުރު ހިސާބެއްގައި އެ ބަލި ބިރަކަށް ވެގެން އުޅުނަސް، ރާއްޖެއާ ހަމައަށް ފޯރާނެ ކަމަކަށް ގިނަ މީހުން ހިއެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ...

16 ޖޫން

June 16, 2016 1
ކޮފީން ކެންސަރެއް ނުޖެހޭ، އެކަމަކު މާ ހޫނުކޮށް ނުބޯތި

ކޮފީ އަކީ ކެންސަރަށް މަގުފަހިކުރުވަފާނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) އިން ކަނޑައަޅައި މީގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ އިންޒާރު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އާ ހޯދުންތަކަށް ފަހު ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ އިން އިއްޔެ ބުނެފައި ވަނީ ކޮފީން ކެންސަރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ފުރިހަމަ ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއްވެސް...