29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 13
"އަންހެނަކަށް ވީތީ،ރަހުނަކާ އެކު ވެސް ލޯނެއް ނުލިބޭ"

ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ރަހުނެއް ބަހައްޓާފައި ލޯނަކަށް އެދުނަސް އެކަމުގައި ކުރިން ކާމިޔާބު ނުވި ކަމަށް، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ...

November 29, 2018 4
ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޕީރިއަޑް ވުމުން އަންހެނުން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 68 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 4
ޕެޑުން ޓެކްސް ނުނަގަން ގިނަ މެމްބަރުން ތާއީދު

އަންހެނުން ބޭނުންކުރާ ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރައްވައި، ޕެޑުން ޓެކްސް ނެގުން އުވައިލުމަށް، މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން...

November 28, 2018 30
#މައްސަރުޓެކްސް: ދެބެއިން ހެދި ހޭޝްޓެގް ކާމިޔާބީ އަށް

ޕީރިއަޑް ވުމުން އަންހެނުން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ބާވަތްތަކުގެ ޓެކްސް އުވާލުމަކީ އިސްކަން ދޭ ކަމަކަށް ވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރަށް ޝުކުރިއްޔާ އެވެ!...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 6
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ނުބެލި!

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިއަކު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް މިއަދު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުންދާ ކަން އެތަނުން ހާމަކުރިއިރު، އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމުން ނުބަލައި ދޫކޮށްލި ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 2
ބަލިވެއިނުމުގެ ދޭތެރެ ދުރުކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

އަހަރުދެކޮޅު ވިހެއުމަކީ މައިމީހާއަށާއި ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ވެސް ނުރައްކަލެއްކަން ކުރިން ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ އާ ދިރާސާއެއް މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު މި ދިރާސާގައި ބުނަނީ މިހާރު ލަފާ ދީފައި އޮންނަ މުއްދަތަށް ވުރެ އަވަހަށް އަލުން ބަލިވެ އިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 34
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުން ގިނަ ގައުމެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 25
ސާބިތު ޚަރަދު ނުދޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރަނީ

އާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ޚަަރަދުގެ ފައިިސާ ނުދައްކާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން "ބިލާހު"ން

އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި އެމީހުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ އަބަދު ވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އެކެވެ. އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި ނުވަތަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނެތި ވެސް އެއީ އަބަދު ހިނގާ ކަމެކެވެ. މިފަހަރު އެފަދަ އަނިޔާގެ ވާހަކަ މި ކިޔަައިދެނީ ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"...

26 ޖުލައި

July 26, 2018 63
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

22 ޖޫން

June 22, 2018 1
ކުޅިވަރުގައި ވެސް އަންހެނުންނަށް ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 40 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް، އަންހެނަކަށްވީތީވެ، ތަފާތުކުރުން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 5
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުން ކޮރަޕްޝަން މަދު: ދިރާސާ

އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން ތިބުމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް މަދުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައިި ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 9
އަންހެން ކުއްޖަކު ވިހެއުމުން މޫނަށް އެސިޑް ޖަހައިފި

އަންހެން ދަރިންނަކީ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނަ އިންޑިއާގައި، އަންހެން ދަރިއަކު ލިބުމުން އަނބިމީހާ ދެކެ ރުޅި އައިސްގެން މޫނަށް އެސިޑް ޖަހައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 34
ވިހެއުމުން އެޗްއާރުސީއެމުން ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެނީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ވިހެއުމުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 1
ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން ކްރައުޑް ފަންޑިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

އާއިލީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން، އެ ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކްރައުޑް ފަންޑިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 4
ގާނޫނީ ހިލޭ އެހީ، މުހިންމު ދާއިރާއަކުން ބޮޑު އެހީއެއް

ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އަނިޔާއެއް ލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ ދަރިންނާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުން ނުވަތަ ދަރިންނަށް ހަރަދު ނުކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކައިވެންޏެއް ކުރަން ނުވަތަ ވަރިވާން ގާނޫނީ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
އަނިޔާގެ ހަގީގީ ތަޖުރިބާތަކަކުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަށް އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އިރު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އަދި ބަހުގެ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިނަ އެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 64
އަނިޔާގައި ޑރ. ނާޒުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ނަމޫނާއަކަށް

އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާދެއްވުމުގައި އަދި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އަދާކުރައްވާ ދައުރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުންނަށް އާއްމުކޮށް ނޭނގި އޮތް ކަމަކީ، އޭނާ ވެސް ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފަ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 5
ޖީންސް ލި ކަމަށް ބުނެ މަލާލާ އަށް ފުރައްސާރަ

ތާލިބާނުން އޭނާގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި ޒަޚަމްކޮށްލިތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އޮކްސްފަޑް ޔުނިވާސިޓީގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލްކުރި އެންމެ ހަގު ފަރާތް ކަމަށްވާ މަލާލާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހިސާބެވެ. އަންހެންކުދިންނަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 9
މަގުމަތިން ފޮށޭ މީހުންނާ އެކީ ސެލްފީ ނަގާ ޒުވާނާ

މަގުމަތިން ދާއިރު ފޮށޭ މީހުންގެ ދުއްތުރާ ނުޖެހޭ އަންހެނެއް މަދުވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފުރާވަރުގައި ނުވަތަ ޒުވާން އުމުރުގައި ގިނަ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން މި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ގިނަ ފަހަރު މިކަން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނަސް، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ހަދާނެ ގޮތެއް ބައެއް މީހުންނަށް އޮންނަނީ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އެދެނީ އިތުރު ކުރިއެރުން: ދުންޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި ސައުދީގެ އަންހެނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 27
"އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން ގާބިލް، ހުރަހެއް ނެތް"

އަންހެނުން އިސް މަގާމުތައް އަދާކުރުން ދީނީ ގޮތުން އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މަނާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ދިވެހި އަންހެނުން ވަނީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް...

July 31, 2017 1
އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 31) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަރިޔަމް އަލް އުސައިބީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.