09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ސަރުބީ ގިނަ ނަމަ އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހޭ

އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ ގިނަ ނަމަ، އާދައިގެ ބަރުދަނެއްގައި ހުއްޓަސް، އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޑިކަލް ޖާނަލް "ޖާމާ އޮންކޮލޮޖީ"ގައި ޝާއިއުކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 2
ހިލްޓަންއާ ދެކޮޅަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާއެއް

މަޝްހޫރު ހިލްޓަން ކުންފުނިން އެމެރިކާގައި ހިންގާ ހޮޓަލެއްގައި މަޑުކުރި އަންހެނަކު ފާހާނާގައި ފެންވަރަން ހުއްޓައި ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ބަރަހަނާ ސައިޓެއްގައި ޕޯސްޓްކޮށް، އެ ހޮޓަލުގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާ ބްލެކް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ހިލްޓަންގެ އަތުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައި ދޭން ދައުވާކޮށްފި...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
ހީކުރީ މާ ފަލައީ ކަމަށް، އެކަމަކު އެއީ ބޮޑު ސިސްޓެއް

ގޭގައި ތަކުރާރުކޮށް ހެދި ޕްރެގްނެންސީ ޓެސްޓުތައް ނެގެޓިވްއޭ ބުނީމާ ވެސް ޑޮކްޓަރު ލަފާކުރީ ކީލީ ފެވެލް ބަލިވެއިނީ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ބަނޑު އެހާ ވެސް ބޮޑެވެ. އޭނާ ފެނިފައި، ވިހަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލު ވެސް ކުރެ އެވެ. އެފަދަ މީހުން ލަދުނުގަންނަވަން ވެގެން ކީލީ އެކި ތާރީޚުތައް ދީ ވެސް ހަދަ އެވެ. އެކަމަކު ކީލީ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 13
"އަންހެނަކަށް ވީތީ،ރަހުނަކާ އެކު ވެސް ލޯނެއް ނުލިބޭ"

ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ރަހުނެއް ބަހައްޓާފައި ލޯނަކަށް އެދުނަސް އެކަމުގައި ކުރިން ކާމިޔާބު ނުވި ކަމަށް، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ...

November 29, 2018 4
ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޕީރިއަޑް ވުމުން އަންހެނުން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 68 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 4
ޕެޑުން ޓެކްސް ނުނަގަން ގިނަ މެމްބަރުން ތާއީދު

އަންހެނުން ބޭނުންކުރާ ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރައްވައި، ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވައިލުމަށް، މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހެޅި ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

November 28, 2018 42
ނެޕީން ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ރޮޒެއިނާ

ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީން ނަގަމުން އަންނަ ޓެކްސް އުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 28, 2018 30
#މައްސަރުޓެކްސް: ދެބެއިން ހެދި ހޭޝްޓެގް ކާމިޔާބީ އަށް

ޕީރިއަޑް ވުމުން އަންހެނުން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ބާވަތްތަކުގެ ޓެކްސް އުވާލުމަކީ އިސްކަން ދޭ ކަމަކަށް ވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރަށް ޝުކުރިއްޔާ އެވެ!...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 7
ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެން: ޖެންޑާ

ގދ. ވާދޫގައި އެ ރަށު އަންހެނަކު ވިހެއުމަށް ފަހު މަރާލަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތުއްތު ކުއްޖާ އަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 47
ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވާލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އަންހެނުން ބޭނުންކުރާ ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 26, 2018 3
ކަސަބު ވިޔަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށައިފި

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސަބު ވިޔުމުގެ ކޯހެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ރޭގަަނޑު ޑިއުޓީކުރާ އަންހެނުންނަށް ހަކުރު ބަލީގެ ބިރު

ބައެެއް ދާއިރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަކީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ރޭގަނޑު ވެސް ޑިއުޓީ ނަގަން ޖެހޭ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ސިއްހީ ގޮތުން ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 10
ޒާރާ އާއި މުސްކާން އަށް އެތައް ފަރާތެއްގެ އެހީ!

ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށް، ކުއްޖަކު ލިބުނު ފަހުން ވަރިކުރުމުން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ބިކަ ހާލުގައި އުޅެމުން އަންނަ، ނޭޕާލަށް އުފަން ޒާރާގެ ވާހަކަ ޓުވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރުމުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަކާއި ފިހާރަތަކުން އިސްނަގައިގެން އެ ދެމައިންނަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018
ސިއްހީ އާންމު މައްސަލައެއް އަންހެނުން ސިއްރުކުރޭ

އިންކޮންޓިނެންސް ނުވަތަ ކުޑަކަމުދިއުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ މައްސަލަ (ކުޑަގެފިލި ނުހިފުން) އެއީ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުންނަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ދިމާވާ، ވަރަށް އުނދަގޫވާ ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގައި ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ހުންނަކަން ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން ސިއްރުކުރެ އެވެ....

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 8
އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގައި ދުވާލު ނައިޓީ ލުމުން ޖޫރިމަނާ!

ދުވާލު ނައިޓީ ލައިގެން އުޅޭ އަންހެނުން ޖޫރިމަނާކުރަން އިންޑިއާގެ އަވަށަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ އަންހެނުންނަށް ބޮޑު

ލޭގެ ޕްރެޝަމަރު މަތި މީހުންނާއި ހަކުރު ބަލި މީހުންގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިސާރާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018
ރަޖާނީ ޕަންޑިތު: އަންހެން ޖޭމްސް ބޮންޑް

އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަޖާނީ ޕަންޑިތުއަކީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މިހާރު ލޭބަލް ކުރެވިފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ޕްރައިވެޓް އަންހެން ޑިޓެކްޓިވްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރަޖާނީ ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ އިންޑިއާގެ "ދޭސީ ޝާކޮލް" އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 20
ހިތްވަރުގަދަ މަޔެއް، ބޭނުންވީ ލުޔެއް، އެހީ ޓްވިޓާއިން

ޒާރާއަކީ ދަރިއަކު ގޮވައިގެން ބިކަ ހާލުގައި އުޅެން ޖެހި، ދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ އެކަނިވެރި މަޔެކެވެ. އޭނާ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ދަރިފުޅު މުސްކާން ސްކޫލަށާއި އެހެނިހެން...

October 31, 2018 2
ބަލިވެއިނުމުގެ ދޭތެރެ ދުރުކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

އަހަރުދެކޮޅު ވިހެއުމަކީ މައިމީހާއަށާއި ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ވެސް ނުރައްކަލެއްކަން ކުރިން ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ އާ ދިރާސާއެއް މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 34
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުން ގިނަ ގައުމެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 18
ފްލެޓަކުން ފުންމާލަން އުޅުނު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ހުންނަ އަންހެނަކު ހުޅުމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ފުންމާލަން އުޅެނިކޮށް ސިފައިން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަދަބު ދިނީ މަގުމަތިން

ރޭޕް ކުރުން ގިނަ އިންޑިއާގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ފިރިހެނަކު އެންމެންގެ ތެރޭގައި ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

October 19, 2018 5
އުމުރުން 40 އަހަރު، 38 ދަރިން އެބަތިބި

މިއީ ޔުގެންޑާގެ، އުމުރުން 40 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ނަބަންތަންޒީގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ގައުމުގެ މެދުތެރޭގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ކަބިމްބިރީގައި ދިރިއުޅޭ މި އަންހެން މީހާގެ ވާހަކަ އެތައް ބައެއްގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 23
އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އިބޫއަށް

ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވިޔަފާރިތައް ކުރާ އަންހެނުން، އެ ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ މިއަދު ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 2
ފިރިހެނުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮފީ އާއި ސައި މުހިއްމު

ފިރިހެނުން ދުވާލަކު މަދުވެން ދެ ތަށި، ސައި ނުވަތަ ކޮފީ ބޯ ނަމަ، ދަރިފަނީގެ ބާރު ގަދަވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. އެއީ ކޮފީ އާއި ސައިގައި އެކުލެވޭ ކެފެއިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
އަންހެންކުއްޖަކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތީ ބުލީކުރަނިކޮށް ޝަރަފެއް

އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ފިރިހެން ކުދިންނާ އެކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތީ، ބައެއް ކުދިންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ މެސްކޮޓަކަށް ވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިއްޖެ އެވެ.