20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 5
ޗައިނާގައި ބިލް ގޭޓްސް އަށް ހުރަހެއް ނެތީ ކީއްވެ؟

މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އުޅޭ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ބޮލަށް އުނދަގޫވި އެވެ. މިއީ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކީއްކުރަން ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްހޭ ހިތަށް އެރި އެވެ. އެކަމަކު، މިހާރު ސަބަބު އެނގިއްޖެ އެވެ. ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
މިވީ ކިހިނެއް؟ މައިކްރޮސޮފްޓުން އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސެއް

އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އުފެއްދުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް މީހުންނަށް ހީވާ ގޮތުގައި، މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އިމުގެ ތެރެ އަށް އެންޑްރޮއިޑް ވަދެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 1
އެންވީޑިއާ އިން އާމް ގަންނަނީ

އެންވީޑިއާ އަކީ އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެކެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ "ގްރެފިކްސް ޗިޕް" ޑިޒައިންކުރުމެވެ. ގޭމިން މެޝިންތަކަށާއި ބާރުގަދަ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް އަދި ލެޕްޓޮޕްތަކަށެވެ. މި ނޫނަސް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅުން ހުރި ހާޑްވެއާ އާއި ސޮފްޓްވެއާގެ މަސައްކަތްތައް، އެންވީޑިއާ އިން ކުރެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ޕްރައިވެޓް ބްރައުޒިން އަކީ ފޭކެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ

ކްރޯމް ބްރައުޒާގެ "އިންކަގްނީޓޯ މޯޑް"އާ މެދު އަހަރެމެން ކުރިން ލިޔުނީ މިހެންނެވެ. އަދި މާނަކޮށް، ހީކޮށްގެން ވެސް މި ތިބީ މިހެންނެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
ވިންޑޯޒް 10 މާކެޓްގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ދަށަށް

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލައި "ނެޓްމާކެޓްޝެއާ" އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ވިންޑޯޒް 10 އަށް ގުޑުންއަރައިފި އެވެ. ޑެސްކްޓޮޕް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކަށް ބަލާއިރު، މާކެޓްގައި ވިންޑޯޒް 10 ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ވަނީ ދަށަށްޖެހިފަ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
ސްކައިޕް ބޭނުންކުރާ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް

ވަޓްސްއެޕް އަދި ފޭސްޓައިމް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ މަޝްހޫރުކަމާ އެކު ވެސް، ސްކައިޕަށް ފަނޑުކަމެއް ނާންނަ ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފި އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި، ސްކައިޕް ބޭނުންުރާ އަދަދު ދުވާލަކު 40 މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް 5ޖީ މާކެޓަށް

މައިކްރޮސޮފްޓަކީ މިހާރު ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ، ސްމާޓްފޯނުތައް 5ޖީ އަށް ބަދަލުކުރާނެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. ސާފަސް މަރުކާގެ ލެޕްޓޮޕްތައް އަދި ޓެބްލެޓްތައް، 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ފައްކާކުރި ނަމަވެސް، މައިކްރޮސޮފްޓުން ބޭނުންވާ ދަރަޖަ 5ޖީ މާކެޓުން ލިބޭކަށް ނެތެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
ވިންޑޯޒް 10: އެއް ބިލިއަން ކޮމްޕިއުޓަރުގައި

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 10 ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެއް ބިލިއަން ފަހަނައަޅައިފި އެވެ. މިއީ، ކުންފުނި ކިތަންމެ ބާރުގަދަ ނަމަވެސް، ފާހަގަނުކޮށް ދޫކޮށްލެވެން ނެތް ވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ވިންޑޯޒް "ލައިވް ޓައިލްސް": ބޭނުމެއް ނެތް ފީޗާއެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫކުރާ ފީޗާތަކެއް ވިންޑޯޒްގައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެ ފީޗާތައް ވިންޑޯޒް އިން ބޭރުނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއާ ނުލައި ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތެވެ. ހަމަ ގައިވު ވެސް، އެއީ އާދައިގެ މީހަކަށް ކުރެވެން ނެތް ކަމެކެވެ. ވިންޑޯޒް "ލައިވް ޓައިލްސް" އަކީ މި ބުނި ކަހަލަ ފީޗާއެކެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 1
ގޫގުލް އަށް ވާވޭ މުހިންމުވެއްޖެ

ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ގޫގުލް އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ގޫގުލުން މިކަން ކުރަންޖެހުނީ، ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކަށް މަނާކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

މައިކްރޮސޮފްޓުން އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ދޫކޮށްލައި، މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ބްރައުޒާ އަށް ބަދަލުވުމަށް، އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
މައިކްރޮސޮފްޓް ސާފަސް ޑުއޯ: ދެން ލަހެއް ނުވާނެ

މައިކްރޮސޮފްޓުން "ސާފަސް ޑުއޯ"ގެ ނަމުގައި ޑިވައިސްއެއް ނެރެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މި ބުނުން މިހާރު ހަގީގަތަކާ ހަމަ އަށް ފޯރައިފި ކަމަށް އެބަ ބެލެވެ އެވެ. ސާފަސް ޑުއޯ ސިފައިގެ ޑިވައިސްއެއް ބަޔަކު ގެންގުޅޭތީ ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ކޮމްޕިއުޓަރު ވިޔަފާރި އަދިވެސް ދާނީ ދަށަށް

ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުން، އެއްވާނަކަށް އިތުރުވަމުން ދާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައި ވާތީ، ކޮމްޕިއުޓަރު ވިޔަފާރި އަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމަށް ގާޓްނާ އިން ބުނެފި އެވެ. މާކެޓް ދިރާސާކުރާ ގާޓްނާ އިން ބުނި ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވެސް ކޮމްޕިއުޓަރު މާކެޓް ކުރިއަރާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ވިންޑޯޒް 7ގެ އުމުރު ހަމަވެއްޖެ

ވިންޑޯޒް 7ގެ އުމުރު ހަމަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނެއް ނުދެ އެވެ. ދުޅަހެޔޮ ހާލަތުގައި، ބޭނުން މީހަކު ބޭނުންކުރަންވީ އެވެ. އެކަމަކު، ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 1
ސެމްސަންގްގެ ބުކް ފްލެކްސްއަށް އާ ކޮމްޕިއުޓަރެއް

ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) 2020 އަށް ކުންފުނިތައް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މިއީ ސީއީއެސް 2020 ގައި، ސެމްސަންގުން މައުރަޒުކުރަން ތައްޔާރުކުރާ ލެޕްޓޮޕެކެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނަނީ މިއީ ތަފާތު ރަހައެއް ތަޖުރިބާކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ކަމަށެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ފޭސްބުކުން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ

ފޭސްބުކުން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ އެވެ. ބޭނުމެއް ކަމަށް ބުނަނީ، ވާދަވެރިންނަށް އިތުބާރުކުރެވެން ނެތީ ކަމަށެވެ. ވާދަވެރި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގައި، ފޭސްބުކް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ "ފީޗާ"ތައް ނެތީ ކަމަށެވެ. ފޭސްބުކަށް ޚާއްސަ ވަކި ވަކި ފީޗާތައް، ވާދަވެރިންގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގައި ހިމެނުމަކީ، ވާދަވެރިންނަށް...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019
ރީތި "އައިކަން"އެއް ބޭނުންތަ؟

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ރީތި އައިކަންތަކެއް ޑިޒައިންކުރަން ފެށިފަހުން އަހަރުތަކެއް ފާއިތުވެއްޖެ އެވެ. އަދިވެސް ޑިޒައިންކުރަނީ އެވެ. އޮފީސް ޕެކޭޖްގައި ހިމެނޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ފިޔަވައި، ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ރީތި އައިކަންތަކެއް އަދިވެސް ނުލިބެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
ސްޓިކީ ނޯޓްސް، އައުޓްލުކަށް އަންނަނީ

ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް "ސްޓިކީ ނޯޓްސް" އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 7، ވިންޑޯޒް 8 އަދި ވިންޑޯޒް 10 ބޭނުންކުރާ ނަމަވެސް، ސްޓިކީ ނޯޓްސް އަކީ، ނޯޓް ނަގަން ފަސޭހަ އަދި އަތަށް ލުއި އެޕްލިކޭޝަނެއް ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019
ބިލް ގޭޓްސް އަދި ވެސް ވިންޑޯޒް ފޯންގެ ހިތާމައިގައި

ބިލް ގޭޓްސް ވިދާޅުވަނީ މައިކްރޮސޮފްޓަށް ސްމާޓްފޯން މާކެޓް ގެއްލުނީ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓާ ހެދި ކަމަށެވެ. އެންޓިޓްރަސްޓް ގާނޫނުގެ ދަށުން މައިކްރޮސޮފްޓް ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ ހިންގި ތަހުގީގު ދިގުލައިގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން، ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުނީ ކަމަށް އެނާ ދެކެވަޑަައިގަންނަވަ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 1
މައިކްރޮސޮފްޓް "އެޖް" އަށް އާ ލޯގޯއެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް އަކީ ވެބް ބްރައުޒާ އެކެވެ. އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާއެއް ކަމަށް ބުންޏަސް، ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު، ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ލޯގޯ ބަދަލުވުން، މުހިންމު މި ވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟