03 ޖުލައި

July 03, 2020 40
ނިޒާމު އޮތީ ފެއިލްވެފައި، އުފުލާ އަޑުތައް އިވޭ:އައިޝާ

ޖިންސީގޯނާ އާއި ރޭޕް ފަދަ ކުށުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ފެއިލްވެފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ކިމް ވެސް ބިއުޓީ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަނީ

ކޮއްކޮ ކައިލީގެ ޖެނާގެ ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނީގެެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ މިދިޔަ އަހަރު ކޯޓީ އަށް ވިއްކާލާފައި ވަނިކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ކޮސްމެޓިކް ލައިން ކޭކޭޑަބްލިއު ބިއުޓީގެ ހިއްސާ ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
"ލޮކްޑައުން" ގައި 26 އަހަރު އުޅުނު އަންހެނެއް

އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި "ލޮކްޑައުން" އެކި ގޮތްގޮތަށް ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުރެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި "ލޮކްޑައުން" ގެ ވާހަކަ މިހާރު މާ އާންމު އާންމުވެގެން އުޅެނީ މުޅި ދުނިޔެ ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020
ނާސާ ހެޑްކުއާޓަރުގެ ނަން ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެނަކަށް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ނާސާގެ ހެޑްކްއާޓަރުގެ ނަން އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލު މީހަކަށް ނިސްބަތްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 2
މޫނު ރީތިކޮށްލަން އެލޯ ވެރާ ކިއުބް

އެލޯ ވެރާގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިއީ ރީތިވާން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި އުފައްދަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަންގަނޑަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތަކާއި އިސްތަށިގަނޑަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެލޯ ވެރާ އިން އެކި ކަހަލަ ކާނާތަކާއި ބުއިންތައް ވެސް ތައްޔާރުކުރެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ފިރިހެނުން ބުޅާ ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

އޮޅުކޮށްގެން ބުޅަލެއް ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ފިރިހެނުން ބުޅަލާ އެކު ފޮޓޯ ނަގާފައި ހުއްޓާ ފެނުމުން އެކަމާ އަންހެނުން ދެކޭ ގޮތެއް ބަލަން މިއޮތީ ދިރާސާއެއް ހަދައިފަ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު އެޅުއްވީ ރީތި ކޭކެއް

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔައްތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށް ގައުމު އާންމު ހާލަތަކަށް ގެންނަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަތަކީ އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު ކަމެކެވެ. ނިއު ޒިލެންޑް...

21 ޖޫން

June 21, 2020 3
އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓްވީޓްކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން...

June 21, 2020 1
އުނދަގޫ ބޮޑުކަމުން ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ހާ މަރުވެއްޖެ

ފަތިހުފަތިހާ ގޮވައި އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓާ ހަމަ އަށް ގެންދިޔަ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ހާ "މައުރިސް" މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 19
އޭއީއެޗްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި އެވެ.

June 19, 2020 13
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑްގައި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި

މިހާތަނަށް އެންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރި ޕާކިިސްތާންގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ އޭނާ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން...

15 ޖޫން

June 15, 2020
ކަރަންޓީނުގައި ދަސްކުރީ ކަރުދާސް ހެދުން ތައްޔާރުކުރަން

ކަރަންޓީނުގެ ތެރޭގައި ދަސްވި އާ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ މި އަންހެން މީހާ އަށް ދެވޭނެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް އެބައޮތެވެ. އޭނާ ދަސްކުރީ ކަރުދާހުން ހެދުން ތައްޔާރުކުރާށެވެ.

June 15, 2020 1
ކާން ބާޒާރުން ގަތް އަސްދޫނި ބިހުން ފިޔޮއް!

ބާޒާރުން ކާން ގަންނަ ބިހަކީ އާންމުކޮށް ފިޔޮއް ވިއްސަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދަ ބިހަކީ ގިނަ ފަހަރަށް އާޓިފިޝަލް ވަރަށް ގިނަ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުވާ ބިހެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
އިސްތަށިގަނޑަށް އޮފުކަން ގެނެވޭނެ ތިން ގޮތެއް

އިސްތަށިގަނޑުގެ ކުލަ ފަނޑުވެ، ތާޒާކަމެއް ނެތް ގޮތަށް ފެނުމަކީ މޫނުމަތީގެ ތާޒާކަން ވެސް ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ އަބަދުވެސް އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް، އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ބުޅި ނުވަތަ ފަން އިސްތަށިގަނޑަކަށް ވިޔަސް އިސްތަށިގަނޑުގެ ރީތިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކުވައިދޭނީ އޭގައި ހުންނަ އޮފުކަމުންނެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 2
އެމެޒޯންގެ ޕެކޭޖަކުން އަނގޮޓިއެއް ފެނިއްޖާ އަންގާލާތި!

ކަސްޓަމަރަކު އޯޑަރުކުރި އެއްޗެއް ޕެކްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އިނގިލީގައި އޮތް އެންގޭޖްމަޓް އަނގޮޓި އޭގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާތީ އެމެޒޯންގެ މުވައްޒަފަކު އެ ހޯދައިދޭން...

June 09, 2020 2
ފިރިހެނުންގެ އިސްކޮޅަކީ އަންހެނުންނަށް މައްސަލައެއް ނޫން

އަންހެނަކަށް ވުރެ ފިރިހެނަކު އިސްކޮޅުން ކުރުވުމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެ އެވެ. އެހެންވެ ބައިވެރިއަކު އިހުތިޔާރުކުރާ އިރު، ފިރިހެނުން އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް...

08 ޖޫން

June 08, 2020 1
މޫނުގެ ތެޔޮކަން ފިލުވަން ޓޮމާޓޯ އާއި އޯޓްސް

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ހުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެންމެ ބޭނުންވާނެ އެއް ކަންތަކެވެ. އެހެންގެ މޫނުމަތީގެ އުޖާލާކަމާއި އޮމާންކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020
ތެތް އިސްތަށިގަނޑާ އެކު ނުނިދާތި

އިސްތަށިގަނޑަށް ސަމާލުކަން ދޭ ނަމަ މިއީ ވެސް ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނިދާއިރު އިސްތަށިގަނޑު ދޮވެގެން، އެ ހުރި ތެތްކަން ރަނގަޅަށް ކަނޑުވާނުލައި ނިދާ ނަމަ އެތައް މައްސަލައެއް...

June 07, 2020 4
އިންޑިއާގައި އެއް ޓީޗަރަކު 25 ސްކޫލްގައި!

އިންޑިއާގައި ޓީޗަރަކު އެތައް މަހެއް ވަންދެން 25 ސްކޫލެއްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި ކިޔަވައިދެމުން ދިޔަ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ސައޫދީ ލޮކްޑައުންގައި ސިއްރު ކައިވެންޏާއި ވަރި އިތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުން އެ މީހުންގެ އަނބިންނަށް ނޭނގި އެހެން މީހުންނާއި ކައިވެނިކުރުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ހުރެ ވަރިވާ އަންހެނުންނާއި ވަރިކުރާ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
ނޭފަތުން ބްލެކްހެޑްސް ނައްތާލަން ފަސޭހަ ގޮތެއް

މޫނު ރީތިކޮށް ބަހަންޓަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ. ލޯކައިރި ކަޅުވެފައި ހުރުމާއި ނޭފަތުގައި ބްލެކްހެޑްސް ނުވަތަ ކަޅުތިކިތަކެއް ހުރުމަކީ ހަމަ މޫނުމަތީގެ ރީތިކަމާއި އުޖާލާކަން ގެއްލުވައިލާނެ ކަމެކެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ކައިލީގެ ނަން އުނިކޮށްފި

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި އާމްދަނީއާ އެކު، އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އެމެރިކާގެ ސެލެބްރިޓީ ކައިލީ ޖެނާގެ ނަން ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން...

May 30, 2020 2
މި މީހާ އަށް ފުރާނާ އަށް ވުރެ މުހިންމުވީ ފޯނެއް

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސްމާޓް ފޯނެއް ގަނެ ނުދީގެން އަމިއްލަ ގައިގައި ރޯކޮށްލުމުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 5
ރާފިއާ: ބުރުގާ އެޅި، ޔޫކޭގެ ފުރަތަމަ ފަނޑިޔާރު

މިއީ ރާފިއާ އަރުޝަދެވެ. އޭނާ އަށް މިހާރު ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގައި އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި، ބުރުގާ އެޅި ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަށް ވުމުންނެވެ. މިއީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު، ބުރުގާ އެޅި މުސްލިމު އަންހެނަކަށް ލިބުން ވަރަށް ނާދިރު ފުރުސަތެކެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 4
ލޮކްޑައުންގައި ވެސް ގޭގައި ބުރަކޮށް އުޅުނީ އަންހެނުން

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން ކުރާ ދައުވާއަކީ މިއެވެ؛ މިހާރު ގޭގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރެ ވެއެވެ. ގޭތެރެ ސާފުކުރުމާއި ކެއްކުމާއި ކުދިން ބެލުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އަނބިންނަށް ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހުންނަށް މިހާރު މާ ބޮޑަށް ވެސް އެހީވެދީ އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން އެ...

22 މެއި

May 22, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ރުޅިވުމުން ގޭ ދޮރުމައްޗަށް 1 ޓަނު ފިޔާ

ލޯބިވެރިޔާ ރުޅިވުމުން ލިބުނު ހިތާމަ އާއި އެޅި ކަރުނައިގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ޗައިނާ އަންހެނަކު ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ގޭދޮރުމައްޗަށް 1 ޓަނުގެ ފިޔާ އަޅާލައިފި އެވެ.