29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 12
ރައީސް، ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރު ފެރިސް ހަޑާޑް ޒާވޮސް އަދި ކަންޓްރީ މެނޭޖަރު ޝިއޯ ކަންޑާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 71
ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާ ދެނީ މަޝްރޫއުތައް ފަސްކޮށްލަން

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ދަރަނި ނުދެއްކޭ ހާލަތް މެދުވެރިވުމުގެ ނުރައްކާ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި އެހެންވެ މަޝްރޫއުތައް ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 37
ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ 45 ޕަސެންޓް ދައްކަނީ ޗައިނާއަށް

ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ 45 ޕަސެންޓް ދައްކަން ޖެހިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކަށް ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 14
"ކޮވިޑާ ހެދި އިންފްލޭޝަނަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނެތް"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިންޕްލޭޝަނަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ތަކެތީގެ އަގުތައް އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުނު ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 1
"ރާއްޖެއަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ވަރަށް މުހިންމު"

ކޮވިޑް-19އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓު ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 30
ވޯލްޑް ބޭންކުން މިފަހަރު 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެހީވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (197 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ހަކަތަ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 10
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 16.5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ރާއްޖެ އަށް 16.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (254 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 87
އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނީ ރާއްޖެއަށް: ވޯލްޑް ބޭންކް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާ އިން އިގްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 26
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 266 މިލިއަނުގެ އެހީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް ހިންގާ 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (112.5 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ "މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް އެންޑް ހެލްތު ޕްރިޕެއާޑްނެސް ޕްރޮޖެކްޓް" ވޯލްޑް ބޭންކުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
އައިއެފްސީ އާއި އައިއެމްއެފުން ފައިސާ ލިބޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން 30 މިލިއަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 29
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކަށް އަޅައި ނުލެވި، ވީރާނާވަނީ؟!

އިކޯ-ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އައްޑޫގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ނޭޗާ ޕާކްގެ ބައެއް ތަންތަނަށް އަޅާނުލެވި، ދޫކޮށްލާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާން އެވެ

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 10
ރާއްޖޭގެ 80 ޕަސެންޓް ޒުވާނުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްހުރޭ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު 80 ޕަސެންޓް ޒުވާނުން ބޭންކް އެކައުންޓް ގެންގުޅޭކަން ވޯލްޑް ބޭންކުން ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 12
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަން ވޯލްޑްބޭންކުގެ ވަފުދެއް

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެ ބޭންކުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 1
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި ގާނޫނުތަކެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތައް ނެތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އޮފީހެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އޮފީހެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 12
ރިއަލް ޖީޑީޕީ އާއި ރިޒާވް ދަށްވި: ވޯލްޑް ބޭންކް

ރާއްޖޭގެ ރިއަލް ޖީޑީޕީގެ ކުރިއެރުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރީ 6.7 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއަހަރު 5.2 ޕަސެންޓަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

October 14, 2019 86
ރާއްޖެ، އިގްތިސާދީ ދުވެލި ދަށް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި

ދެކުނު އޭޝިއާ ގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިގްތިސާދު ދަށަށް ދިޔަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ސާވޭއެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ސިސްޓަމެޓިކް ކަންޓްރީ ޑައިގްނޯސްޓިކް (އެސްސީޑީ) އަށް ބޭނުންވާ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކުން އޮންލައިން ސާވޭއެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 15
ވޯލްޑް ބޭންކުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ހިލޭ އެހީ އެވެ. އަނެއްބައި އެއީ ލޯނެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 9
ރާއްޖެއަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.