12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 2
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުތައް އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ޗައިނާ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީޓީމު ކަރަންޓީންވާން ޖެހިދާނެ

ޗައިނާގައި މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިން މެޗުތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 5
ގައުމީ ކޯޗުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިކުރަކީ ފިޓްނަސް މައްސަލަ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ އަށް މި އައި ހުއްޓުމަށް ފަހު އަންނަ މަހު ހަތަރެއްގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް އަލުން ފަށާއިރު ކުރަން ހުރި ބުރަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް އެއް ކުރަންޖެހޭނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ކޮލިފައިން މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރު މަހު އަލުން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފަށަން އޭއެފްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 1
ރާއްޖެ މެޗުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮލިފައިން ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ އޭޝިއާ ޒޯނުގައި މި މަހު އަދި ޖޫން މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުތައް ފީފާ އާއި އޭއެފްސީން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 4
ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗު ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު، ކޮރޯނާ ވައިރަހު (ކޮވިޑް 19)ގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 2
ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗު ކުޅޭނީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮޮލިފައިންގައި ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު، ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19)ގެ ސަބަބުން ތައިލެންޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި މެޗު ކުޅޭގޮތަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 5
"ގިނަ ގޯލު ޖަހަންޖެހޭ، އަޝްފާގަށް އިތުބާރު އޮތް"

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި މިއަދު 3-1 އިން ގުއާމް އަތުން މޮޅުވި މެޗަކީ ރާއްޖެ އަށް ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖެހޭނެ މެޗެއް ކަމަށާއި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް އަލީ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 3
ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރަން ރާއްޖެ ބަލިކުރަންޖެހޭ: ގުއާމް

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް ގުއާމްގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކާލް ޑޮޑް ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 11
ދިވެހިންގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެ، ފޯރި ވެސް ގަދަވެއްޖެ

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ނުކުމެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން ދިވެހިންގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެ ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރިވެސް ގަދަވެއްޖެ ކަމަށާއި...

November 13, 2019 4
ހިތްތިރި ކޯޗުގެ ތައުރީފާއި އިހުތިރާމް ރާއްޖެ އަށް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ނެރެފައިވާ ނަތީޖާތަކާއި ދައްކާފައިވާ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށް،...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 11
ސިޑިބަރިތައް ނުހުޅުވުނު، ވިއްކާނީ 3000 ޓިކެޓް!

ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ނުވާތީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ސަހާރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އަދި ބޮޑުގޭޓް ފަޅީގެ ސިޑިބަރި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި އަންނަ ހަފްތާގައި ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް ވިއްކާނީ 3000 ޓިކެޓް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 8
މުހިއްމު ދެ މެޗަށް "މަވެސް ދަން" ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މި މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ދެ މެޗުގައި ޓީމަށް ހިތްވަރުދޭން ސަޕޯޓަރުންގެ ފޯރިގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން "މަވެސް ދަން" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
މުހިއްމު ދެ މެޗުގެ ކުރިން އިއްބެ އެނބުރި ދަނޑަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ދެ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) ރޭ މެލޭޝިއާ އަތުން ގައުމީ ޓީމު 2-1 އިން ބަލިވި ޕްރެކްޓިސް މެޗުގައި ކުޅެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 1
ފިލިޕީންސުން ގަދަފަދަ ޗައިނާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގައި ރޭ ފިލިޕީންސް އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގަދަފަދަ ޗައިނާއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކުރިއިރު ސީރިއާ އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގުއާމް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 4
އަންހެން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް، އީރާނުން ލަނޑު ގޯންޏެއް

ތެހެރާން (އޮކްޓޫބަރު 11) - ކުޅިބަލަން އަންހެނުން ދަނޑަށް ވަނުމުގެ ހުއްދާ އީރާނުން އަލުން ދިނުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އެންގުމާ އެކު އީރާނުން އެ ފުރުސަތު ދިން ފުރަތަމަ...

October 11, 2019 14
އަޝްފާގާ މެދު އުފާކުރަން: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ސީރިއާ އަތުން 2-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކުޅެން އަރައި ގޯލު ޖެހުމުން އޭނާ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 14
ރާއްޖެ އަތުން ސީރިއާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ އޭޝިއާގެ ގަދަބާރު ސީރިއާ އިން އެކަކު މަދުކޮށް ރާއްޖެ އަތުން އުނދަގުލުން، ހަނި ގޮތަކަށް 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 10, 2019 5
ތަފާތު ނައްތާލަންޖެހޭނީ ދަނޑުމަތިން: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ސީރިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނައިރު، މި ގްރޫޕްގެ ފޭވަރިޓުންނަކީ ޗައިނާ އާއި ސީރިއާކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ހާލަތު...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 6
ދަގަނޑޭ ޓީމުގައި، ސީރިއާ މެޗުގެ ތައްޔާރީ ސައުދީގައި

ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުގެ ސްކޮޑުން ގައުމީ ޓީމުން އަލުން ފުރުސަތު ދިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސީރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ސްކޮޑުން ވެސް ފުރުސަތު ދިންއިރު، ގައުމީ ޓީމުގެ ތައްޔާރީތައް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
"މިއީ ނިމުމެއް ނޫން، އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ"

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވުމަކީ ނިމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ދެން ހުރި މެޗުތަކަށް އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 16
މެޗު އެނބުރުނީ ޕެނަލްޓީން: ސެގާޓް

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވަން ފަސޭހަ ގޯލްތަކަށް ފަހު ރާއްޖޭން ރޭވީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކައުންޓާ އެޓޭކުގައި ޗައިނާ އަށް ނުރައްކާކުރަން ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބުވުމާ ދާދި ގާތަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް މެޗު އެނބުރިގެން ދިޔައީ ޕެނަލްޓީއާ އެކު ކަމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ބަލިވި ރާއްޖޭގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.