03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 25
ސާބިތު ޚަރަދު ނުދޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރަނީ

އާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ޚަަރަދުގެ ފައިިސާ ނުދައްކާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން "ބިލާހު"ން

އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި އެމީހުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ އަބަދު ވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އެކެވެ. އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި ނުވަތަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނެތި ވެސް އެއީ އަބަދު ހިނގާ ކަމެކެވެ. މިފަހަރު އެފަދަ އަނިޔާގެ ވާހަކަ މި ކިޔަައިދެނީ ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"...

26 ޖުލައި

July 26, 2018 63
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

22 ޖޫން

June 22, 2018 1
ކުޅިވަރުގައި ވެސް އަންހެނުންނަށް ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 40 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް، އަންހެނަކަށްވީތީވެ، ތަފާތުކުރުން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 5
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުން ކޮރަޕްޝަން މަދު: ދިރާސާ

އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން ތިބުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް މަދުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައިި ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 9
އަންހެން ކުއްޖަކު ވިހެއުމުން މޫނަށް އެސިޑް ޖަހައިފި

އަންހެން ދަރިންނަކީ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނަ އިންޑިއާގައި، އަންހެން ދަރިއަކު ލިބުމުން އަނބިމީހާ ދެކެ ރުޅި އައިސްގެން މޫނަށް އެސިޑް ޖަހައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 34
ވިހެއުމުން އެޗްއާރުސީއެމުން ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެނީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ވިހެއުމުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 1
ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން ކްރައުޑް ފަންޑިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

އާއިލީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން، އެ ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކްރައުޑް ފަންޑިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 4
ގާނޫނީ ހިލޭ އެހީ، މުހިންމު ދާއިރާއަކުން ބޮޑު އެހީއެއް

ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އަނިޔާއެއް ލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ ދަރިންނާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުން ނުވަތަ ދަރިންނަށް ހަރަދު ނުކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކައިވެންޏެއް ކުރަން ނުވަތަ ވަރިވާން ގާނޫނީ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
އަނިޔާގެ ހަގީގީ ތަޖުރިބާތަކަކުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަށް އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އިރު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އަދި ބަހުގެ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިނަ އެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 64
އަނިޔާގައި ޑރ. ނާޒުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ނަމޫނާއަކަށް

އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާދެއްވުމުގައި އަދި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އަދާކުރައްވާ ދައުރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުންނަށް އާއްމުކޮށް ނޭނގި އޮތް ކަމަކީ، އޭނާ ވެސް ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފަ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 5
ޖީންސް ލި ކަމަށް ބުނެ މަލާލާ އަށް ފުރައްސާރަ

ތާލިބާނުން އޭނާގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި ޒަޚަމްކޮށްލިތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އޮކްސްފަޑް ޔުނިވާސިޓީގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލްކުރި އެންމެ ހަގު ފަރާތް ކަމަށްވާ މަލާލާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހިސާބެވެ. އަންހެންކުދިންނަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 9
މަގުމަތިން ފޮށޭ މީހުންނާ އެކީ ސެލްފީ ނަގާ ޒުވާނާ

މަގުމަތިން ދާއިރު ފޮށޭ މީހުންގެ ދުއްތުރާ ނުޖެހޭ އަންހެނެއް މަދުވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފުރާވަރުގައި ނުވަތަ ޒުވާން އުމުރުގައި ގިނަ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން މި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ގިނަ ފަހަރު މިކަން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނަސް، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ހަދާނެ ގޮތެއް ބައެއް މީހުންނަށް އޮންނަނީ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އެދެނީ އިތުރު ކުރިއެރުން: ދުންޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި ސައުދީގެ އަންހެނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 27
"އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން ގާބިލް، ހުރަހެއް ނެތް"

އަންހެނުން އިސް މަގާމުތައް އަދާކުރުން ދީނީ ގޮތުން އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މަނާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ދިވެހި އަންހެނުން ވަނީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް...

July 31, 2017 1
އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 31) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަރިޔަމް އަލް އުސައިބީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 16
އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރުމުން 6،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާ

އަނބިމީހާ އަށް އަނިޔާ ކުރި މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 6،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 173
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކާ އެކު އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ބުޑު ފާޅުވާ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުން މިހާރު މަނަ އެވެ. އެ...

08 މާޗް

March 08, 2017 8
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ: ރައީސް

އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ އިން ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 08, 2017 8
ބިއްލޫރި ފަންގިފިލާ ފަހަނައަޅާ ދިއުން

އަޅުގަނޑު ގްރޭޑް ހަތަރެއްގައި އުޅެނިކޮށް، އަހަރު ދެބައިވުމުން ދޭ ރިޕޯޓު ކާޑު ލިބި އެ ހުޅުވާލުމާއެކު ފެނުނީ އަޅުގަނޑުގެ އަހުލާގަށް 'ސީ' ގްރޭޑް ދީފައިވާ ތަނެވެ.

March 08, 2017 50
ނުސީދާކޮށް ކުރާ ބޮޑު ތަފާތު

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރާ ކަމަށް، ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވޭ

07 މާޗް

March 07, 2017 15
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން އައީ އަންހެނުންގެ ސަބަބުން: މާރިޔާ

އެމްޑީޕީއަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބުނީ ޕާޓީގެ އަންހެނުން އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 14
ރޭޕްގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް އަދަބު ދޭން ގޮވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.