22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 2
އަވާނީ ޗަތުރަވެދީ: ހަނގުރާމަ މަތީ އަންހެން ޕައިލެޓް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - ހަނގުރާމަ މަތީ ފައިޓާ ޖެޓެއް އެކަނި ދުއްވި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޕައިލެޓުގެ ޝަރަފް އަވާނީ ޗަތުރަވެދީ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ސުޕަޝީ: އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ރަށެއް

ޗުއްްޓީއެއް ހަދާލަން ދާނީ ލޯބިވެރިޔާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ގޮވައިގެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ބޮލުމުގެ ރިހުމަކަށްވާ ނަމަ، ފިރިހެނުންނަށް ނުދެވޭ ކަހަލަ ތަނަކަށް ދިއުމަކީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މިއީ ޔޫރަޕް ހިސާބުގަނޑުގައި ޗުއްޓީއެއް ހަދާލަން ދާ އިރު، އަންހެނުންނަށް ހިޔާރު ކުރެވިދާނެ ގޮތެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 12
ވިޔަފާރި ފަށަން އަންހެނުންނަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް އަންހެނުންނަށް ލޯނު ދޭ ސްކީމެއް ފަށައި، އެ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018
ސައުދީގެ ޕާސްޕޯޓް އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް އެއް ލައްކަ އަންހެނުން

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 1) - ސައުދީ ޕާސްޕޯޓް އޮފީހުން ހުސްވި 140 ވަޒީފާ އަށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 107،000 އަހްނެހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރޭޓް ޖެނެރަލް އޮފް ޕާސްޕޯޓްސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 3
ސީތާ: އަނިޔާތަކުން ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް ނައި

ސީތާ އަކީ އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާންގެ ޗިއްތޯރްގަރްގެ ފަތެހްޕޫރާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ 20 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ މަރުވުމުގެ ސަބަބުން، ކިޔެވުމުގެ ނަސީބެއް ސީތާއަކަށް ނުލިބުނެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 22
ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާތަކާ އެކު!

މިއީ އެއްކަލަ، އދ. މާމިމިގިއްޔާއި ފެންފުށިން ކުނި ކަހަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު މިރަށަށް އަންނަ އަންހެންވެރިންގެ ހިތުގެ އުދާހެވެ. އެމީހުން މިއަދު ތިބީ ގޮތްހުސްވެފަ އެވެ. ސަން އައިލެންޑް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގެ އަސަރު މި ފަންސާހަކަށް އަންހެންވެރިންނަށް ވެސް ކުރާނެ އެވެ. އެމީހުންގެ އެ ކުނިކެހުން އިސާހިތަކު...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 6
ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ވަޒީފާއާ ހެދި: ކެންސަރުގެ ވާހައެއް

ނޭވާލުމާއި ކެއުން ފަދަ ކަންކަން ގިނަ މީހުން ކުރަނީ އެއްވެސް ފިކުރެއް ޚިޔާލެއް ނެތި އެވެ. އެކަމަކު ކެންސަރު ބަލީގެ މީހަކަށް، އެއީ އެހާ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
އިއްދައިން ކެނޑުން އަވަސްވުން ހިތުގެ ބައްޔާ ގުޅޭ

އުމުރުން 11 އަހަރު ނުފުރެނީސް މައްސަރުކަންތައް ޖެހޭ އަންހެންކުދިންނާއި 47 އަހަރު ނުވަނީސް އިއްދައިން ކެނޑޭ އަންހެނުންނަށް ހިތުގެ ބައްޔާއި ސްޓްރޯކްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ޝާއިއުކުރި ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ރޭގަނޑުގެ ޑިއުޓީން ކެންސަރަށް މަގުފަހިވޭ

ފަހުގެ ހޯދުމެއް ބުނާ ގޮތުން އެކި ވަޒީފާތަކުގައި ރޭގަނޑު ޑިއުޓީ އަދާކުރާ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. މި ހޯދުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޒޫލީ މާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަންހެނުންނަށް އެންމެ ގިނައިން ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާ އުރަމަތީ ކެންސަރާ ރޭގަނޑު މަސައްކަތުގައި އުޅުމާ ހުރި...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 30
ޒުވާނެއްގެ ގަލަމުން ފާތުމަ، ފިރިހެން ފާތުމައެއް ނޫން

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު މިދިޔަ ރޯދަ މަހު އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ "މިއީ ކާކު؟" މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އެ މަޖަލުގެ ތެރޭގައި އެކަކު ފޮނުވި ކަޅާއި ހުދުގެ ފޮޓޯއަކުން ފެނުނީ ދަނޑިގަނޑެއް ހިފަހައްޓާލައިގެން ކެމެރާ އަށް ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނެކެވެ. އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން ގިނަ މީހުންނަށް...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 1
ތިންފަށް ވަރި މަނާކުރާ ގާނޫނެއް އިންޑިއާގައި ފާސްކުރަނީ

ތިންފަށް ވަރި މަނާކުރާ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 2
އަންހެންކުދިން އަވަހަށް ބާލިޣުވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް މަގުފަހިވޭ

އަވަހަށް ބާލިޣުވާ އަންހެންކުދިންނަށް ލަހުން ބާލިޣުވާ ކުދިންނަށް ވުރެ ޑިޕްރެޝަނާއި ބަސްނޭހުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާލެއް އިތުރު ކަމަށް އާ ހޯދުމަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017
ކޭތަހިފުމުން މާބަނޑުމީހުންނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެތް

ކޭތަ ހިފާފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި މާ ބަނޑުމީހުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަމައެކަނި ވަހުމެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަމެކެވެ. ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ބަލާއިރު އޭގައި އަސްލެއް އޮވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ކަމެއްގަ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
އަނިޔާގެ ހަގީގީ ތަޖުރިބާތަކަކުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަށް އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އިރު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އަދި ބަހުގެ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިނަ އެވެ....

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 33
ގޮތްދޫނުކޮށް ކުރީ ސަފަށް ނުކުތް އަންހެން ފުލުސް

އަންހެނަކަށް ވީތީ އެހާ ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކަށް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ކުރިއަކުން ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. ފުލުހަކަށް ވީ ހިސާބުން އޭނާ އަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ހައިރާންވާހާ ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެކެވެ. ފިރިހެނުންނާއި ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންގެ ވެސް ވިސްނުމުގައި، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ހަމައެކަނި މަގާމަކީ އިދާރީ މޭޒުދޮށެވެ....

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 15
ހަދިޔާ: އިސްލާމްވެ ކައިވެނިކުރުމުން އަނިޔާގައި

ހަދިޔާ އާއި ޝާފިން ޖަހާންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި އިންޑިޔާގެ ކޯޓަކުން އެ ދެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި އެ ކައިވެނި ރޫޅާލި ވާހަކަ އިންޑިއާގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ހަދިޔާ އާއި ޝާފިންގެ ކައިވެނި ރޫޅާލީ ހަދިޔާގެ ބައްޕަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 41
އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގްރޫޕް: އުފާވެރި މޫނުތަކެއް

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ސްކޫލުތަކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިންޓަ ސްކޫލު އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ވިދާލާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލުތަކެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންނަ ވިދުމަށް ވުރެ، މި ސްކޫލުތަކުގެ އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގުޅުން މާ ބަދަހި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
20ގެ ތެރޭ މާ ހިކި ނަމަ އަވަހަށް އިއްދައިން ކެނޑޭ

ޒުވާން ދުވަސްވަރު އަންހެނުންގެ ބަރުދަން މާ ބޮޑަށް ލުއި ނަމަ އަވަހަށް އިއްދައިން ކެނޑުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވާ ކަމަށް ފަހުގެ ހޯދުމަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. މިކަމުން، ސިއްހަތަށް ވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރާނެ ކަމަށް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެދި ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާއަކުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 14
ސައުދީ އަންހެނުން އިތުރު ލުޔެއް، މިފަހަރު ސްޓޭޑިއަމްތަކަށް

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 30) - ކުޅިވަރު އިވެންޓްތައް ބަލަން އަންހެނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޓޭޑިއަމްތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 47
ވާނުވާ ނޭނގޭ ބަޔަކަށް ވެރިކަން ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް

ޕީޕީއެމްއާ ވާދަކުރާ މީހުންނަށް ދައްކާނެ މަންޒަރެއް ނެތް ކަމަށާއި "ވާނުވާ ނޭނގޭ" ބައެއްގެ އަތް މައްޗަށް ވެރިކަން ދޫކޮށްލެވެން ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް...

October 29, 2017 63
ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުން: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، އެމަނިކުފާނު އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.