17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 6
ޔޫރިން އިންފެކްޝަންގެ ސަބަބާއި ފަރުވާ

ތިޔައީ އަންހެނެއް ނަމަ ޔުރިނަރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަން (ޔޫޓީއައި) ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހުމުގެ ޗާންސް އެތައް ގުނައެއް ބޮޑެވެ. ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ކޮންމެ ދެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ މި މައްސަލަ ތަކުރާރުކޮށް ދިމާވާ މީހެކެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
އިންސްޓަ އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމުން ޕޮލިހަށް

އެއްލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން ތިބި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ކުއްލި ގޮތަކަށް ޑިލީޓްކޮށްލި މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ކިޔަވަން ނެގި ލޯނުން ޕެޑް ހަދިޔާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު އޭނާ ކިޔަވަން ނެގި ލޯނުން ބައެއް ޔުނިވަސިޓީ ކެމްޕަހުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން ހޯދަން ދަތި ދަރިވަރުންނަށް ޕެޑް ހޯދައި ދޭން ހަރަދުކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
އެޗްޕީވީ ވެކްސިންގެ ކާމިޔާބީ ސްކޮޓްލެންޑުން ފެނިއްޖެ

ރަހިމުގެ ދޮރަށް ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގު ފަހިކުރުވާ ހިއުމަން ޕެޕިލޯވާވައިރަސް (އެޗްޕީވީ) އާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުމުން މި ބާވަތުގެ ކެންސަރުޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ސްކޮޓްލެންޑްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 4
ދިވެހި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މަޖިލީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބު އާދައިގެ މަތިން ބޯމަތި ވެއްޖެ އެވެ. ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ޝާމިލުވެ އެ ތިބީ ފޯރިގަދަ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއްބަޔަކު މަޖިލީސް ބަހުސް ޔޫޓިއުބުން ބަލަނީ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އެ މީހަކު ވޯޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ކާކުތޯ ބަލައި އަންދާޒާ ކުރަނީ އެވެ. ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާއީ ރޫހު...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 8
އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ޖަމިއްޔާއެއް

ރަހިމަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ "އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް" އާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންޑޯ މޯލްޑިވްސް) ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައި ރޭ...

April 01, 2019 1
މާބަނޑު އިރު ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރާ ކާނާ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބައެއް މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވާ އެއް މައްސަލައަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މައިމީހާއަށާއި ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް...

31 މާޗް

March 31, 2019 6
އަންހެނުން ހިމޭނުން ތިބުން ނިންމާލަން ވެއްޖެ: ޖަމީލް

ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ހޯދާ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކާ އެކު ހިމޭނުން ނުތިބެ، ޚިދުމަތުގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 54
މުޣުނީ އަށް އެމްޑީޕީން އަލުން ތާއީދުކޮށްފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުލް މުޣުނީ އަށް އެ ޕާޓީން އަލުން ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 27, 2019 22
ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ މުޣުނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގދ. ތިނަދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން، އެމްޑީޕީން ތާއީދު ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުލް...

22 މާޗް

March 22, 2019 10
100 އަންހެނުން ފުނަދޫން މާލެ އަށް ފަތަނީ

އެސްޓީއޯ އިން މާލެ ކައިރި، ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ރަށް ފުނަދޫން 100 އަންހެނުން، މާލެ އަށް ފެތުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 6
ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ޖުޑިޝަރީން ވެސް އިތުރުކުރަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ ހަ މަހަށް އިތުރުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 30
މުޣުނީ އަށް ކުރި ތާއީދު ގެންދިއުމުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ގދ. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އަބްދުލް މުޣުނީގެ މައްޗަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭތީ، އެ ޕާޓީން އޭނާ އަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށުގައި އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

March 19, 2019
އެމެރިކާ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

March 19, 2019
ފޮނި ބުއިންތަކުން ހިތުގެ ބައްޔަށް ހުށަހެޅޭ

ހަކުރު އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ބުއިންތައް އާންމުކޮށް ބުއިމުން ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 55
ސުވާލެއް ކުރުމެއް ނެތި އެޅި ފިޔަވާ މެދު ދެރަވޭ:މުޣުނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކު ކުރި ޓުވީޓަކަށް ހަމައެކަނި ބަލައި، ސުވާލެއް ވެސް ކުރުމެއް ނެތި އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަން ނެގުމުގެ...

March 18, 2019 30
އެސްއެމްއީ ލޯނު ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރާނެ

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) ލޯނަކީ ގައުމުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެ ބައި މީހުންނަށް އެހީވެދޭނެ ލޯނެއް ކަމަށާއި އެ ލޯނުގެ ބައެއް އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނަށާއި...

14 މާޗް

March 14, 2019 3
"އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުލަހަކު "އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށް، ބައެއް އަންހެނުންނާ ގުޅުން ވެސް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 2
މޯލްޑިވް ގޭހުން ވެސް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ 6 މަހަށް

ސަރުކާރުގެ އާ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް، މޯލްޑިވް ގޭހުން ވެސް އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދަރިއަކު ލިބުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ހަ މަސް ދުވަހަށް އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދަރިއަކު ލިބުމުން ދޭ ޗުއްޓީ އެއް މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
އިނގިރޭސި ސާނަވީ ސްކޫލްތަކަށް ހިލޭ ޕެޑް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސާނަވީ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ޕެޑް ހިލޭ ދޭން ގޮވާލައި ކެމްޕޭންތަކެއް ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 39
މި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ދަނީ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން!

މާބަނޑުވީއްސުރެ ޒީނާ ހަސަން ހަބީބުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ދަރިފުޅު ދޫކޮށްލާފައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ޖެހުމެވެ. އެކަމަކު އޭރު ވެސް، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ސ. ހިތަދޫ ހިރާ ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމެންޓުން ވަނީ ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަދައިދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެފަ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 16
މި ފަހަރު އަންހެނުން ނުކުންނަނީ ރޭގަނޑު ފަތަހަކުރަން!

މިދިޔަ އަހަރު މި އަންހެންވެރިން ވަދެ ފުރާލީ ފިރިހެނުންނަށް "ހާއްސަވެފައި" އޮންނަ ސައި ހޮޓާތަކެވެ. ބޭނުމަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަވެފައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ. "އޮކިއުޕައިސައި ހޮޓަލު"ގެ ހޭޝް ޓެގާ އެކު، ނިކަން ބޮޑަށް އެކަން ވައިގައި ހިފައި، ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ހޮޓާތަކަށް ވަދެ ކައިހެދި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
ދަރިފުޅު މަރުވުމުން އަލުން ބަލިވެއިނުން އަވަސްކުރެވިދާނެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިރުޝާދު ދޭ ގޮތުގައި ބަލިވެ އިނދެ ވިހެއުމަށް ފަހު، އަލުން ބަލިވެ އިންނަ ނަމަ އެ ދޭތެރެއަށް މަދުވެގެން 18-24 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން ރަނގަޅެވެ.