19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 2
އަންހެނުންގެ މޫޑް ސްވިންގް: ސަބަބުތަކާއި ބައެއް ހައްލު

ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، އެއްވެސް ކަމަކާ ނުލައި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މީހާގެ މިޒާޖު ރުޅިވެރިކަމަށް ނުވަތަ އުފާވެރިކަމަށް ބަދަލުވާ ނަމަ އެއީ "މޫޑް ސްވިންގް" ކަަމަށް ވެދާނެ އެވެ. މިއީ އަންހެނުންނަށް ވަކިން ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މިހެން ދިމާވާ ސަބަބެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެދާނެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 9
އަންހެނުންނަށް ފާރަލާ އެޕެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އަންހެނުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅެމުން އަންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އަންހެނުން އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ޓްރެކް ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މޮބައިލް އެޕެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 1
ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ޕުޑިން ޖެހި މީހަކު ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

ޕުޑިން ތައްޓާ އެކު ރޭލަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް އަންގައި، އެކަން ހުއްޓުވި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ސޯޔާބީން ޕުޑިން ތައްޓެއް ޖެހި ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ފިލިޕީންސުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 2
މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އަންހެން ސެކިއުރިޓީން ހޯދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީންނަށް އަންހެނުން ހޯދަން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ތިމާވެށީގެ ފެތުން: އަޒުކާ ބުނަނީ ވަރަށް ސަޅި ކަމަށް!

ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއްގެ ހުނަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ދާހިއްލާތީ ކުޅެން ދާން ބޭނުންނުވީ އެވެ. އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ދޭއްގައި ކިޔެވިއިރު އޭނާ ފެތުމުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ދާނުހިއްލާ ކުޅިވަރެއްގައި އުޅެން ބޭނުންވާތީ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 5
ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުންގެ ސިކުނޑި ޒުވާން

ބައެއް މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް ހިތް މުސްކުޅި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 4
ބޯކޮށުމުގެ ވިޔަފާރި މި ކުދިން ކުރާ ގޮތް ތަފާތު

އާއިލާ އަށް އެހީވާން އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަކި ޖިންސަކަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ބަންވާރީ ޓޯލާ އަވަށުގައި ދެ އަންހެން ކުއްޖަކުއާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 34
އަންހެނުންގެ ދައުރު މަޖިލީހުގައި ބޮޑުކުރަންޖެހޭ: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ބޮޑު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 29, 2019
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިން ސްޓްރެސް އަށް ސަމާލުވޭ

އެއް ކުދިންނަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބޭ، ފުލް-ޓައިމް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިން ސްޓްރެސް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު 40 ޕަސެންޓް ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ފްރައިޑް ޗިކަން މާގިނައިން ކާކަށް ނުވާނެ

ފްރައިޑް ޗިކެންއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން އުމުރުން ކުރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 1
ތުއްތު ދަރިފުޅު ގާތުން ބޯން ބާރުއަޅާނެ ކަމެއް

ވިހާ ތަނުން ދަރިފުޅު ފެންވަރުގައި ރީތިކުރުމަކީ އާންމުކޮށް ކަން ހިނގާ ގޮތެވެ. އެކަމަކު ގާތުން ދިނުމަށް ބާރު އަޅައި ވާހަކަ ދައްކާ އިރު، ކަން ކުރަން ޖެހެނީ މީގެ އިދިކޮޅަށެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019
ފަޔަފައިޓަރަކަށް ވާން އެދުނު ކުއްޖާ އަށް ސަމާލުކަން

އަލިފާން ނިއްވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

January 22, 2019 1
ޗައިނާގެ ސިޓީތަކަށް މޭކަޕް ރޫމްތައް

ވެންްޑިން މެޝިނާއި ފޯނު ބޫތު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ ދާދި އެއްގޮތަކަށް ޗައިނާގައި މޭކަޕްގެ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
ދޭތެރެ ދުރުކުރުމުގެ އާ ވަސީލަތެއް އީޖާދުކޮށްފި

އަންހެނުން ދަރިމައިވުން ހުއްޓުވަން މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ހޯމޯން އިންޖެކްޓްކޮށްދޭ، ގައިގައި ތަތްކޮށްލާ ޕެޗެއް އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 1
ކިނބުލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ އެއަށް ކާންދޭ މީހާ

އިންޑޮނީޝިއާގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް "ޕެޓެއް" ގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުނު ބޮޑު ކިނބުލެއް އޭތި ބަލަހައްޓައި ކާންދޭ އަންހެން މީހާ އަށް ހަމަލާދީ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ކާލައި، މަރާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ނޫން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މިލްކް މޭކަޕް" އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
އެއް ފަހަރާ ބަލިވެއިން 7 ނަރުހުންގެ ދަރިން ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތްކުރާ 16 ނަރުހަކު މިދިޔަ އަހަރު އެއްފަހަރާ ބަލިވެ އިނުމުން އެތަނުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބުރޫ އެރި އެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ އެ 16 ނަރުހުންގެ ވާހަކަ އަށް ލިބުނު ސަމާލުކަން މާބޮޑެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
ހަމައެކަނި ކަޅު ސައި ބޮއެގެން ދިރިއުޅޭތާ 33 އަހަރު

އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި، ހަމައެކަނި ސައި ބޮއެގެން މީހަކު ދިރިއުޅޭ ވާހަކަ ބުނެފި ނަމަ އެއީ ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެކަމަކު ކަޅު ސަޔަކީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ޕިއްލީ ދޭވީގެ ހަމައެކަނި ކާނާ އެވެ. އެގޮތުގައި އުޅޭތާ މިހާރު 33 އަހަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
އަންހެނަކަށް މިހާރު އިވެނީ އަންހެނުންގެ އަޑު އެކަނި

ޗައިނާގެ އަންހެނެއްގެ ކަންފަތަށް ދިމާވި ނާދިރު ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ހަމައެކަނި އަންހެނުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއިވޭ ގޮތަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 33
އައިޓީ ދާއިރާގެ ނުފެންނަ ފަޅި: އަންހެނުން

ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ އަންހެންކުދިންނަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިފައި ނެތްކަން އައިޝަތު އަދުނާން (އައިޝާ) އަށް ޔަގީންވީ ސްކޫލެއްގައި ކެރިއަ ގައިޑެންސް ދޭން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މާހިރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ސްކޫލުގައި އޭނާ ހޭދަކުރި ވަގުތުކޮޅުގައި ދަރިވަރުންގެ މާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ވަރިކުރިކަން ސައުދީ އަންހެނުންނަށް މެސެޖަކުން އަންގަނީ

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 6) - ވަރިކުރިކަން ސައުދީ އަންހެނުންނަށް ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން އަންގަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 13
އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހޯދަން ތެދުވަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި ޖިންސީ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ނުފޫޒުތަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަންޖެހޭ ކަމަށް ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސްގެ މިނިސްޓަަރު ޝިދާތާ...

December 19, 2018
އުމުރުން 84 އަހަރުގައި ބެޗެލާޒް ޑިގްރީއެއް

އުމުރުން 19 އަހަރުގައި ކައިވެނިކޮށް ފަސް ދަރިން ލިބި، އެ ދަރިންނަށް ކިޔަވައި ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު، އުމުރުން 77 އަހަރުގައި ވަޒީފާ އިން ރިޓަޔާ ކުރި އިރު ވެސް، ކިޔަވައިގެން ޑިގްރީއެއް...