27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 9
ޝަރީއަތް ނޭނގޭމީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ލިބޭ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަގީގަތާއި އޭގެ އުސޫލުތައް ނޭނގޭ މީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ވޭނާއި ކެކުޅުންތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 10
އަނިޔާލިބޭ އަންހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީއެއް ނުލިބޭ

އަނިޔާ ލިބޭ ގިނަ އަންހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީ ނުލިބޭ ކަމަށާއި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރާ ގިނަ ބަޔަކަށް އަދަބު ނުލިބި މިނިވަންކަމާ އެކު އުޅޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 5
ތިން ދުވަހުން 7 ބައްރަށް ދަތުރުކޮށްގެން ރެކޯޑެއް

އެންމެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ހަތް ބައްރުގެ 208 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ޒުވާން އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ގާނިއާ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯންޏެއް ގޮތަށް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް އުފެއްދުންތައް ނެރެން، ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ލޯރިއަލް އިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ގާނިއާ ބްރޭންޑްގެ ޝޭމްޕޫ ތިމާވެއްޓާ...

November 21, 2020 1
ކޮކްޕިޓްގައި މި ތިބީ ދެމައިން

ފްލައިޓެއްގެ ކޮކްޕިޓްގެ ތެރޭގެ ޒިންމާތައް މަޔަކާއި ދަރިއަކަށް ނަގަން ނެގުމަކީ އެހާ އާންމު ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އަދި މިފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބުމަކީ ހަޔާތުގައި ލިބޭނެ ވަރަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 1
މަރުވި ޕްރޮފެސަރެއްގެ 350،000 ޑޮލަރު ޔުނިވަސިޓީ އަށް

އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި 46 އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ޕްރޮފެސަރަކު މަރުވި އިރު އޭނާގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި 350،000 ޑޮލަރު އެތަނަށް އާއިލާ އިން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 1
ބްރިޓިޝް ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ބްރިޓިޝް ފެޝަން ކައުންސިލް (ބީއެފްސީ) ގެ ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 11
މާމަދަރި ލިބުނީ މާމަގެ ބަނޑުން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ މާމަދަރިފުޅު ވިހައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 3
14 ފިރިހެން ދަރިންނަށް ފަހު އަންހެން ދަރިއެއް

އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއަކު އަންހެން ދަރިއަކު ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން، 15 ވަނަ އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 1
ފިނިފެން ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި

ރޯޒްވޯޓާ ނުވަތަ ފިނިފެނަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް، ހަންގަނޑު ރީތިކުރަން ފިނިފެން ބޭނުންކުރެ އެވެ. ހަންގަނޑު މާ ބޮޑަށް ތެޔޮވާ ނަމަ ނުވަތަ ހިކޭ ނަމަ ފިނިފެނުން ހައްލު ހޯދަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ކަހަލަ ފޮނިކާތަކެތި ހަދަން ވެސް ފިނިފެނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 1
ޖަޕާނު މީހުންނަށް އައިވީއެފަށް ހަރަދުކޮށްދެނީ

ޖަޕާނުގެ އާބާދީ އިތުރުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ، ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް އެކަން ކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދޭ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ ތެރެއިން އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 3
ކުރިއެރުން ހާސިލުވިޔަސް ގޮންޖެހުން އެބަހުރި: އައިޝާ

ޖެންޑާގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އިން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ (އާއިޝާ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 7
ޝިރުމީނާ ރަހީނުކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަން އިއުލާނުކުރި ޝިރުމީނާ އަބޫބަކުރު ރަހީނުކުރި ކަމަށް ޝައްކުކޮށް އެ މައްސަލައިގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
އަންހެނުންނަށްދޭ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް

"އާޓް ފޮ އެކްޝަން"ގެ ނަމުގައި، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އޫރީދު އާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 02, 2020 27
އައިންތުގެ ކާރަށް ގެއްލުން ދޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

މާލޭގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރު، އާމިނަތު ވަހީދާގެ ކާރަށް ތަކުރާރުކޮށް ގެއްލުން ދޭ އިރު އެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ނުބެލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ...

November 02, 2020
ވާގިނެތުމުން ލޮލުން ކުރަހާ މީހެއް

ސާރާ އެޒިކީލް އަކީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައްޔަކާ ހެދި ހަށިގަނޑުގައި ވާގި ނެތް މީހެކެވެ. އޭނާ އިންނަން ޖެހެނީ ގޮނޑިއެއްގަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަން ޖެހެނީ އެ...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
އާލިއާ ވެސް ވިޔަފާރިއަކަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ފެޝަނާއި ބިއުޓީ އަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ކުންފުނި ނައިކާއާ ގުޅިގެން ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް މިދިޔަ އަހަރު "ކޭ-ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވާއިރު ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 5
ރީތި ކަމަށް ބުނާތީ ޑޮކްޓަރު ރައްދު ދީފި

އެމެރިކާގެ އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރަމުންދާ ފޮޓޯތަތަކާ ހެދި އޭނާ އަކީ ޑޮކްޓަރަކަށްވާންޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ މާ ރީތި މީހެއް ކަމަށް ބުނާތީ އެކަމަށް އޭނާ ރައްދު ދީފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 4
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ ޖޮއާން ހޮކާޑް އުމުރުން 112 އަރުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 2
އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު ވޯޓް ލީ ޖައްވުން

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓް އެ ގައުމުގެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު ޖައްވުގައި އޮވެގެން ލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 24
އާމްދަނީގައި ދެ ޖިންސުގެ ފަރަގު ބޮޑު: ދިރާސާ

އާމްދަނީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު ބޮޑު ފަރަގެއް ހުރި ކަމަށް ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސާވޭ (ހަޔަސް) އިން ދައްކައިފި އެވެ.

October 20, 2020 3
ކޮވިޑަށް ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް ކުޑަކުކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން ގައުމުތަކުން ކުރަމުން އަންނައިރު، 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހެދި އެ ބަލީގެ ފަރުވާއަކަށްވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ރިސާޗަކަށް 25،000 ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 2
ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ފާޑުކިޔުންތައް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފު މި ވަގުތު ލިބިފައިވާ ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މާރިންގެ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
"ހައު އިޓް ސްޓާޓެޑް" ފެށުނު ގޮތް!

ޓްވިޓާ އަށް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މި ފޮޓޯތައް ދޫކޮށްލި އިރު، އާންމުންގެ ސަމާލުކަން މާ ބޮޑަށް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ޝިއާރަން ޝެނަން ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. އެެކަމަކު ބެލްފާސްޓްގައި ދިރިއުޅޭ މި ބައްޕަގެ މި ތިން ފޮޓޯ ވެގެން ދިޔައީ އެތައް ވާހަކައެއް ކިޔައިދިން އެއްޗަކަށެވެ. އަދި މިއީ އެތައް ބަޔަކު ޖަޒުބާތު ވެސް ކޮށްލި ފޮޓޯތަކެކެވެ.