21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
"ޑަބްލިއުޓީ: ސޯޝަލް" ބޮލަށް ފަސޭހަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކެއް

ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ ކަހަލަ ފްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމާއި ފޭކް ނިއުސް ނުވަތަ ތެދު ނޫން މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް މީހާ ގަންބާލުމެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019
ޗައިނާގައި ވިކިޕީޑިއާ މަނާކޮށްފި

ޗައިނާ ބަހުން ލިބޭ ވިކިޕީޑިއާ އެ ގައުމުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ވަނިކޮށް، އެހެން ހުރިހާ ބަހެއްގެ ވިކިޕީޑިއާ ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.