21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވުގައި ލޯންޗްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޭކަޕް ކުންފުނި އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވީ ސްޓޭޝަން، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ލޯންޗަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެންޏާމެދު ސީރިއަސްކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ އިރު ވެސް ބައިވެރިޔާ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ އިޝާރާތެއް ދޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުންގެ ގުޅުން އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާ އިރު ވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހެރީގެ 130،000 ޑޮލަރު

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގައުމުތަކެއްގެ އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ތައުލީމާއި ތަރައްގީ އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް 130،000 ޑޮލަރު ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ޓީވީގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބަތަލާ އަކީ ހީނާ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ބަތަލާގެ މަގާމު ހީނާ ޚާނަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

September 07, 2020
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން ޕީޕީއީ އުފައްދަނީ

ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައިންޓިސްޓުންނާއި އާޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން، އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިިވް އިކްއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އުފައްދަން...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
70 ޑޮލަރާހެދި 19،000 ޑޮލަރުގެ ދަބަސް ގެއްލިއްޖެ

ކިނބޫ ހަން ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ 19،000 ޑޮލަރުގެ އަތްދަބަހެއް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެތެރެކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ 70 ޑޮލަރުން ސަލާމަތްވުމަށް ހުއްދަ ނެތި އެތެރެކުރުމުން އޭގެ ވެރިމީހާ...

September 05, 2020
ހޫނުވާތީ މަތިންދާބޯޓުން ނުކުމެ ފިޔަގަނޑުމަތީ!

މަތިންދާބޯޓުގެ އެތެރެ މާ ހޫނު ކަމަށް ބުނެ ފިނިކޮށްލަން އިމަޖެންސީ ދޮރު ހުޅުވާލައި ބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑު މައްޗަށް އެރި އަންހެނަކު އެ އާލައިންގައި ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޔުކްރޭން...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ގާތުންދޭ މައިންނަށް ވޮލްމާޓްގައި ޕޮޑްތަކެއް

ގާތުންދޭ އުމުރުގެ ކުދިން ގޮވައިގެން ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެ އުޅޭ މައިންނަށް އެމެރިކާގެ ވޮލްމާޓުން އެތަނުގެ ސަތޭކައެއްހާ އައުޓްލެޓްގައި، ގާތުންދޭ މައިންނަށް ހާއްސަ ޕޮޑްތަކެއް ހިލޭ...

September 04, 2020 1
އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނަކީ މެކެންޒީ

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އެމެޒޯން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ ކުރީގެ އަންހެނުން މެކެންޒީ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 22
ކާބޯތަކެތީގެ އެންގުން އިސްލާހުކުރުވަން އެދި މަޖިލީހަށް

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވިއްކާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ހުރީ އެފަދަ މީހުންނަށް ތަބާވެވޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ މީހުންނަށް އެކަށޭނަ މިންގަނޑުތަކެއް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ޑްރައިވަރުންގެ ފޯނު ވަގަށްނަގަނީ!

ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިއްކާލައި އާއިލާގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރަން އިންޑިއާގެ އެހުމްދުއާބާދު ދޫކޮށް ޕޫނޭ އަށް ދިޔަތާ ތިން ވަނަ އަށްވީ ދުވަހު އޮޓޯ ރިކްޝޯ ޑްރައިވަރަކާ ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެނިކުުރުމުން އެކަމާ ރުޅިގަދަވެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޑްރައިވަރުންގެ މޮބައިލް ފޯނުތ ވަގަށް ނަގަމުން ދިޔަ މީހަކު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

August 29, 2020 39
ހުޅުމާލޭގައި މަރުވި ޒުވާނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން އަންހެން މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް، އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ސެލްފީ އެޑިޓްކޮށްފައި ނޫނީ ޕޯސްޓެއް ނުކުރަން؟

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ސެލްފީތައް އަޕްލޯޑްކުރާ އިރު ފުރާވަރުގެ އަދި ޒުވާން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން އެޑިޓްކޮށްފައި ނޫނީ ފޮޓޯތައް އަޕްލޯޑްނުކުރާ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
ކުރެވުނު ކަމަކުން ބުޅާ ރީނދޫވެއްޖެ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިންޑިއާ އިން ރީނދޫ ކުލައިގެ ކަހަނބެއް ފެނިގެން އޭގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވުނެވެ. އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ގުރާފެހި ކުލައިގެ ކުއްތާއެއްގެ ވާހަކަ ވެސް މީޑިއާތަކަށް އެރި އެވެ. މި ފަހަރު ރީނދޫ ކުލައިގެ ބުޅަލެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 16
އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރި މައްސަލަ މާދަމާ ފަށަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް، ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
އިންޑިއާ މީހެއްގެ އޯވަރީން 50 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް

އިންޑިއާ މީހެއްގެ އޯވަރީން 50 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 3
މާމުޔަކަށް "މީލް ގިބްސަން" ކިޔުމުން އިންޒާރު ދީފި

ސްޕެއިން ބަހުން މާމުޔަށް ކިޔަނީ "މީލް" "އެވެ. މީލްގެ ފަހަތަށް ގިބްސަން ގެނައުމުން ވަރަށް މަޝްހޫރު ނަމަކާ ވައްތަރުވެ އެވެ. އެއީ ބްރޭވްހާޓް" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މެލް ގިބްސަނެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 2
ލައިންސަންސް ކާޑުގެ ފޮޓޯއަކަށް ހުސް ގޮނޑިއެއް!

އެމެރިކާގެ ޒުވާން އަންހެނެއްގެ ލައިސަންސް ކާޑު އާކުރަން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅައިގެން ކާޑު ލިބުނު އިރު، އޭގެ ފޮޓޯއަކަށް ހުސް ގޮނޑިއެއް ހުރުމުން މަޖާ ކަމަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ބަނޑުހައިވީމާ ޕިއާނޯ ކުޅޭ ބުޅަލެއް

އެމެރިކާގެ ފިލަޑެލްފިއާގައި ބުޅަލެއް ގެންގުޅޭ މީހަކު، ބުޅާ ބަނޑުހައިވުމުން ބާރަށް ގޮވާތީ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ބުޅަލަށް ޕިއާނޯ ކުޅެން ދަސްކޮށްދީފި އެވެ.

August 13, 2020 3
އަނބިމީހާ މަރުވުމުން ސްޓެޗޫއެއް ހަދައި އާ ގެޔަކަށް

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ އެދުމަކަށް ބިނާކުރި ރީތި ގެ ނިމުމުގެ ކުރިން އަނބިމީހާ މަރުވެފައި ވާތީ، ގެ ނިންމުމަށް ފަހު އަނބިމީހާގެ ސްޓެޗޫއެއް ހަދައި...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
މަރުވުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވި ޓެޓޫ ޖެހީ 103 އަހަރުގައި

ގަރުނެއް ވަންދެން ދުނިޔޭގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ ލައްކަ ބައިވަރު ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ކަމެއް ހާސިލުވާން ވެސް ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ހިސާބު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައި ގަރުނު، ހޯމްވޯކާ ދެކޮޅު

އެއް ކަމެއްގައި ދެމިހުރެވޭނީ އެ ކަމަކަށް ހާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމަކާއި ލޯތްބެއް އޮވެގެންނެވެ. ބައި ގަރުނުވީ އިރު ވެސް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަވެގެންނެވެ. އިންޑިއާގެ މި ހިސާބު ޓީޗަރަކީ ދެގޮތެއް ނުވެ ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ސާބިތުވެ ހުރި މީހެކެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 7
ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތެއް

ބޭސް ފިހާރައަކަށް ދިޔަ އަންހެނަކަށް އެ ތަނުގައި ހުރި ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރާ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ސ. ހިތަދޫން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.