19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017
ހަކުރުބަލި ހުންނަ އަންހެނުންނަށް ކޮފީ ރަނގަޅު

ހަކުރުބަލި ހުރިކަން އެނގުމާ އެކު ނުކުރަންވީ ކަންކަމުގެ ބޮޑު ލިސްޓެއް ވެސް ލިބެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި ލިސްޓުގައި ކޮފީ އާއި ސައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ މި ބުއިންތަކަކީ އުމުރު ދިގުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައި ވާތީ އެވެ. އެއީ ހަކުރުބަލި ހުރި އަންހެނަކަށްވާ ނަމަ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 1
ތަލަ މީހުން ހަރުދަނާ ކަމަށް އަންހެނުން ދެކޭ

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ތުނިވެ ބޮލު މެދުން ދިއްލޭތީ އެކަމާ ފިކުރުކުރާ މީހުން މި ކިޔާލާފައި ހިތްހަމަޖައްސާލާށެވެ. ތަލަ ފިރިހެނުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު އޮންނަ، ބަސް ވިކޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ދެކޭ ކަމަށް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 1
އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރަށް އަންހެނަކު ގެނައުމުން ތައުރީފާއި ފާާޑުކިޔުން

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ދިފާއީ ވަޒީރުކަން ދެއްވުމުން ތައުރީފާއި ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 25
ސާރާގެ ހިތުގައި ޖަހާ ރާޅު ވިންދު އެންމެންނަށްޓަކައި

ކިރިޔާ މަރުނުވި ހާދިސާއަކުން ކުރި ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ އަށް ފަހު ސާރާ މުހައްމަދު ހީކުރީ އެއީ އޭނާ ރާޅަށް ދާނެ ފަހު ފަހަރު ކަމަށެވެ. ފައިގެ ވާގަނޑު ގަލެއްގައި އަޅައިގަނެ ސާފް ބޯޑާ އެކު ބިޔަ ރާޅުތަކާ ލައި ތަޅަތަޅައި އޮތް ދުވަހު ބޮޑެތި އެތަކެއް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. އެކަމަކު ހަފްތާއެއް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ބޯޑު ހިފައިގެން ގޮސް އޭނާ އޮތީ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މިދިޔަމަހު 126 މައްސަލަ

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ އެކި މައްސަލަތައް ކަމަށާއި އޭގެ 126 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 2
ކައިލީގެ މޭކަޕް ބްރޭންޑްގެ އަގު ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް

މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ސްޓާ ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ކޮއްކޮ، ކައިލީ ޖެނާގެ މޭކަޕް ބްރޭންޑްގެ އަގު އެއް ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017
ރޫހާނީގެ ކެބިނެޓުގައި އަންހެނަކު ނުހިމެނުމުން ފާޑުކިޔުން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 8) - ރިޔާސީ ދެ ވަނަ ދައުރުގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެކުލަވާލެއްވި ކެބިނެޓުން އަންހެނަކަށް ޖާގަދީފައި ނުވުމުން ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ދެމަފިރިން އެންމެ ގިނައިން އަރާރުން ވަނީ ގަޑިޖެހޭތީ؟

ތަނަކަށް ދާން އޮންނަ ވަގުތު ކުޑަތަންވާއިރު ވެސް ތައްޔާރު ނުވެވުމުން ދެބަސްވުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކު ވެސް ތަޖުރިބާކޮަށްފައި ވާނެ ކަމެކޭ ބުނަން ހިނގާށެވެ. އަދި ގަޑި ޖެހޭ ގިނަ ފަހަރު، އެކަމުގައި ކުށްވެރިވާ މީހަކީ އަނބިމީހާ ކަމަށް ވެސް އޮންނަނީ ބުނަން ޖެހިފަ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 19
ރީތި ފިރިހެނުންގެ އަނބިން މި ކިޔާލަން ވާނެ

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނާނީ އެ މީހެއްގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އަކީ އެންމެ ރީތި މީހާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބޮޑީ ހަގީގަތަކަށް ނުވުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ސިފަ މުހިންމު ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ފަހަރު އެއީ ހަމަ ހުސް ވާހަކައެކެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 20
މި އާއިލާގެ އެއްވެސް އަންހެނަކު މުސްކުޅިއެއް ނުވޭ!

އެންމެން ވެސް ހީކުރަނީ މިއީ 20 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ޒުވާން އެކުވެރިންތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފޮޓޯގައިވާ ތިން އަންހެނުންނަކީ އުމުރުން އެއަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ދޮށީ ބައެކެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 8
ސައުދީގެ އަންހެން ޑްރައިވިން އެކްޓިވިސްޓް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖޫން 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމަށް ބާރު އަޅާ އެކްޓިވިސްޓް ލުޖައިން އަލް ހަޒްލޫލް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 173
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކާ އެކު އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ބުޑު ފާޅުވާ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުން މިހާރު މަނަ އެވެ. އެ...

11 މެއި

May 11, 2017 1
ކެންސަރުން ސަލާމަތްކޮށްދޭން ކުޑަކުއްޖަކު އުފެއްދި ބްރާ

ޖޫލިއަން ރޮއިސް ކަންޓޫގެ އުމުރުން 13 އަހަރުގައި އޭނާގެ މަންމަ އަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހުނެވެ. އަދި އެ ބައްޔާ ހަނގުރާމަކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން މަންމަގެ ދެ އުރަމަތި ނަގަން މަޖުބޫރުވި އެވެ. މަންމަ އަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން ދެނެގަނެވުނީ މާ ލަހުންނެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަހެއްގެ ތެރޭ 142 މައްސަލަ

މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން 142 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 28
މާލޭގައި އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހުންގާނަށް

ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 17 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އާމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) ފެށީ ކޭޝިއަރުކަމާ މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރީ މަންމައެއް އަދި އަތްބެއްގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި ޒިންމާތަކަށް ބޭނުން އިރަކު ވަގުތު ހުސްކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އައިންތުގެ އެ ނިންމުމަކީ...

16 މާޗް

March 16, 2017 8
ސިވިލް ސާވިސްގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުއިކަމާ އެކު ހުން ފެތުރި މާބަނޑު މީހުންނަށް އޭގެ ނުރައްކާ އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން ސިވިލް ސާވިސްގެ މާބަނޑު ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި އެވެ.

March 16, 2017 2
ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވެސް އިސްލާމް ދީން ޢަދުލުވެރިވޭ

އިސްލާމް ދީނަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވަކި އަތަކަށް ބުރަނުވެ ވަޒަން ހިފަހައްޓާ ދީނެކެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމުގައި ވެސް ވަޒަން ހިފަހައްޓަ...

09 މާޗް

March 09, 2017 3
އުމުރާ މެދު ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް، މިއީ ދަރިވަރުން

އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގައި އޮންނަ ފަންގާނޭ އަވަށުގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުން ބުރާސްފަތި ދުވަސް ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ އަޅައި ނަލަހެދެން ފަށަ އެވެ. އެ މީހުން ދަނީ ސްކޫލަށެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ ހެދުމަކީ އެ މީހުންގެ ޔުނިފޯމެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 3
ގާބިލްކަން ހިފޭނެގޮތަށް ސިޔާސަތު ބަހައްޓަން ގޮވާލައިފި

އަންހެނުންގެ ގާބިލްކަމުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފޭނެ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 08, 2017 8
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ: ރައީސް

އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ އިން ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

March 08, 2017 50
ނުސީދާކޮށް ކުރާ ބޮޑު ތަފާތު

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރާ ކަމަށް، ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވޭ

07 މާޗް

March 07, 2017 15
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން އައީ އަންހެނުންގެ ސަބަބުން: މާރިޔާ

އެމްޑީޕީއަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބުނީ ޕާޓީގެ އަންހެނުން އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 07, 2017 9
އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން މާލީ އެހީ ދެނީ

އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލީ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 54
ގޮއިދޫ އަންހެނުން އަނެއްކާ ވެސް ހައިރާން ކޮށްލައިފި

މީގެ ކުރިން ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުން ވަނީ ދޯނިފަހަރުގައި މަހަށް ނުކުމެ، އެކަމުގައި ފިރިހެނުންނަށް ގޮން ޖަހައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް އެ މީހުންގެ ހިތްވަރު ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ ރަށުގައި ހިންގާ...

March 05, 2017 2
ހުސް އަންހެން ކްރޫންނާ އެކު ދުނިޔެ ވަށާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 5) - މުޅިން ވެސް އަންހެން ކްރޫންނާއި ސްޓާފުން ބޭނުންކޮށްގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެ ވަށާ ޕަސިންޖާ ދަތުރެއް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.