17 ޖޫން

June 17, 2018
އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް ރިޓަޔާކޮށްފި

އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް އަދި އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ތެރެއިން ޖައްވީ ސްޓޭޝަންގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ހޭދަކުރި އެމެރިކާގެ ޕެގީ ވިޓްސަން ހުކުރު ދުވަހު ރިޓަޔާކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
ރީތިވާ ސާމާނުގައި "އެންޓި އޭޖިން" މަނާކުރަން އެދެފި

ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރަން ބޭނުން ކުރާ އެއް އުކުޅަކީ ޒުވާންކަން ދަމަހައްޓައިދޭ އުފެއްދުންތަކުގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކުރާ އުފެއްދުންތަކުގަ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 3
އޮޕަރޭޝަނުގައި ޑޮކްޓަރަކު ރެޕްކޮށް، ނަށާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެޓްލާންޓާގައި، ހަމުގެ އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ނަށައި ރެޕް ކުރާ މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، އެތައް ބަޔަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 2
ސައުދީގައި އަންހެނުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރިޔާޒް (ޖޫން 5) - ސައުދީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 1
މިލްކީ ޓީ: ގާތުން ދޭ މައިންނަށް ހާއްސަ ޓީޝާޓެއް

ގާތުން ބޯ ތުއްތު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އާންމު ތަނެއްގައި ހުއްޓައި ބުއް ދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެއީ ކުރަން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ މިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އީޖާދުކުރި ޓީޝާޓެއް މިހާރު ވަނީ ބާޒާރަށް ނެރެފަ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 7
ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވެ ގްރެޖުއޭޝަންގައި

އެމެރިކާގައި، ޒުވާން އަންހެނަކު ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާއަށް ދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 3
އަންހެނުން ކާރުދުއްވުމުގެ ކުރިން އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަނީ

ރިޔާޒް (މެއި 20) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދާ...

May 20, 2018
މޫނު ރީތިކުރާ "ޖޭޑް ރޯލާ" ކުއްލިއަކަށް މަޝްހޫރުވެއްޖެ

މޫނު މަސާޖުކުރަން ޗައިނާ މީހުން ވަރަށް ކުރިންސުރެ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޖޭޑް ރޯލާ ކުއްލިއަކަށް މަޝްހޫރުވެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 3
އެމެރިކާ އަންހެނުން އިނގިރޭސި ފިރިހެނުން ކަމުދަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް މިހާރު މި އަންނަނީ ޝާހީ ގުޅުމެއްގެ ތެރެއިން ބަނދެވިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެންޏެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 1
ރަނގަޅު ކާނާ ނުކައި ނަމަ އިވުމުގެ ހިއްސަށް ގެއްލުން

އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސާ ކާނާއާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު އެއީ އެހާ ބޮޑަށް ވިސްނައިލެވިފައި އޮތް ކަމަކަށް ނުވިޔަސް އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސަށް ދުޅަހެޔޮ ޑައިޓެއް ނުވަތަ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ މުހިންމެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 2
ޖަންކް ފުޑަކީ ދަރިމައިވުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް

އަންހެނުން ބަލިވެ އިނުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތައް މިހާރު ގިނަ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި މިހާރު ބުނާ ގޮތުން މޭވާގެ ބާވަތްތައް ކެއުމާ ދުރުވެ، ޖަންކް ފުޑަށް ދެވިހިފުމަކީ މާބަނޑުވުން ލަސްކުރުވާ ނުވަތަ އެކަމަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަހެކެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 11
ރާއްޖޭގައި ވިމެންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

އަންހެނުންގެ އެކި މައްސަލަތަކަށް އެހީ އާއި ފަރުވާ ދޭ ސެންޓަރެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 20
ކުރިމަތީގައި އޮތަސް ފިރިހެނުންނަކަށް ނުފެންނާނެ!

ގޭތެރޭގައި ހާމަޔަށް އޮންނަ އެއްޗެއް ވެސް ނުފެނިގެން ފިރިހެނަކު އުޅެފާނެ އެވެ. އެކަހަލަ ކަމެއްގައި ފިރިހެނަކު ދެކެ ރުޅި އައިސްގެން އެއްޗެކޭ ބުނެވިފައި އޮތް ނަމަ އެ މީހެއްގެ ކިބައިން އަވަހަށް މާފަށް އެދޭށެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 1
އުމުރުން 96 އަހަރުގައި ހައި ސްކޫލަށް

ކިޔަވާކަށް ވަކި އުމުރެއް ނޯވެ އެވެ. ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްވި އިރަކުން އެކަން ކުރަންވީ އެވެ. މެކްސިކޯގެ ފަގީރު ހިސާބަކަށް ނިސްބަތްވާ، އުމުރުން 96 އަހަރުގެ ގުއަޑްލޫޕް ޕަލާޝިއޯސް ނުވަތަ އާންމު ނަމުން ނަމަ ޑޯނާ ލުޕިޓާއަކީ ކުޑައިރު ކިޔެވުމުން މަހުރޫމުވި އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ކުޑަ އިރު އުޅުނީ އާއިލާއާ އެކު ދަނޑުތަކުގައި ޒުވާރި ހައްދާށާއި...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 10
މާސް އަށް ފުރަތަމަ ދާނީ އަންހެނެއް: ނާސާ

މާސް އަށް ފުރަތަމަ ދާނީ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
ސައުދީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންގެ ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި

ޖިއްދާ (އެޕްރީލް 12) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންގެ ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
މަންމަގެ ހަށިގަނޑު ފްރިޖުގައި އޮންނަތާ ތިން އަހަރު

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަރުވި، އިންޑިއާގެ ކޮލްކަތާގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ކުނި ނުވާ ގޮތަށް "މަމިފައިޑްކޮށްގެން" ފްރިޖެއްގެ ތެރޭގައި ގެންގެޅުނިކޮށް ފަޅާއަރައި، އެ އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާ އާއި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ފުލުހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 5
ވައިފައި ނިއްވާލުމުން އަނބިމީހާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އިންޓަނެޓާ ނުލައި މިހާރު ނޫޅެވޭނޭ ބުނަނީ މި ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހެދި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެންވެ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރަން ދެވިހިފާއި ތިބޭ މީހުން ރުޅި އަރުވާކަށް ވެސް ނުވާނެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 2
ބޭރުން ކެއުމުގެ އާދައާ ދުރުވާންޖެހޭ

ގޭގައި ކައްކައިގެން ކެއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ދިރިއުޅުމަށް އައި ޒަމާނީ ބައެއް ބަދަލުތަކާ އެކު، ފެޝަނަކަށް ވެސް ވެފައި އޮތް ނުރަނގަޅު އާދައެކެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 1
އެމެރިކާގެ އަންހެން "ޗައިވާލާ" މިލިއަނަރަކަށް

ބްރޫކް އެޑީ ސާބިތު މިކޮށް ދެނީ ކާމިޔާބީއަކީ ހިތްވަރާ އެކު، މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ހައްގެއް ކަމެވެ. އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯ އަށް އުފަން ބްރޫކްއަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް މާ މުއްސަނދި މީހަކަށްވާން ހުވަފެން ދެކުނު މީހެއް ނޫނެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018
އަންހެނެއްގެ ގޮހޮރުން 2،000 ގިނަ ހިލަކޮޅު ނަގައިފި

އިންޑިއާގެ 50 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ބަނޑު އޮޕަރޭޝަންކޮށް، ގޮހޮރުން 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހިލަކޮޅު ނަގައިފި އެވެ.