13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 37
ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނެގުނު ގައުމީ ސްކޮޑު ރަނގަޅު: ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ގުއާމް އާއި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑަކީ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނެގޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 24
ޓާގެޓް އޭޝިއަން ކަޕަށް، މިސްރާބާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

އަންނަ މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ފެށޭ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިން ކޮލިފައިންއާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް މި ލިބެނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ފުރުސަތެކެވެ. ސަރަހައްދީ ޗެމްޕިއަންކަން 10 އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭން އުފުލާލި ނަމަވެސް ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަކީ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅަ އަށް...

17 ޖުލައި

July 17, 2019 11
ރާއްޖެ އާއި ސީރިއާ އަދި ޗައިނާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ގައި ޗައިނާގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ، ފިލިޕީންސް، ސީރިއާ އަދި ގުއާމް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 3
އުއްމީދުތައް ފެނަށް، އެކަމަކު ސީރިއާ ހިތްވަރުގައި

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ގައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައިއިރު، އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އަމާޒުވި އެއް ޓީމަކީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފައިވާ ސީރިއާ އެވެ. އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނު ނަމަވެސް ސީރިއާ އިން ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރިގޮތާ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
އޮސްޓްރޭލިއާއާ އެއްވަރުކޮށް ސީރިއާ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މެލަކާ ސިޓީ، މެލޭޝިއާ (އޮކްޓޫބަރު 5) - އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގެ އޭޝިއަން ޕްލޭ އޮފް ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ އޮސްޓްރޭލިއާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އުއްމީދު ސީރިއާ އިން އާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 5
ޔަމަން މެޗު ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމުވަނީ ކީއްވެ؟

މާދަމާރެ އަކީ އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ރެއެކެވެ. އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔަމަނާ ކުޅޭއިރު މި މެޗަކީ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ސީދާ ޖާގައެއް ހޯދަން މޮޅުވުން މުހިއްމު މެޗެކެވެ.