18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
އެލެން ޑިޖެނެރެސްގެ އަގު ހެޔޮ ކްލޯތިން ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޓީވީ ތަރި އެލެން ޑެޖެނެރެސް، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ވޯލްމާޓާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 2
"ޝޮޕިން އެޑިކްޝަން" އަކީ ބައްޔަކަށް ވެދާނެ

އެންމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓުގައި "ޝޮޕިން" ހިމެނޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެވި ހިފާފައިވާ ކަމެއް ނަމަ، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 1
އިންސްޓަގްރާމުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކަލެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ދެވިހިފުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އިންސްޓަގްރާމުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އެބަ ބުނެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 62
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

23 ޖުލައި

July 23, 2018
ހަކުރުބަލީގެ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ މާ ބޮޑު

ހަކުރު ބަލި ހުންނަ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ، އެ ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 7
ފުލިދޫގެ މާމައިން ޑައިވިނަށް!

އިއްޔެ އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް (ޕަޑީ)ގެ އަންހެން ޑައިވަރުންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މާލޭގައި ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް އިއްޔެ ވަނީ ޑައިވިނަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެކަމަކު ވ. ފުލިދޫން ޑައިވިނަށް ދިޔައީ އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ އަންހެނުންނެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 6
އާއިލާ ރޭވުން: ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ހައްގެއް

ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު މީހުން މަރުވާ ގިނަ ހާދިސާތަކެއްގައި އެ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވެން އޮވެ އެވެ؛ އަދި ބަލިވެއިނުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރި ނަމަ، އެފަދަ ގިނަ ބަޔަކަށް މަރުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީހެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018
ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލައަށްދޭ ބޭހުން ކެންސަރެއް ނުޖެހޭ

ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އަންހެނުންނަށް ދޭ ބޭހުން އޯވަރީގެ ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގު ފަހިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކާގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 49
ރަނިންމޭޓަކަށް އަންހެނަކު ބަލައިގަންނަން އަދާލަތަށް ދަތި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން އެއްބަސްވި ކެންޑިޑޭޓް، އެމްޑީޕީގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ން އަންހެން ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ބޭފުޅަކު ބަލައިގަންނަން ދަތިވާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 4
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ނުރައްކާ ގައުމަކީ އިންޑިއާ

މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް އަންހެނުންނަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ގައުމަކީ އިންޑިއާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 1
ކުޅިވަރުގައި ވެސް އަންހެނުންނަށް ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 40 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް، އަންހެނަކަށްވީތީވެ، ތަފާތުކުރުން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 5
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުން ކޮރަޕްޝަން މަދު: ދިރާސާ

އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން ތިބުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް މަދުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައިި ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް ރިޓަޔާކޮށްފި

އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް އަދި އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ތެރެއިން ޖައްވީ ސްޓޭޝަންގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ހޭދަކުރި އެމެރިކާގެ ޕެގީ ވިޓްސަން ހުކުރު ދުވަހު ރިޓަޔާކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
ރީތިވާ ސާމާނުގައި "އެންޓި އޭޖިން" މަނާކުރަން އެދެފި

ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރަން ބޭނުން ކުރާ އެއް އުކުޅަކީ ޒުވާންކަން ދަމަހައްޓައިދޭ އުފެއްދުންތަކުގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކުރާ އުފެއްދުންތަކުގަ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 3
އޮޕަރޭޝަނުގައި ޑޮކްޓަރަކު ރެޕްކޮށް، ނަށާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެޓްލާންޓާގައި، ހަމުގެ އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ނަށައި ރެޕް ކުރާ މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، އެތައް ބަޔަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 2
ސައުދީގައި އަންހެނުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރިޔާޒް (ޖޫން 5) - ސައުދީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 1
މިލްކީ ޓީ: ގާތުން ދޭ މައިންނަށް ހާއްސަ ޓީޝާޓެއް

ގާތުން ބޯ ތުއްތު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އާންމު ތަނެއްގައި ހުއްޓައި ބުއް ދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެއީ ކުރަން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ މިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އީޖާދުކުރި ޓީޝާޓެއް މިހާރު ވަނީ ބާޒާރަށް ނެރެފަ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 7
ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވެ ގްރެޖުއޭޝަންގައި

އެމެރިކާގައި، ޒުވާން އަންހެނަކު ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާއަށް ދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 3
އަންހެނުން ކާރުދުއްވުމުގެ ކުރިން އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަނީ

ރިޔާޒް (މެއި 20) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދާ...

May 20, 2018
މޫނު ރީތިކުރާ "ޖޭޑް ރޯލާ" ކުއްލިއަކަށް މަޝްހޫރުވެއްޖެ

މޫނު މަސާޖުކުރަން ޗައިނާ މީހުން ވަރަށް ކުރިންސުރެ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޖޭޑް ރޯލާ ކުއްލިއަކަށް މަޝްހޫރުވެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 3
އެމެރިކާ އަންހެނުން އިނގިރޭސި ފިރިހެނުން ކަމުދަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް މިހާރު މި އަންނަނީ ޝާހީ ގުޅުމެއްގެ ތެރެއިން ބަނދެވިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެންޏެވެ.