19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަދަބު ދިނީ މަގުމަތިން

ރޭޕް ކުރުން ގިނަ އިންޑިއާގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ފިރިހެނަކު އެންމެންގެ ތެރޭގައި ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

October 19, 2018 4
އުމުރުން 40 އަހަރު، 38 ދަރިން އެބަތިބި

މިއީ ޔުގެންޑާގެ، އުމުރުން 40 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ނަބަންތަންޒީގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ގައުމުގެ މެދުތެރޭގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ކަބިމްބިރީގައި ދިރިއުޅޭ މި އަންހެން މީހާގެ ވާހަކަ އެތައް ބައެއްގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 23
އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އިބޫއަށް

ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވިޔަފާރިތައް ކުރާ އަންހެނުން، އެ ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ މިއަދު ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 2
ފިރިހެނުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮފީ އާއި ސައި މުހިއްމު

ފިރިހެނުން ދުވާލަކު މަދުވެން ދެ ތަށި، ސައި ނުވަތަ ކޮފީ ބޯ ނަމަ، ދަރިފަނީގެ ބާރު ގަދަވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. އެއީ ކޮފީ އާއި ސައިގައި އެކުލެވޭ ކެފެއިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
އަންހެންކުއްޖަކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތީ ބުލީކުރަނިކޮށް ޝަރަފެއް

އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ފިރިހެން ކުދިންނާ އެކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތީ، ބައެއް ކުދިންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ މެސްކޮޓަކަށް ވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 9
ފިރިމީހާގެ ފޯނު ބެލުމުން ތިން މަހަށް ޖަލަށް

ޔޫއޭއީގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނު ހުޅުވައިގެން ބެލި މައްސަލައެއްގައި، ފިރިމީހާ ދައުވާ ކުރުމުން އަނބިމީހާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018
މަސައްކަތުގެ ހާސްކަމަކީ ދަރިން ހޯދަން ހުރަހަކަށް ވެދާނެ

ބައެއް މީހުންނަކީ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ދިރިއުޅުން ބެލެންސްކުރަން ތަންކޮޅެއް ދަތި މީހުންނެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ގިނަ ފަހަރަށް މަސައްކަތް މާ ބުރަވެ، ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރުމެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ މިއީ އަންހެނުން އިތުރަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 25
ސާބިތު ޚަރަދު ނުދޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރަނީ

އާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ޚަަރަދުގެ ފައިިސާ ނުދައްކާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 5
ސައުދީ އަންހެނުން ޔޯގާއާ އެކު ދެމިލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް މި ފަހުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެނެ އެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންނަށް މަނާކޮށްފައި އޮތް ކިތަންމެ ކަމެއް ވަނީ ހުއްދަކޮށްފަ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
މާބަނޑު މީހުންނަށް ޕާސްތާ ރަނގަޅުތަ؟

ގިނައިން ގްލޫޓެން އެކުލެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެެރޭގައި ހިމެނޭ ޕާސްތާ ފަދަ ތަކެތި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު \ ކާ ނަމަ ދަރިންނަށް ފުރާވަރުގައި ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީޒްގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 1
ސައުދީ އެއާލައިނަކުން އަންހެން ޕައިލެޓުން ހޯދަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި ހިންގާ ފްލައިނާސް އެއާލައިނަށް ކޯ-ޕައިލެޓުންގެ ގޮތުގައި އަންހެން ޕައިލެޓުންނާއި އަންހެން ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓުން...

September 16, 2018 5
"ފުރިހަމަ" އަންބަކަށް ވާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް!

"ފުރިހަމަ" އަދި "ރަނގަޅު" އަންބަކަށް ވާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް އިންޑިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
މީހެއްގެ ރަހިމުން 27 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި

ސިންގަޕޫރުގައި އަންހެނެއްގެ ރަހިމުން 27.8 ކިލޯގެ ބިޔަ ފައިބްރޮއިޑެއް ނުވަތަ ޓިއުމަރެއް ނަގައި އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 4
އަންހެނުންނަށް ގިނައިން ބުލީކުރަނީ އަންހެނުން

އަންހެނުންނަށް ގިނައިން ބުލީކުރަނީ އަންހެނުން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
އެލެން ޑިޖެނެރެސްގެ އަގު ހެޔޮ ކްލޯތިން ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޓީވީ ތަރި އެލެން ޑެޖެނެރެސް، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ވޯލްމާޓާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 2
"ޝޮޕިން އެޑިކްޝަން" އަކީ ބައްޔަކަށް ވެދާނެ

އެންމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓުގައި "ޝޮޕިން" ހިމެނޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެވި ހިފާފައިވާ ކަމެއް ނަމަ، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 1
އިންސްޓަގްރާމުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކަލެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ދެވިހިފުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އިންސްޓަގްރާމުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އެބަ ބުނެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 63
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

23 ޖުލައި

July 23, 2018
ހަކުރުބަލީގެ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ މާ ބޮޑު

ހަކުރު ބަލި ހުންނަ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ، އެ ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 7
ފުލިދޫގެ މާމައިން ޑައިވިނަށް!

އިއްޔެ އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް (ޕަޑީ)ގެ އަންހެން ޑައިވަރުންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މާލޭގައި ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް އިއްޔެ ވަނީ ޑައިވިނަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެކަމަކު ވ. ފުލިދޫން ޑައިވިނަށް ދިޔައީ އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ އަންހެނުންނެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 7
އާއިލާ ރޭވުން: ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ހައްގެއް

ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު މީހުން މަރުވާ ގިނަ ހާދިސާތަކެއްގައި އެ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވެން އޮވެ އެވެ؛ އަދި ބަލިވެއިނުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރި ނަމަ، އެފަދަ ގިނަ ބަޔަކަށް މަރުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީހެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018
ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލައަށްދޭ ބޭހުން ކެންސަރެއް ނުޖެހޭ

ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އަންހެނުންނަށް ދޭ ބޭހުން އޯވަރީގެ ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގު ފަހިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކާގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.