31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 9
ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ

އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން 59 ބިދޭސީއަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު، އެ މިނިސްޓްރީގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 6
އޭޖެންސީތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީތަކުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފްވާ އޭޖެންސީތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން އިތުރު ހަ މަހަށް އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 19
މުސާރަ ޖަމާ ނުކުރާ ނަމަ ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފެށުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
"ބިދޭސީންނަށް އިހުމާލުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައި، އެ މީހުންނާ މެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 3
މުސާރަ ޖަމާ ނުކުރާނަމަ ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފަސްކޮށް، މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ އެފަދަ ޖޫރިމަނާތައް މައާފްވާ ގޮތަށް ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 60
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ދެކޮޅަށް ކާފިއުއެއް!

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހއ. އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލާއާ އެކު ދެން އައީ މާ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ އެރަށު ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެވެ. އެ މަރުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބިދޭސީން ބައިވެރިވާކަން ހާމަވުމުން އެ ކައުންސިލްގެ "ރުޅިގަނޑު" އެރަށުގައި ތިބޭ އެހެން ބިދޭސީންނަށް...

02 މެއި

May 02, 2017 1
މިދިޔަ އަހަރު 108.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރަށް ފޮނުވި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު 108.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 9
މަސައްކަތުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވިތާ މާ ދުވަސްވެއްޖެ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް މަސައްކަތް ކުރަންވިތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 3
މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ތަބާވުމުގެ މުހިންމުކަން

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އޭގެ މާތްކަމާއި އެކަމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ މާތްކަމާއި، މަސައްކަތް ދަސްކުރުމާއި އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމަށް ކުރީގެ ދެ...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 7
ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 2
މަސައްކަތް ދަސްކުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އޭގެ މާތްކަމާއި އެ ކަމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެ އެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައި ވާނީ އަލިއަޅުވާލެވިފަ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 19
ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަށް ވިސާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އަންނަ މީހުންނަށް ވިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 3
ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މާތްކަން

އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތާއި އުޚުރަވީ ހަޔާތް ޝާމިލުވާ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންހަޖެވެ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އޭގެ މާތް ކަމާއި އެކަމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް އިސްލާމް ދީނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވެ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 22
މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ޝަކުވާ ބޮޑު: ސައީދު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 24
100 މުވަައްޒަފުން ގޮވައިގެން ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެއަށް!

އެންމެ ރަނގަޅު ބޮސްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކިހާ ވަރަކަށް ރަނގަޅު ވީމާ ހެއްޔެެވެ؟ މުވައްޒަފުންގެ ހިތް ރުއްސަން ކޮން އެއްޗެއް ދިނީމާ ހެއްޔެވެ؟

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 6
"އެކައުންޓު ހުޅުވުމަކީ ބިދޭސީންނަށް ތަކުލީފެއް"

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން މިހާރު އޮތް ތިން މަހަކީ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 8
ހަ މަސް ތެރޭ ބިދޭސީން 63.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 63.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (982.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގައުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 12
އެކައުންޓު ހުޅުވަން އިތުރު ތިން މަސް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން އިތުރު މުއްދަތު ދިނުމަށް ޓަކައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 8
ވިސާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ނަމަ ރެމިޓެންސް ނަގާނެ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ވިސާގެ ސައްހަކަން ކަަށަވަރު ނުވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ނަމަ ރެމިިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައި، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 2
ޑްރަގް އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.