04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 6
އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރި މައްސަލަ ހުކުމާހަމައަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކޮށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 21
ތިޔައީ އަންހެން ކުއްޖެއްނު، ތިކަމެއް ނުވާނެ!

ލޯންޗަށް އަރައި ހުންގާނުގައި ހިފި އިރު ވެސް އައިޝަތު މުޒްނާއާ ދިމާއަށް މީހުން ބުނީ ހަމަ އެހެންނެވެ؛ ތިއީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ތިކަމެއް ނުވާނެ އެވެ. ތިއީ ފިރިހެނުންގެ މަސައްކަތެކެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 28
އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރުން:ކޯޓުގައި ހޫނު ބަހުސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ހޫނު ބަހުސެއް ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 9
ދިވެހިންނަށް އިންޒާރެއް: ފަރުވާކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

- ރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 40 ޕަސެންޓަކީ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ މީހުން. އަދި 18 އަހަރާއި 34 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންގެ 29 ޕަސެންޓަކީ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ އަދި ތައުލީމް ނުވަތަ ތަމްރީނެއްގައި ވެސް ނޫޅޭ މީހުން. އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން މަދީ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 20
ކޮވިޑާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ގޮންޖެހުން އިތުރުވި: އައިޝާ

އަންހެނުންނަށް ކުރިއްސުރެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 9
އަފްޣާނިސްތާނު މީހުންގެ އައިޑީކާޑަށް މަންމަގެ ނަން

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އައިޑީކާޑުތަކުގައި ހިމަނާ ވަނަވަރުގެ ތެރޭގައި މައިންގެ ނަން ނުހިމަނާ މައްސަލައާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭންކުރާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހެރީގެ 130،000 ޑޮލަރު

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގައުމުތަކެއްގެ އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ތައުލީމާއި ތަރައްގީ އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް 130،000 ޑޮލަރު ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން ޕީޕީއީ އުފައްދަނީ

ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައިންޓިސްޓުންނާއި އާޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން، އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިިވް އިކްއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 16
އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރި މައްސަލަ މާދަމާ ފަށަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް، ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 1
އެމެރިކާގެ "ރިއާސީ ރޭހަށް" ބާބީ ބުދުތަކެއް

"ބާބީ" ބުދު އުފައްދާ އެމެރިކާގެ މެޓެލް ކުންފުނިން އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ރިޔާސީ ރޭހު" ގެ ތީމަށް ބުދު ކަލެކްޝަނެއް ނެރެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
އަންހެން ވެރިން ތިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ މާ ބޮޑު

އިސް ވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ތިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ވެސް އެ ނޫން ކުންފުނިތަކާ އަޅާބަލާ އިރު 10 ގުނަ ރަނގަޅު ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 6
އައިސީޓީގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ހާއްސަ ގްރޫޕެއް

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަން "ގައުމީ ވޯކިން ގްރޫޕް" އެކުލަވައިލައި، އެ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
ވިމެން ކޮމިޓްމަންޓް ކެމްޕެއިން: އުރީދޫން ބައިިވެރިވެއްޖެ

އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އެ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކެމްޕެއިން "ވިމެން ކޮމިޓްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވް" ގައި އުރީދޫން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 13
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑްގައި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި

މިހާތަނަށް އެންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރި ޕާކިިސްތާންގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ އޭނާ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ބާގީގެ ޑައިރެކްޓަރާއި ތައްޕަޅުގެ ބަތަލާގެ ކޯޅުމެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫބަވް ސިންހާގެ ފިލްމު "ތައްޕަޅު" އާ ބެހޭ ގޮތުން ޑައިރެކްޓަރު/ކޮރިއޮގްރާފަރު އެހުމަދު ޚާން ދެއްކި ވާހަކަތަކަކަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕައްނޫ ރައްދު ދީފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 3
މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަންހެނުންނަށް

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދިރަ މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަންހެނުންނަށް ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
މަލާލާ އާއި ގްރެޓާގެ ފޮޓޯތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ނަމޫނާ ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީ އާއި ގްރެޓާ ތަމްބާގް އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ޖޯން އަންހެން ވިޔަފާވެރިއެއްގެ ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ވިޔަފާވެރިޔާ ރިވަތީ ރޯއިގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެކްޓަރު ޖޯން އަބްރަހަމް އެ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 8
ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ސަގާފަތް: އާޝިފާ އަކީ މިސާލެއް!

ބައެއް ޒުވާނުންނަށް ފަހަރެއްގައި މިއީ ވަރަށް އޮޑު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ގދ. މަޑަވެއްޔަށް އުފަން އާޝިފާ މުސްތަފާގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. ކަސަބުން އަންނައުނު ހަދައިގެން އެ ވިއްކައި، އޭނާ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން އަންނަތާ މިހާރު ފަސް އަހަރުވީ އެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުން މި ވިޔަފާރީގައި "ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބެ" އެވެ....

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 3
"ޖެންގޯ ގާލްސް މާލެ" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި

ދިރާގާއި ވުމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން 'ޖެންގޯ ގާލްސް މާލެ' ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި އެވެ.