10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 12
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަން ވޯލްޑްބޭންކުގެ ވަފުދެއް

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެ ބޭންކުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 1
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި ގާނޫނުތަކެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތައް ނެތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އޮފީހެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އޮފީހެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 12
ރިއަލް ޖީޑީޕީ އާއި ރިޒާވް ދަށްވި: ވޯލްޑް ބޭންކް

ރާއްޖޭގެ ރިއަލް ޖީޑީޕީގެ ކުރިއެރުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރީ 6.7 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއަހަރު 5.2 ޕަސެންޓަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

October 14, 2019 86
ރާއްޖެ، އިގްތިސާދީ ދުވެލި ދަށް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި

ދެކުނު އޭޝިއާ ގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިގްތިސާދު ދަށަށް ދިޔަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ސާވޭއެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ސިސްޓަމެޓިކް ކަންޓްރީ ޑައިގްނޯސްޓިކް (އެސްސީޑީ) އަށް ބޭނުންވާ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކުން އޮންލައިން ސާވޭއެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 15
ވޯލްޑް ބޭންކުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ހިލޭ އެހީ އެވެ. އަނެއްބައި އެއީ ލޯނެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 9
ރާއްޖެއަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 5
ވޯލްޑް ބޭންކުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލޯނާއި ހިލޭ އެހީ ހިމެނެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 31
ދައުލަތުން ދިން ގެރެންޓީ 13 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ސަރުކާރުން ލޯނު ގެރެންޓީ ދިން އަދަދު 13 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 98
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ތިން އަހަރު ދަށަށް ދާނެ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
އިވަންކާ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސްކަން ގަބޫލެއް ނުކުރި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 20) - ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ބައްޕާފުޅު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މަގާމަށް އެއްބަސްނުވީ ކަމަށް އިވަންކާ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 6
ބޭންކިން ސެކްޓާ އުޖާލާ، އިގްތިސާދަށް އާ އުންމީދެއް!

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި މާލީ ދާއިރާގެ ހިއްސާ އަދިވެސް ވަރަށް ކުޑަ އެވެ. އާންމުކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ފަދަ އެކްޓިވް ކެޕިޓަލް މާކެޓެއް ނެތް އިރު ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ވެސް މަދެވެ. އެކަމަކު އަނެއްކޮޅުން ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ސެކްޓަރަށް ވަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 19
އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕެނަލް ލިންކް ރޯޑަށް

މާލެ އަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް އަވިން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ލިންކް ރޯޑުގެ އެއް ފަރާތުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 2
ކުނި ނައްތާލާނެ ގޮތް ލ. ގަމުގައި ކިޔައިދީފި

ކުނި ނައްތާލާނެ ރަނގަޅު ގޮތް ކިޔައިދިނުމަށް "މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަމެންޓު ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ލ. ގަމުގައި އިއްޔެ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 8
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ބޭންކް ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަންގެ ނައިބު ރައީސް ހާޓްވިގް ޝެފާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ހޮވުމުގައި އިވާންކާ އެހީވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 15) - ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މީހަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި އެޑްވައިޒަރު އިވާންކާ ޓްރަމްޕުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
މި ދެ އަހަރު އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ: ވޯލްޑް ބޭންކް

ކުރިއަށް ދެ އަހަރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައިދާ މިންވަރު ދަށްވާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ކުއްލި ގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ޖިމް ޔޮންގް ކިމް ކުއްލި ގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 2
ހާލުގައި ޖެހުނު އިންޑޮނީޝިއާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

ބާލީ (އޮކްޓޯބަރު 14) - ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އިންޑޮނީޝިއާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 8
ވޯލްޑް ބޭންކުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.