16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 3
ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މާތްކަން

އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތާއި އުޚުރަވީ ހަޔާތް ޝާމިލުވާ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންހަޖެވެ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އޭގެ މާތް ކަމާއި އެކަމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް އިސްލާމް ދީނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވެ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 22
މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ޝަކުވާ ބޮޑު: ސައީދު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 24
100 މުވަައްޒަފުން ގޮވައިގެން ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެއަށް!

އެންމެ ރަނގަޅު ބޮސްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކިހާ ވަރަކަށް ރަނގަޅު ވީމާ ހެއްޔެެވެ؟ މުވައްޒަފުންގެ ހިތް ރުއްސަން ކޮން އެއްޗެއް ދިނީމާ ހެއްޔެވެ؟

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 6
"އެކައުންޓު ހުޅުވުމަކީ ބިދޭސީންނަށް ތަކުލީފެއް"

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން މިހާރު އޮތް ތިން މަހަކީ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 8
ހަ މަސް ތެރޭ ބިދޭސީން 63.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 63.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (982.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގައުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 12
އެކައުންޓު ހުޅުވަން އިތުރު ތިން މަސް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން އިތުރު މުއްދަތު ދިނުމަށް ޓަކައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 8
ވިސާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ނަމަ ރެމިޓެންސް ނަގާނެ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ވިސާގެ ސައްހަކަން ކަަށަވަރު ނުވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ނަމަ ރެމިިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައި، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 2
ޑްރަގް އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 21
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން މީރާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ބީދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ޕަސެންޓްގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 5
ބިދޭސީން އަތުން ޓެކްސް ނަގާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 39
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ޖަމާކުރާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ތިން މަސް ތެރޭގައި ކޮންމެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކު ވެސް ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ޖެހޭނެ. މުސާރަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށްފި ނަމަ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ. ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް އަތުން ނަގާނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ތިން ޕަސެންޓް.

28 ޖޫން

June 28, 2016 4
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރައިން ތިން ޕަސަންޓްގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގައި، ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ބޭންކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްބަލައިގަނެ،...

June 28, 2016 9
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ ސަރުކާރެއް ނެތް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރައިން ތިން ޕަސަންޓްގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ތާއީދު ކުރިޔަސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ ސަރުކާރެއް ނެތް...

20 ޖޫން

June 20, 2016 33
ބިދޭސީންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ އިން ތިން ޕަސަންޓްގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ވެސް ހިމަނާފައިވާ ކަމެކެވެ.